Kings Intermediate Reader Flashcards Preview

llyncu mul > Kings Intermediate Reader > Flashcards

Flashcards in Kings Intermediate Reader Deck (680):
0

Songs

Caneuon

1

All

I gyd. Always precede by I. Y plant I gyd y lleill I gyd all the others

2

All the others

Lleill I gyd

3

Inside

Tu fewn

4

Other. Others

Arall era ill

5

Full. Place was full

Llond lle

6

Every month

Bob mis

7

Only. You only have to ask

Dim ond. 'Mond I ti ofyn!

8

For sale, lost , on fire, locked

Ar werth, ar goll, ar dan, ar glo, e.g across - ar draws

9

If not

Os 'na

10

You can order

Gallewch archebu

11

Can ( with permission) you can borrow the book

Gallu. Galli di fenthyg y llythr

12

Can. - able to in sense of knowledge too he knows his law

Medru. Mae'n meddru ei gyfraith

13

You could have been killed it

Gallet ti fod wedi'n lladd i

14

You may have gone too far

'Ella di fod wedi mynd yn rhy bell

15

We are short of time

Brin da ni

16

Take advantage of

Manteisio ar

17

Offer

Cynnig

18

Unique

Unigryw

19

Plan

Cynllun

20

Support

Cefnogi

21

Hardware

Caledwydd

22

Set input install

Gosod

23

Reliable dependable

Dibynadwy

24

Satellite

Lloeren

25

Suitable

Addas neu cymwys

26

Ensure, make sure

Sicrhau

27

Application

Cars

28

Call

Galwad

29

Contact

Cysylltiad

30

Information

Gwybodaeth

31

Free

Am Ddim

32

And then

Ac yna. Yna ffoniwch fi. Phone me then!

