Learning 6 Flashcards Preview

Mandarin > Learning 6 > Flashcards

Flashcards in Learning 6 Deck (20):
1

Jin1

500grams

2

Lv4se4 shu1cai4

Green vegetables

3

Tu3dou4

Potatoes

4

Fan1qie2

Tomatoes

5

Huang2gua1

Cucumber

6

Yang2cong1

Onion

7

Da4suan4

Garlic

8

Sui2bian4

Whatever

9

Dou1 ke3yi3

Anything is ok

10

Hui2lai2 zai4 shuo1

Talk later

11

Fang1xiang4

direction

12

Zai4 zhong1jian1

In the middle

13

Pang2bian2

Side or next to, on the side

14

Dong1

East

15

Xi1

West

16

Zhi3nan2zhen1

Compass

17

Qing1chu3

Clear , to understand

18

Wang3 zou3

To go to.....

19

Wei4zhi4

Location

20

Mei2cuo4

Right, correct, no mistake