DAL AT Flashcards Preview

llyncu mul > DAL AT > Flashcards

Flashcards in DAL AT Deck (392):
0

Invitation

Gwahodiad

1

Around

O amgylch

2

Enable/allow

Galluogi

3

Adventure

Antur

4

Self important

Hunanbwysig

5

Mature

Aeddfed

6

Average man

Dyn cyffredinol

7

Bitter

Chwerw

8

Appeal

Apêl

9

To identify with

Uniaethu â/ ag

10

Campaign

Ymgyrchydd

11

Enemies

Gelynion Gelyn

12

Universe

Bydysawd

13

Monster s

Angenfilod angenfil

14

Nightmares

Hunllefau hunllef

15

Image

Delwedd

16

Old and new

Hen a newydd

17

Initiative

Mentor

18

Established

Sefydlu

19

Ensure

Sicrhau

20

Funding

Cyllid

21

Desire for

Awyddus

22

To attend

Mynychu

23

Often frequently

Yn aml

24

Active vibrant

Gweithredol

25

Development

Datblygiad

26

Relating to the arts

Celfyddydol

27

Thrive flourish

FFrynnu

28

Youth

Ieuenctid

29

Success

Llwyodraeth

30

To promise to be

Argoeli I fod

31

Come together

Dod ynghlych

32

Activities

Gwaithgareddau

33

Promote

Hybu hyrwyddo

34

Audience

Cynulleidfa

35

In progress

Ar y Gwell

36

Certain

Sicr

37

Well known

Adnabyddus

38

Industry

Diwydiant

39

Assist

Cynorthwyo

40

Enrich

Cyfoethogi

41

Director

Cyfarwyddwr

42

Production

Cynhyrchiad

43

Wider

Ehangach

44

To trial

Treial

45

Relationship

Perthynas

46

Pretend

Esgus

47

Waste

Gwastraffu

48

Discover

Canfod

49

Lectures

Darlith - oedd

50

Eyes

Golygon

51

To be enchanted by

Cael fy Hudo gan

52

So much

Cymaint

53

Youths

Llanc - iau

54

The saved. Redeemed

Y cadwedig

55

Outsiders outcasts

Pobl yr ymylon

56

Tend to

Tueddu at

57

Refuse

Gwrthod

58

Completely

Yn llwyr

59

Harlot strumpet tart

Hoeden

60

Ugly

Salw

61

Hit to strike

Clatsia

62

Greeks

Groeglaid

63

Create an image

Greu Delwedd

64

Disbelief

Anghrediniaethau

65

Ahead

Uwch Blaen

66

Treasures

Trysorau

67

Source s

Ffynhonnell. Ffynonellau

68

Will wills

Ewyllys ewyllysia u

69

Bind

Rhwymo

70

On loan

Ar fenthyg

71

To have a look

Cael cip ar

72

Homely

Cartrefol

73

Solicitor

Cyfreithiwr

74

Entrance hall

Cyntedd

75

Refer to

Cyfeirio at

76

Feel. Mood atmosphere

Naws

77

Successor

Olynydd

78

Attraction

Atyniad

79

Growth

Tŵf

80

Rate

Raddfa

81

Underground

Tandddaear

82

Main income

prif gyflogaeth

83

A long time ago

Amser Maith yn ôl

84

Musical

Sioe gerdd

85

Promote

Hyrwyddo

86

Slow down

Arafu slofi lawr

87

Green flag

Y faner werdd

88

Locations

Lleoliadau

89

Newcomer

Newydd ddyfodiad

90

Amongst

Ymysg

91

The best of all

Y Gorau oll

92

Honour

Anrhydedd

93

Farm land

Tir amaethyddol

94

Cross section

Trawsoriad

95

Remarkable

Hynod

96

Of their kind

O'u math

97

Justification

Cyflawnhad

98

Joy delight

Llawenydd

99

Elation

Gorfoledd

100

Take for granted

Cymryd yn ganiataol

101

Appreciate

Gwerthfawrogi

102

Capital city

Prifddinas b

103

A D

Oed crist

104

Significant

Arwyddocal

105

Responsible for

Cyfrifol am

106

Export

Allforio

107

Landowner

Tirfeddiannwr

108

Set aside assign

Neilltuo

109

Enthusiasm

Brwdfrydedd

110

Memorial

Cofeb. B

111

Socialise

Cymdeithasu

112

Welsh ness

Cymreictod

113

Echo. Verb

Atseinio.