33

Whatever. Wherever

Beth bynnag lle bynnag

34

Must not

Rhaid I ... Beidio

35

More. Longer

Rhagor. Wyt ti eisau rhagor. Rhaid I ti Aros rhagor. To wait longer

36

Urgently straight away in a rush

Ar frys

37

Concert

Cyngerdd

38

Singer

Cantores

39

Direct

Cyfarwyddo

40

Exhibit

Ymddangos

41

Keen

Awyddus

42

Publication

Cyhoeddiad

43

Latest

Diwetharaf

44

Promote

Hyrwyddo

45

Release

Rhyddhau

46

Earthquake

Daergryn

47

During

Yn ystod

48

Destroy

Dinistro

49

Adventure

Anturiaeth

50

Whole

Cyfan

51

Since the earthquake struck

Ers I ddaergryn daro'n wlad

52

A number of different ways

Sawl ffordd 'wahanol

53

She has already raised the money

Mae hi wedi bod yn codi Arian

54

Chief nurse

Prif nwrs. Prof always precedes noun

55

They failed

Mi fethon nhw note tm with mi. otherwise methinks nhw

56

Available

Ar Gael

57

Intensive

Dwys

58

Camp

Gwersyll

59

Friendly

Cyfeillgar

60

Reveal

Datgelu

61

Prominent

Blaen llaw

62

8.25 hrs

8.25 yh

63

Bubbly

Byr lymus

64

Confirm

Cadarnhau

65

Eager

Awyddus or eiddgar

66

At the moment

Ar hyd o bryd

67

Cannot

Ni all internal style only

68

Hours long

Awr o hyd

69

Which starts

Sy'n dechrau. Mae'n dechrau

70

Cantores

Singer

71

Concert

Cyngerdd

72

Direct

Cyfarwyddo

73

Exhibit

Ymddangos

74

Keen

Awyddus

75

Publication

Cyhoedddiad

76

Earthquake

Ddaeargryn

77

During

Yn ystod

78

Release

Rhyddhau

79

Promote

Hyrwyddo

80

Whole

Cyfan

81

Main

Prif always precedes noun

82

They failed

Dari nhw fethu. Neu mi fethon nhw fethu. Normally. Methon nhw

83

Well known

Adnabyddus

84

Intensive

Dwys

85

Camp

Gwersyll

86

Friendly

Cyfeillgar

87

Reveal

Datgelu

88

Prominent

Blaen llaw

89

Hours as in 8.25 hrs

8.25 yh

90

Confirm

Cadarnhau

91

Bubbly

Byrlymus

92

Cannot

Ni all

93

At the moment

Ar hyn o bryd

94

Who will be

A fydd. Also which

95

The man came in

Ddaeth y dyn I mewn

96

Which will be broadcast

A ddarlledir

97

Hours long

Awr o hyd

98

Website

Gwefan

99

Cause

Achosi

100

Urge encourage

Annog

101

Express

Mynegi

102

Material

Deunydd

103

Bilingual

Dwyieitheg

104

Commitment

Ymrwymiad

105

Research

Ymchwil

106

Apart from

Heblaw

107

Visible

Gweladwy

108

Taxpayers

Trethdalwyr

109

How important

Pa mor bwysig

110

Campaign

Ymgrych

111

Therefore

Herwydd

112

Load

Llwyln

113

Voters

Etholwyr

114

Positive

Cadarnhaol

115

Together with

Ynghyd

116

Awfully. Reallywful

Hynod

117

Confident

Calonogel

118

Majority

Mwyafrif

119

Result

Canlyniad

120

Fun

Difyr

121

Handful

Llond drwn

122

Politician

Gwleidydd

123

Increase

Cynyddu

124

By midday

Erbyn canol dydd

125

By the time they

Erbyn iddyn nhw

126

Against the government

Erbyn y llwyodraeth

127

This has been

Mae hon wedi bod

128

This is too much

Hyn yn ormod!

129

Extraordinaryily

Eithriadol

130

Interrupt

Torri ar draws

131

Don't interrupt me

Paid torri ar nhraws I

132

As regards

O ran

133

Actually

Dweud a gwir

134

What will happen

Beth ddigwyddith

135

Extremely

Dros Ben

136

Who knows

Pwy a wŷr

137

Awfully grateful

Hynod ddiolchgar

138

Editor

Golglydd

139

Archdruid

Archdderwydd

140

Deserve

Haeddu

141

Due

Dyledus

142

Nonsense

Ffwlbri

143

Loose heart

Digalon

144

Desire crave

Deisyfu

145

By all accounts

Yn õl sòn

146

Analyse

Dedansoddi

147

Unveil

Dadorchuddio

148

Compose

Cyfansoddi

149

Invest

Byddsoddi

150

Witness

Tyst

151

Border

Ffin

152

Recite speak

Llefair

153

Jointly

Ar y cud

154

Significance

Arwyddòcad

155

Inhabitants

Trigolion

156

Worthy

Teilung

157

Already

Eisoes

158

Fairly favourite

Lled

159

End

Terfyn

160

Nephew

Nai

161

Contributors

Cyfraniad

162

Reunion

Aduniad

163

In the depths of England

Ym mherfeddion o lloegr

164

Some are expected

Disgwlir I rai

165

Come together

Dod ynghyd

166

Collaborate

Cydweithio

167

Sympathy

Cwmdeimlad

168

Cambridge

Caergrawnt

169

Gloucester

Caerloyr

170

If you want

Os am

171

Worthy

Deilung

172

Occasion

Achlysur

173

Shrewsbury

Amwythig

174

Address allude

Cyfeirio

175

Complete

Llwyr

176

Na

Nor

177

In the balance

Yn y fantol

178

Power

Grym

179

Westminster

San Steffan

180

Get rid of

Cael gwared â

181

Independence

Annibyniaeth

182

Interference

Ymyrraeth

183

Responsibility

Cyfrifoldeb

184

Beg implore

Erfyn

185

Under the care

Dan ofal

186

Intelligent

Deallus

187

Imagine

Dychmygu

188

Set

Gosod

189

Occupation

Galwedigaeth

190

Tend

Tueddu

191

Extensive

Helaeth

192

Report

Gohebu

193

Settle in

Ymgartrefnu

194

Native

Genedigol

195

Regular

Cyson

196

Atmosphere feel

Haws

197

Duty

Dyletswydd

198

Encourage

Annog

199

Trainee

Hyfforddiant

200

As a trainee

Dan hyfforddiant

201

Has long since earned its place

Wedi hen ennill ei blwyf

202

From every corner of Wales

O bob cwr o Gymru

203

Through the medium of

Drwg gyfrwng y

204

She has moved on She is now. Same

Mae hi'n bellach

205

A little bit different

Fymryn yn wahanol. From mymryn

206

Coalition

Clymblaid

207

Law

Deddf

208

Legislation

Deddfwriaeth

209

Republic

Gweriniaeth

210

Election

Eholiad

211

Vote

Pleidleisio

212

Unacceptable

Annerbyniol

213

Report

Adroddiad

214

Timetable

Amserlen

215

Essential

Hanfodol

216

Budgetary

Cyllidol

217

Earlier

Y gynharach

218

Resign

Ymdiswyddo

219

Will have to be held

Y bydd rhaid cynnal

220

After discussions

Ar ôl traffodaethau

221

That he wants

Ei fod eisiau

222

Success

Llwyddiant

223

Strength

Cryfder

224

Gifted

Dawnus

225

Invincible

Anorchfygol

226

Group squad

Carfan

227

Eligible fit

Cymwyd

228

Augur

Argoeli

229

Rejoicing

Llawenydd

230

Tireless

Deflino

231

Region

Bro

232

What a season!

