Revise1 Flashcards Preview

llyncu mul > Revise1 > Flashcards

Flashcards in Revise1 Deck (191):
0

Attraction

Atyniad

1

Foreign language

Iaith estrom

2

Volunteer

Gwirfoddoli

3

Bishop

Esgob

4

Visitor from abroad

Ymwelwyr o dramor

5

Poor

Tlawd

6

Rough

Swyto

7

Prejudice

Rhagfam

8

Rich

Cyfoethog

9

Ignorance

Anwybodaeth anwyboddu

10

Represent

Cynrychioli

11

Infamous

Gwarthus

12

Competence

Cymhwyster

13

While

Tra

14

Conundrum

Pos lau

15

Probable

Tebygol

16

Fake

Fugg

17

Oversew

Amyle

18

Call by

Galw heibio

19

Ugly

Hagar, hull,salw

20

Documents

Dogfennau

21

Suitable, appropriate

Addas

22

Clean

Glanhau

23

Airport

Maes awyr, porth awyr, mesydd awyr

24

Other

Llall

25

Obvious clear

Amlwg

26

Transient or extinct

Diflanedig

27

Choke throttle

Dagith

28

Covered under cover

Dan do

29

Stare

Caithweision

30

Loaf

Torth

31

Headquarters

Pencladys

32

Fact

Ffaith

33

Bring take or theive

Dwyn. Dwyn at

34

Ambition

Uchel gais

35

Hardly ever

Bron byth

36

The other day

Y diwrnod o'r blaen

37

Boast brag

Brolio

38

Mind

Mendio

39

Invite

Gwahodd. iad

40

War

Rhyfel

41

Strange

Rhyfedd

42

Come across

Dod a hyd

43

Crazy

Gwallgo

44

Encourage

Annog

45

Principle

Egwyddau

46

Cul de sac

Ffordd bengaead

47

Solve

Datrys

48

Waffle

Malu awyr

49

Youth

Llanc

50

Touching concerning regarding. Re

Ynglyn

51

From as in letter

Oddi wrth

52

Interviewer

Cyfwelydd

53

Patience

Amynedd

54

Fitness

Ffitrwydd

55

Across country

Trawsgwlad

56

Bully

Bwli. Bwlis

57

Supposed to

I fod I

58

On the whole

Ar y cyfan

59

Cruise

Mordaith. Fforddaith

60

Since

Ers bod

61

Most of the time

Y rhanfwya o'r amser

62

Hardly ever

Bron byth

63

Mealtime

Pryd o fwyd

64

In time or on time

Mewn pryd

65

The last time

Y tro Olaf

66

Magistrates court

Llys ynadon

67

Employ

Cyflogi

68

Favourite

Mor hoff

69

Robbers

Lladron

70

Mediterranean

Mor y canolair

71

Nourishing

Maethlon

72

Healthy

Iachus

73

Include

Cynnwys

74

Wires

Gwifrau

75

Drugs

Cuffuriau

76

Government

Lwyodraeth

77

Away she went

I Ffordd â hi

78

Director

Cyfarwyddiadwr

79

Opposite

Cyffordd. Gyferbyn â

80

Recipe

Rysait

81

Ingredients

Cynhwysion

82

Your call

Eich galwad

83

Meaning

Ystyr

84

Election

Etholiad

85

Friendship

Cyfeillgarwch

86

A bit busy

Ar Dipyn o frys

87

How long have you lived in

Am faint Fuoch chi'n byw ...

88

Why did you decide

Pam penderfynoch chi

89

Nice to see you

Neis iawn dy weld di

90

Youngest

Fenga

91

Bottom

Gwaelod

92

Compete

Cystadlu

93

Crime

Troseddu

94

Celebrate

Dathlu

95

Solo

Unawd

96

Duet

Deu nawd

97

Melody

Alaw

98

Activities

gweithgareddau

99

I look forward to hearing from you

Mi fydda i'n edrych ymlaen

100

Yrs truly

Yn gywir

101

I was brought up

Mi ges I fy magu

102

No patience

Dim amynedd

103

Warning

Rhwbrudd

104

3 times

Tair gwaith

105

Physical education

Addysg gorforrol

106

Fitness

Ffitrwydd

107

In laws

Yngyfraith

108

Science

Gwyddoniaeth

109

It's free

Mae o'n rhydd

110

Incorrect

anghywir

111

Obvious

Amlwg

112

Recreation diversion entertainment

Adloniant

113

Plentiful

Amlaf

114

Aroma smell

Arogl. Hogla

115

Extension

Estyniad

116

Wait for a minute

Newch chi aros am funud New chi chi ddal am funud

117

I will try it again

Mi dria I eto

118

He has just popped out

Mae o newydd bicio

119

Analyse

Dadansoddi

120

Hazy misty

Tarthog tarth

121

Cyfansoddi

Compose

122

Conduct

Ymddygiad

123

Indicator

Gosydd

124

Institution

sefydliad

125

Paperless office

swyddfa di-bapur

126

Common sense

synnwyr cyffredin

127

Repetition

ailadrodd

128

Insurance

Yswiriant

129

More s the pity

Gwaetha'r mod

130

Human rights

Iawderau dymol hawliau dynol

131

Equal

Cyfartol

132

Blame

Y bau m

133

Appreciate

Gwerthfawrogi

134

Essential

Hanfodol

135

Fold

Phlygu

136

For compensation

Am iawndal

137

In the main

Gan mwyaf

138

Necessary

Angrheidiol

139

Rights

hawliau

140

Lying to lie down

Gorwedd

141

Education

Addysg

142

Courtesy

Cwrtais. Gwrteisi

144

Ethics

moeseg

145

Except that

Heblaw bod

146

Respect

Parch

146

Benefit

Elwa

147

Size

Maint

148

Threaten

Bygwth

149

Find

Canfod

150

Allow permit

Caniatau

152

Avoid

Osgoi

153

Grasp

Curio

154

Doubt

Amau

154

Touch

Cyffwrdd

155

Deserve

Haeddu

156

Secret

Cyfrinach

157

Coast

Afforddir

158

Various

Amrywiol

159

Conference

Gynhadlaedd

160

Christening

Bedydd

162

Grave

Bedd

163

Bluebells

Clychau'r gog

164

The press

Wasg

164

From cover to cover

O glawr I glawr

165

Hairdresser

Trin gwallt

166

Headlines

Penawdau

167

Branch

Cangen

168

Behave

Ymddwyn

169

Statement

Gosodiad

170

Activity

gweithgaredd

171

Split

Hollti

172

Colorful

Llwygar

174

Poverty

Tlawd tlodi

175

Legends myths

Chwedlau

176

Light headed

Pen ysgafn

176

Infection

Haint

177

Not a hundred percent

Dim yn gant y cant

178

Review

Addnewyddu

179

The oRme

Pen y gogarth

180

Frustrated

Rhwystredig

181

Quilting

Cwylltio

182

Material

Defnydd

183

Cotton

Cotwn

184

Sewing

Gwnio

185

Sewing machine

Peiriant gwnio

186

Conservatory

Ty gwydir tai gwydir

187

Chair

y cadeirydd

188

System

Cyfundrefn

189

Competency

Cymhwyster. Quals eligibility ayb

190

Salary

Cyflog