114

Overly fond of

Gorhoff o

115

Comfortable

Cyffyrddus

116

Rather than

Hytrach na

117

Condition

Cyflwr

118

Orphaned children

Blant amddifad

119

Taste

Blas chwaeth

120

Attitude towards

Agwedd tuag at

121

Vulnerable fragile

Bregus

122

Welsh medium

Cyfrwng Cymraeg

123

For some reason

Am ryw reswm

124

Release

Rhyddhau

125

Meaning

Ystyr

126

To increase

Cynnydd

127

Survive

Goresi

128

Void

Gwagle

129

Ceiling

Nenfwd

130

To define

Diffinio

131

Furniture

Celfi

132

Virtue

Rhinwedd

133

Concern worry

Pryder

134

Itching to

Ysu am

135

Subconscious

Isymwybodol

136

Gradually

Yn raddol

137

Presenter

Cyflwynydd

138

Busy as a bee

Prysur fel Gwenyn

139

For the most part

Y rhanfwyaf

140

Time has flown

Amser wedi hedfan

141

Cope

Ymdopi

142

Interface

Rhwngwyneb

143

Nation

Cenedl

144

Recovery. From illness

Gwellhad

145

Awful

Erchyll

146

Completely

Yn llwyr

147

Many things

Sawl peth

148

Overexert

Gorwneud

149

Inspire

Ysbrydoli

150

Stupid

Dwl

151

Runners

Rhedwyr

152

Combine

Cyfuno

153

Extension

Estyniad

154

Fall in love

Syrthio mewn cariad

155

Communicate

Cyfathrebu

156

Facts

Ffeithiau

157

To toast

Crasu

158

Unoffending

Didramgwydd

159

3 sided

Tair ochrog

160

Steps

Camau

161

Homeless

Digartref

162

Ideal

Delfrydol

163

Coffers

Coffrau

164

Keep warm

Cadw'n dwym

165

Awareness

Ymwybyddiaeth

166

Bilingual

Dwyieithiol

167

Instrument

Offeryn

168

Bright future

Ddyfodol disglair

169

To register

Cofestru

170

Evidence

Tystiolaeth

171

Adapt

Addasu

172

Servant

Gwas

173

Typical

Nodweddiadol

174

Indoor

Dan do

175

Layers

Haen au b

176

Sustainable

Cynaliadwy

177

Rods sticks

Gwiail

178

Space void

Gwagle

179

Abattoir

Lladd dy

180

Coast

Affordir

181

Size

Maint

182

Criticise

Beirniadu

183

Influences

Dylanwad

184

Likely

Tebygol

185

State

Stad cyflwr

186

To tidy

Twtio

187

Reflect

Adlewyrchu

188

Modern

Cyfoes

189

Space nasa like

Gofod

190

Narrow confined

Cyfyng

191

View

Golygfa

192

To set. Sunset

Machlud

193

Fund

Cronfa

194

Gain

Elwa

195

Coastal park

Parc affordirol

196

Tramway

Tramffordd

197

Paths

Llwybrau

198

Thorns

Mieri

199

Scratch

Cripio

200

Tide

Llanw

201

Concerns

Pryderon

202

Promise

Addewid

203

Soil

Pridd

204

Rush

Rhuthro

205

Passion

Angerdd

206

Demolish

Dymchwel

207

Wind farms

Ffermydd gwynt

208

Serpent

Sarff

209

Geographic

Daearyddol

210

Architecture

Pensaerniaeth

211

Glorious

Godidog

212

Steep

Serth

213

To suit

Gweddu

214

Fat

Braster

215

Apron

Ffedog

216

Inventive

Dyfeisgar

217

Ambitious

Uchelgeisol

218

To smell

Gwnto

219

Special event

Digwyddiad arbennig

220

Prominent member

Amelie blaenllaw

221

Benefactor

Cymwynaswr

222

Active

Gweithgar

223

Movements organisations

Mudiadau

224

Nominate

Enwebu

225

Necessity

Anghenraid

226

Variety

Amrywiaeth

227

Products

Nwyddau

228

Promote

Hybu

229

Excellent tip top

Penigamp

230

Feast

Gwledd

231

Sprouts

Ysgewyll

232

To preen oneself

Ymbinco

233

Purchase

Pwrcasu

234

Coffin

Arch

235

Vegetarian

Llysieuwr

236

Pirate

Morleidr

237

Smell

Gwynt arogl

238

Completely

Cyfan gwbl

239

Cover

Gorchuddio

240

Sharp

Miniog

241

Split

Hollti

242

Deeper

Dyfnach

243

Rest

Gorffwys

244

Crop

Cnwd

245

Cold

Oerfel

246

Exceptional

Eithriadol

247

Multipurpose

Amlbwrpas

248

Sachet

Cwdyn

249

Thin

Tenau

250

Restrict

Cyfyngu

251

Squeeze

Gwasgwch

252

Twigs

Brigau

253

Ingredients

Cynhwysion

254

Send my regards to

Cofia fi at

255

Cover

Gorchuddio

256

Please verb

Plesio

257

Fluency

Rhuglder

258

Cultivate

Meithrin

259

Discourteous

Anghwrtais

260

Drown

Boddi

261

Fund

Cronfa

262

Communities