Am dymor

233

I forgot the lot

Anghofies i'r cyfan

234

After all

Wedi'r cyfan

235

Including

Gan gynnus

236

Apart from not including

Ac eithro

237

As well

Yn ogystal

238

Last. In sequence

Olaf

239

Around

O amglych

240

Second to none

Heb ei hail

241

Junior primary eg school

Gynradd

242

Hut cabin

Caban

243

Site

Safle

244

Demolish

Dymchwel

245

Land

Tir

246

Permission

Caniatad

247

Result

Canlyniad

248

To plan

Cylluno

249

Refit repair

Atgweirio

250

Treat

Trin

251

Spokesman/woman

Llefarydd

252

Inspection

Arolwg

253

Excellent

Rhagorol

254

Praise

Clod

255

Formerly

Gynt

256

Arbitrary

Mympwyol

257

Appreciate

Gweithfawrogl

258

Importance

Pwysigrwydd

259

Act

Gweithredu

260

In accordance with

Yn unol â

261

In no time

O fewn dim o dro

262

Within

Fewn I. O fewn

263

Get a grasp

Cael crap

264

Basically

Yn y bôn

265

Permanent

Panhaol

266

Born in. Native to

Genedigol

267

Coast

Arforddir

268

Provoke stir

Ysgogi

269

Sweeping

Ysgubol

270

Multi cultural

Amlddiwylliant

271

Complete

Ewblau

272

World wide

Bydeang

273

Career

Gyrfa

274

Appearance

Ymddangosiad

275

Parish

Plwyf

276

Embrace

Cofleidio

277

Stage

Llwyfan

278

Render

Datgan

279

Gradual

Graddol

280

Weather front

Ffrynt

281

Comparative

Cymharol

282

Produce

Cynhyrchu

283

A certain amount

Rhwyfaint

284

Likely

Tebygol

285

Two days or two day period

Deudydd

286

Three days

Tridiau

287

Two months

Deufis

288

Pretty hard

Yn o galed

289

Time again

Dro ar ôl tro

290

Many times

Droeon

291

Push myself

Gothic fy hun

292

Extreme

Eithafol

293

Achieve

Cyflawni

294

Tortoise

Crwban

295

Persevere

Dyfalbarhau

296

Thorough

Trylwyr

297

Go lower down

Gostwng

298

Put up with Cope with

Dygymod â

299

Circumstance

Amgylchiad

300

Golden

Euriad

301

Drag

Llusgo

302

Equipment

Offer

303

Condition

Amod - female

304

Unhealthy

Afiach

305

Drop

Gollwng

306

Glove

Maneg

307

Horrible

Erchyll

308

Yearn for

Ysu am

309

Whistle

Chwiban

310

From time to time

O bryd yw gilydd. I dro am dro

311

I don't think

Sa i'n credu

312

What could I achieve

Be' Allwn I gyflawni

313

There is nothing wrong with failing

Does dim o 'i lle ar fethu

314

That ...not

And

315

This is not

Nid ydi hon

316

The only intention (that) I have is

Yr unig fwriad sydd gen I ydi

317

The heavy snow we got

Er eira mawr Gawson ni

318

Which awaits me

Sy'n fi nisgwl

319

Threaten

Bygwth

320

Victorious

Buddugol

321

To defeat

Trechu

322

Top

Brig

323

League

Cynghair

324

Thrive

Ffynu

325

Such as ..like

Megis

326

Adjudged

Dyfaru

327

Establish

Sefydlu

328

Banner... Flag

Lluman

329

Place

Man Nau

330

Honest

Gornest

331

Awfully close

Hynod o Agos

332

Support

Cefnogaeth

333

Movement

Mudiad

334

Union

Undeb

335

Commercial

Marnarchol

336

Fervent or fiery

Tanbaid

337

Defence

Amddiffyniad

338

Right as in human rights

Hawl

339

Cross party

Trawsbleidiol

340

Hail or come from

Hanu

341

Friend

Cyfaill

342

Campaigner

Ymgyrchydd

343

Enthusiastic

Brwd

344

Interest

Buddiant

345

Elect

Ethol

346

Unfair unjust

Anhyfiawn

347

Represent

Cynrychioli

348

Firm

Cadarn

349

Vital

Hollbwysig

350

Justice

Cyfiawnder

351

Dispute

Anghydfod

352

Minister

Gweinidog

353

Concern

Pryder

354

Energetic

Egniol

355

Put pressure. Lean

Pwyso

356

Stand alongside

Cydsefyll

357

Ceaseless

Ddi baid

358

Dependable

Dibynadwy

359

Admire

Admygu

360

Thorn

Draech ?

