EC : Common Words 8 Flashcards Preview

Mandarin > EC : Common Words 8 > Flashcards

Flashcards in EC : Common Words 8 Deck (19):
1

Jing1chang2 经常

Often

2

Yi1bian1 一边

Yibian sanbu, yibian kan ren lian taiqi

One hand

On one hand walking , on one hand watch people practice taichi

3

San4bu4 散步

Walking

4

Lian4 练

Practice

5

Tan2 弹

Play (musical instrument played by hands)

6

Gang1qin2 钢琴

Piano

7

Jiao1 教

Teach

8

Chong1zhi2ka3 充值卡

Chong1zhi2

Zheli you shouji chongzhika ma

Recharge cards

Refill credit

Do you have phone recharge cards

9

Zhi3 yong4 只用

Only use

10

Gou4 够

Enough

11

Gong1yuan2 公园

Park

12

Shen2me shi4 什么事

What's it or what for ?

13

He1 dong1xi 喝东西

Drink something

14

Fang2shai4shuang1 防晒霜

Sunscreen lotion

15

Zui4hao3 最好

The best

16

Zhe4zhong3 这种

This type

17

Yang3 养

To raise

18

Chong3wu4 宠物

Ni yang chongwu ma

Pets

Do you raise pets?

19

Gou3 狗

Mao1 猫

Dog

Cat