39. Computers and internet Flashcards Preview

Mandarin > 39. Computers and internet > Flashcards

Flashcards in 39. Computers and internet Deck (13):
0

Wen2jian4 (文件)
Wen2jian4 jia1 (文件夹)

File
Folder

1

Bao3cun2 (保存)

To save

2

Dan1ji1 (单击)
Shuang1 ji1 (双击)

Single click
Double click

3

Da3kai1 (打开)

Guan1bi4 (关闭)

Open
Hit and open

close or shutdown

4

Wang3 zhan4 (网站)

Website

5

Wang3 zhi3 (网址)

URL , web address

6

Xia4zai3 (下载)

shang4chuan2 (上传)

Download

Upload

7

Chuan2 (传)

Send a file via msn or wechat

8

Liao2tian1 (聊天)

Chat

9

Sou1suo3 (搜索)

Search

10

si3ji1 (死机)

Crash or freeze

11

Shang4xian4 (上线)

Xia4xian4 (下线)

Online

Offline

12

gang1cai2 (刚才)

Just,just a moment ago