361

Constant

Parhaus

362

Side flank

Ystlys

363

Successive

Dynol

364

Wipe out get rid of

Diddymu

365

Side with

Ochri â

366

Hide shy away

Celu

367

Poverty

Tlodi

368

Genuine sincere

Diffuant

369

Most promising politician

Gwleidyddion amyclaf

370

Work conditions

Amodau

371

Consistent equitable constant

Gyson. Cynon

372

Grip seize enfold

Gafael

373

Anxiety

Pryderon

374

She got to grips with

Bu'n mynd i'r afael

375

Concerning

Ynghylchi

376

Consecutive successive

Olymol. Golymol

377

Mature grown up

Aeddfed

378

Find perceive

Canfod

379

Shameless

Digwilydd

380

Horizon

Gorwel

381

Legislate

Deddfu

382

Legislation

Deddfuriaeth

383

Laborious

Llafurus

384

Put into action

Gweithredu

385

Priority

Blaenoriaeth

386

Put forward propose

Cynnig

387

Threat

Bygythiad

388

Stifle

Mygu

389

Pride oneself

Ymfalchio

390

Quite disgusting

Cryn diflastod

391

Quite a surprise

Fryn syndod

392

There's been quite a response

Mae fryn ymateb wedi bod

393

For the benefit of

Er lles

394

Could be

'Allai fodd

395

In all seriousness

Mean difri

396

Editor

Golygydd. Note tm with annwyl olygydd

397

Blow

Ergydda

398

Oxford

Rhydychen

399

Source

Ffynhonell

400

Continuance

Par had

401

Fund

Cyllido

402

Partly

Yn rhannol

403

Confident

Ffyddiog

404

Safe

Diogel

405

Generation

Cenhedlaeth

406

Research

Ymchwil

407

Direction

Cyfarwyddyd

408

Holder

Deillad

409

Successor

Olynydd

410

Appoint

Pennod

411

Crisis

Argyfwng

412

Cut

Toriad

413

Humanity

Diniaeth

414

Endowment

Gwaddol

415

Study

Astudiaeth

416

Broaden

Enhangu

417

Benefit. Advantage

Budd

418

Atmosphere

Awyrgylch

419

Medieval

Canloesol

420

Manuscript

Llawsgrif

421

International

Rhwngwladol

422

Eligible suitable

Cymwys

423

Qualifications

Cymhwyster

424

Postgraduate

Ol raddegig

425

That it is possible. That there is a way

Bod modd

426

Since one needs

Gan fod angen

427

Critic

Beirniad Beirniaid

428

Broadcaster

Darlledydd

429

Commute

Cymudo

430

Overflow

Gorlifo

431

Chaos Also desert wilderness

Anialwch

432

Wooded

Coediog

433

Rather than

Yn hytrach 'na

434

Interview

Cyfelweliad

435

Musician

Cerddor ion

436

Guest

Gwestai

437

Real

Gwirioneddol

438

Inspiration

Ysbrydoliaeth

439

Instrument

Offeryn

440

Stepson

Llysfab

441

Thick

Trwcus

442

Portray

Portreadur

443

Multiply

Lluosogi

444

Shortlist

Rhestr fer

445

Winner

Enillydd

446

Art

Celf

447

Chaos mess tip

Llanast

448

Probably

Mae'n debyg

449

There's not much of

Does fawr o

450

Call by

Gallu heibio

451

Wide open

Ar agor led y pen

452

Quite a bit

Cryn dipyn

453

Literary

Llenyddol

454

So many

Cynifer

455

Loads of pictures

Llluniau 'lu

456

I am to blame

Fi sydd ar bai

457

He used to visit every day

Bydda ( from byddwn) 'n ymweld a'r dafarn bod dydd

458

Do the trick for me

Gwneud y tro I fi

459

Mainly

Yn bennaf

460

I don't know

Wn I ( dw I) ddim

461

For yourself

I chi'ch hun

462

Base bottom

Gwealod

463

Arrival

Gyrhaedd from cyrraed

464

Guest

'(G) westeion

465

Era time

Gyfnod au

466

Ugliest place

Lle hyllaf

467

Beauty

Harddwch

468

Bleakness

Llymder

469

Unexpected

Annisgwyl

470

Suggestion. Offer

Cynnig

471

Expected

Disgwyliedig

472

Grey

Llwyd

473

Inhabitants

Trigolion

474

Industry

Diwydiant

475

Shadow

Cysgod

