Learning 5 Flashcards Preview

Mandarin > Learning 5 > Flashcards

Flashcards in Learning 5 Deck (21):
1

Song4huo4

Deliver goods

2

Zu1
Zu1jin1

To rent
Rent amount

3

Gong1yu4

Apartment

4

Ping2fang1mi3

Square meter

5

Yang2tai2

Balcony

6

Fang2dong1

Landlord

7

Duo1da4

How big?

8

An1jing4

Quiet

9

Jiao1tong1

Transport, transportation

10

Huo4zhe3

Or (only in statements not in questions)

11

Ya1jin1

Deposit

12

Yi4ban1

Usually

13

Dao4 Beijing qu4

To go to Beijing

14

Chao1shi4

Supermarket

15

Gan1jing4

Clean

16

An1quan2

Safe

17

Mei3

Every

18

Ci4Yi2ci4

TimesFirst time

19

Niu2nai3

Milk

20

Suan1nai3

Yoghurt

21

Che1wei4

Parking site