50。Playing music Flashcards Preview

Mandarin > 50。Playing music > Flashcards

Flashcards in 50。Playing music Deck (14):
0

Yin1yue4 (音乐)

Music

1

Liu2xing2 (流行)

Popular

2

Bu4 gan3 xing4qu4
(不感兴趣)

Not interested

3

Kuang2 re4 (狂热)

To be fanatic or passionate

4

Yue4qi4 (乐器)

Musical instrument

5

Gang1qin2 (钢琴)

Piano

6

Xiao3 ti2qin2 (小提琴)

Violin

7

Ge1shou3 (歌手)

Singer

8

Hao3ting1 (好听)

Pleasant to hear

9

Yin1 yue4 hui4 (音乐会)

A concert

10

Ji2ben3 shang4(基本上)

Basically

11

Ye3xu3 (也许)

Perhaps

12

Xi1wang4 ru2ci3 (希望如此)

Hope so

13

Qi2shi2 (其实)

Actually