EC : Common Words 16 Flashcards Preview

Mandarin > EC : Common Words 16 > Flashcards

Flashcards in EC : Common Words 16 Deck (22):
1

Bi3jiao4 jin3 比较近

Ex : shijian haoxiang bijiao jin

Relatively tight

Time is relatively tight

2

Xin1ku3 辛苦

Work hard

3

Ji4hua4 计划

Plan

4

Tou1 dong1xi 偷东西

Nage ren haoxiang zai tou dongxi

Steal something

It looks like that person is stealing something

5

Xiao3tou1 小偷

Thief

6

Zhan4zhu4 站住

Stop

7

Bang1mang2 帮忙

Help

8

Zhua1 抓

Zhua xiaotou

Catch or grab

Catch the thief

9

Fang4 bian1pao4 放鞭炮

Set off fire crackers

10

Wei1xian3 危险

Dangerous

11

Er2qie3 而且

Ex : weixian, erqie ye tai chao le

Besides


Dangerous besides its too noisy

12

Dei3 zhan4 得站

Have to stand

13

Bu4guo4 不过

Buguo ni dei zhan de yuan yidian

But


But you have to stand farther away

14

Zai4 jie1 shang4 在街上

On the road

15

Hen3 xiong1 很凶

Gou kan qi lai hen xiong

Very ferocious

The dog looked very ferocious

16

Hai4pa4 害怕

Afraid

17

Bu4gan3 不敢

Didn't dare

18

Pang2bian1 旁边

Besides

19

Yao3 咬

Ni de gou yao ren ma?

Bite

Does your dog bite

20

Zhe4 shi2 这时

At this moment

21

Da3 jiao4 大叫

Shouted

22

Zhan4 zhe 站着

Stand