41.Opening a bank account Flashcards Preview

Mandarin > 41.Opening a bank account > Flashcards

Flashcards in 41.Opening a bank account Deck (20):
0

Zhang4hu4

Account

1

Ka3
Yin2hang2 ka3

A card
A bank card

2

Chu3xu4ka3
Xin4yong4ka3

A debit card
A credit card

3

Cun2zhe2

A passbook

4

Ban4
Ban4 ka3

Ban4 chu3xu4ka3

To do, to deal with
To deal with a card

To get a debit card

5

Xuan3

Qing3 Xuan3ze2

To select or choose

Please choose

6

Zhong3

Yi4 zhong3

Kind

One kind

7

Fei4

Nian2 fei4
Xue2 fei4

Fee

Year fee
Tuition or study fee

8

Shou1

Shou1 nian2 fei4

To collect

To collect annual or year fee

9

Cun2

Cun2 qian2

To deposit or save

To save money

10

Qu3

Qu3 qian2

Withdraw

Withdraw money

11

Dai4

Wo3 wang4 le dai4

To bring

I forgot to bring

12

Zheng4jian4

Documents like passport, ID card, drivers license

13

Jin1 e2

Amount of money

14

Shu1ru4

To input( password, letters etc)

15

Mi4ma3

A password

16

Zheng4que4

Proper, correct

17

Qian1zi

To sign

18

Wai4di4

Place outside other than where you are

19

Shou3xu4 fei4

Handling fee