89.Office Manners Flashcards Preview

Mandarin > 89.Office Manners > Flashcards

Flashcards in 89.Office Manners Deck (15):
0

Bao3xian3

Insurance

1

Wo3 jiang1 wei4 ni3 zhuan3jie1

I will transfer your call

2

Gua4ji1

Qing3 bu2 yao4 gua4ji

Hang up(phone)

Please don't hang up the phone

3

Hui4yi4

Hui4yi4 zhong1

Meeting

In the middle of the meeting

4

Kai1 hui4

Open meeting , start meeting

5

Liu2yan2

Wo3 neng2 wei4 ni3 liu2yan2 ma?

To leave a message

Can I leave a message for you?

6

Mang2wan2

To finish being busy

7

Hui2dian4

To call back

8

Ji4hua3

To plan

9

Ban4gong1shi4

Office

10

Shi4xian1

Qing3 shi4xian1 gao4su wo3

In advance

Please tell me in advance

11

Yu4yue1

To make an appointment

12

Shun4dao4

Was passing by

13

Hui4ke4shi4

Reception room

14

Shao1 zuo4 yi2xia4

Please sit for while