64. Buying a PC or MAC Flashcards Preview

Mandarin > 64. Buying a PC or MAC > Flashcards

Flashcards in 64. Buying a PC or MAC Deck (20):
0

Pin3pai2ji1 品牌机
Pai2zi 牌子

Brand new PC

Brand

1

Zu3zhuang1ji 组装机

Assembled computer

2

Shi3yong4 使用
Yong4 用

To utilize

Use

3

Shi4he2 适合

Zhege jiawei shihe wo

To be suitable for ....

This price is suitable for me

4

You2xi4 游戏

Play games

5

Nei4cun2 内存

Computers memory or inner memory

6

Da4xiao3

Size

Big/Small

7

Zhao4 兆

Megabyte

8

Suo3wei4 de

So called .....

9

Dao4di3 到底

In the end, finally

10

Jiang3jiu1 讲究

Ex wo hen xihuan jiang3jiu1 chi de

To pay particular attention to , to care a lot about

I care a lot about what I eat

11

Ying4 jian4 硬件

Ruan3 jian4 软件

Hardware

Software

12

Wan2quan2 完全

Wo wanquan tongyi

Completely, absolutely

I completely agree

13

Tong2yi4 同意

To agree

14

Gen1 ....... You3guan1
跟。。。 有关

Gen wo you guan

.... Is related to ..., to have something to do with....

Something related to me

15

Ding3ji1 顶级

Zui dingji de pei4zhi4

The top, the best

The best available parts

16

Zhi4shao4 至少

Ni zhishao yinggai da3 dianhua Gei wo

Zhishao bai3 fen zhi Sanshi

At least

You should atleast called me

Steal at 30%

17

Jian4pan2 (键盘)

Shu3biao1 (鼠标)

Keyboard

Mouse

18

Zhu3ban3 主板

Yong4pan2 硬盘

Mother board

Hard drive

19

Jian4yi4 建议

Recommend or advice