Cymunedau

263

Gain

Elwa

264

Coastal park

Parc afordirol

265

Tramway

Tramffordd

266

Cross noun

Croesi

267

Cockerel

Ceiliog

268

Hearts

Calonnau

269

Paths

Llwybrau

270

Thorns

Mieri

271

Scratch

Cripio

272

Tide

Llanw

273

Concerns

Pryderon

274

Promise

Addewid

275

Soil

Pridd

276

Image

Delfryd

277

Against

Yn erbyn

278

Rush

Rhuthro

279

Slip

Llithro

280

Fall

Syrthio

281

Passion

Angerdd

282

Faith

Ffydd

283

Demolish

Chwai

284

Countryside

Cefn gwlad

285

Wind farms

Fermydd gwynt

286

Serpent

Sarff

287

Small community

Cymuned fechan

288

Smelters

Mwyngloddwyr

289

Successful

Llwyddiannus

290

Geographic

Daearyddol

291

Architecture

Pensaerniaeth

292

Glorious

Godidog

293

Port

Porth

294

Steep

Serth

295

Snowboarding

Eirafydrddio

296

Qualifications

Cymwysterau

297

Coach trainer

Hyfforddwr

298

Aim

Nod

299

Fall

Cwynpo

300

Exhibition

Arddangosfa

301

Raised

Magu

302

Hundreds

Cannoedd

303

Musician

Cerddor

304

Archeologist

Archiolegwr

305

Influence

Dylanwad

306

To suit

Gweddu

307

Comfort

Cysur

308

Image

Delwedd

309

Apron

Ffedog

310

Lamb

Cig oen

311

Fat

Braster

312

To create

Creu

313

Sweed

Swejen

314

Argue

Dadlau

315

Magical

Hudolus

316

Middle Ages

Canoloesol

317

12th century

Deuddegfed ganrif

318

Glorious

Gogoneddus

319

Inventive

Dyfeisgar

320

Ambitious

Uchelgeisiol

321

Walls

Muriau

322

Chimney

Simdda. Simnai

323

To smell

Gwynto

324

Special event

Digwyddiad arbennig

325

Prominent member

Aelod blaenllaw

326

Parish councillor

Cynghorydd plwyf

327

Keen chapel goer

Capelwr brwd

328

Benefactor

Cymwynaswr

329

Familiar faces

Wine au cyfarwydd

330

Audience

Cynulleidfa

331

Organisations

Mudiadau

332

Nominate

Enwebu

333

Contribution to the cause

Cyfraniad i'r achos

334

Treasurer

Trysorydd

335

Friend

Cyfaill

336

Graveyard

Mynwent (b)

337

Voluntarily

Yn wirfoddol

338

Necessity

Anghenraid

339

Presents

Anrhegion

340

Unique

Unigryw

341

Variety

Amrywiaeth

342

Products goods

Nwyddau

343

Local manufacturers

Gwneuthurwyr lleol

344

Promote

Hyby

345

Offer opportunities

Cynnig cyfleon

346

Textiles

Tecstiliau

347

Pottery

Crochenwaith

348

Glass

Gwydr

349

Watercolour paintings

Paentiadau dyfrlliw

350

Tip top excellent

Penigamp

351

Brussels sprouts

Y. Sgewyll

352

Butcher

Cigydd

353

Turnip

Erfinen. B

354

Preen oneself

Ymbincio

355

Most remarkable

Rhyfeddfa

356

Purchase

Pwrcasu

357

Ingredients

Cynhwysion

358

Lecture

Darlithion

359

Coffin

Arch

360

Vegetarian

Llysieuwr

361

Bit of an experiment

Tipyn o arbrawf

362

Seeds

Hadau

363

Chops

Golwyth(on)

364

Beef

Cig eidion

365

Shell

Plisgyn

366

Yeast

Barum

367

Gadget

Teclyn

368

Pirate

Morleidr

369

Salt of the earth

Halen y ddaear

370

Second to none

Heb ei ail

371

Getting the singing started

Codi' r canu

372

For many a year

Am flynyddoed lawer

373

Fully deserve

Llawn haeddu

374

What he looks like

Sut olwg sy Arno fo

375

In this area

Yn y fro'ma

376

Where better to come than

Lle Gwell I dod na

377

Fir every occasion

I Bob achlysur

378

Packed

Dan ei sang

379

Which has long established itself

Sydd wedi hen Sefydlu ei Hun

380

Always ready to help

Wastad yn barod eu cymorth

381

And some time for a chat

A pheth amser am glonc

382

A stones throw from

Tafliad carreg o'r

383

Is it possible for me to...

Oes modd i fi?

384

A cart load of

Llond trol o.

385

Drop in call by

Galwych acw/ heibio

386

And all that

A hynny I gyd

387

Any particular reason

Unrhyw reswm penedol?

388

No chance not cats chance in hell

Dim gobaith caneri

389

If I may say so

Os ca' I ddweud

390

Mind you don't get burned

What's a losgi!

391

Get stuck in

Bwrw iddi