47. Marriage and Wedding Flashcards Preview

Mandarin > 47. Marriage and Wedding > Flashcards

Flashcards in 47. Marriage and Wedding Deck (21):
0

Jie2hun1
Jie2 le hun1

Marriage
Got married

1

Qu3
Qu3 ta1

To take a wife
To take her as a wife

2

You3qian1ren

Rich person

3

Hun1li3

A wedding , wedding ceremony

4

Ju3xing2

To hold

5

Que4ding4

To fix (a date of marriage)

6

Yao1qing3

To invite

7

Can1jia1

To participate

8

Xin1niang2
Xin1lang2

A bride
A groom

9

Wei4hun1fu
Wei4hun1qi1

A fiancée (male)
A fiancée (female)

10

Qi1zi
Tai4tai4

Wife

11

Zhang4fu
Xian1sheng1

Husband

12

Qing3ke4

To give party

13

Xi3tang2

Sweet gift

14

Xi3jiu3

Chi1 xi3jiu3

A wedding feast

Eat happy wine

15

Hong2bao1

Red envelope containing money

16

Jie2hun1 deng1ji4

Marriage registration

17

Jie2 hun1 zheng4

A marriage certificate

18

Zui4jin4

Recently

19

Sheng1huo2

Life

20

Bai2 tou2 xie2 lao3

To remain happily married to a old age