476

As well as

Yn ogystal â. Note e.g speak welsh as well as you (do) - crystal â

477

Dignity

Urddas

478

Unmeasurable

Difesur

479

Reminder

Gweddill

480

Cottage

Bwthyn

481

Rusty

Rhydlyd

482

Bear witness

Tystiolaethu

483

Nevertheless

Er gwaetha

484

Essential

Hanfodol

485

Transform

Trawsnewid

486

Leisure

Hamden

487

Undeniable

Diymwad

488

Circumstance

Amgylchiad

489

Pride

Balchder

490

Skill ability

Medr

491

Impressive

Trawiodd

492

Attitude

Agwedd

493

Deprecating

Diystyriol

494

Undervalue

Iselbrisio

495

Contribution

Cyfraniad

496

Ancestor

Hynafiad

497

Despite this

Er hynny

498

Furthermore

Ar Ben hynny

499

Cottage

Bythynnod

500

Namely

Sef

501

Loiter wander

Loetran

502

Central

Canolog

503

Fun entertaining

Difyr

504

Hotchpotch

Lobsgaws

505

Soul

Enail iau

506

Bench

Mainc

507

Wonky

Giami

508

Message board

Negesfwrad

509

Wave

Ton. Nau

510

Until you see

Nes gweld

511

Now (starting sentence)

Bellach

512

You can

Fedrwch chi

513

Edge

Cwr

514

Above

Uwchben

515

Glimpse

Cipolwg

516

Sheep

Oen(wyth)

517

Fill

Llenwi

518

In a leisurely fashion

Daw-daw

519

Aim

Nelu. Anelu

520

Hedge

Clawad

521

Only

'Mond. Short for dim ond

522

Below

Islaw

523

Our house

Tŷ ni. Never ein tŷ

524

Get rid of

Chwalu

525

Condition

Cyflwr

526

Familiar with

Cyfarwydd â

527

Avoid

Osgoi

528

Relation

Perthynas

529

Vary

Amrywio

530

Easy

Rhwydd

531

Cause

Peri

532

Define describe

Diffinia

533

Activity

Gweithgaredd. Au

534

Tearful

Dagreuol

535

Guilt

Euogrwydd

536

Burden

Bwrn

537

Affectionate

Cariadus

538

Appetite

Chwant bwyd

539

Regular

Cyson

540

Ignore

Anwybyddu

541

Option

Opsiwn

542

Recede

Cilio

543

Counsel

Cwnsela

544

Beneficial

Buddiol

545

One should get one could get

Dylid

546

Depressed

Iselder ysbryd

547

Convince

Argyhoeddu

548

Awfully common

Yn hynod gyffredin

549

To some degree Extent

I ryw raddau

550

To a greater extent

I raddau helaeth

551

Bound up with

Ynghwm wrth

552

Particular

Pennodol

553

Obstinate

Cyndyn

554

Serious

Dyfrifol

555

Effect

Effeithio

556

Intrinsic

Annatod

557

Pole

Pegwn

558

Recognize

Synhwyro

559

Combination

Cyfuniad

560

Unusual

Anaferol

561

Hopelessness

Anobaith

562

Lack

Diffyg

563

Hopelessness

Anobaith

564

Difficulty

Anhawster

565

Partner

Cyber

566

Contrary. Opposite

Gwrthwyneb

567

Trouble

Gofid

568

Death

Marwolaeth

569

Self discipline

Hunandisgyblu

570

Side effects

Agile effeithiau

571

Like this

Fel hyn

572

Which follows

A ganlyn

573

Roar

Rhuo

574

Dawn

Gwawr

575

Song

Cân

576

Shepherd

Bugail

577

Like

Megis

578

Earlier

Cynt

579

Custom

Arferion

580

Stormy

Tymhestlog

581

Tune melody

Alaw

582

Grows

Tyf

583

Over them

Trostynt

584

Daisy

Y llygaid dydd. Eye of the day

585

From day to day from age to age

O rod I rod

586

Bark

Cyfarth

587

Choke

Tagu

588

End of building

Talchen

589

Piece

Tamaid

590

Cheek

Boch

591

Bilberry

Llusen

592

Lick

Llyfu

593

For a very long time

Am yr hyr Iawn

594

About to risk

Ar centroid

595

Good gracious

Rargian fawr or just rargian

596

Like a rocket

Fel flammia

597

Stop dead In His tracks

Stopio yn stond!

598

Very slowly

Yn slobach

599

Straight away

Ar dy union

600

yr Aifft

Egypt

601

Imprison

Cacharu

602

Satire

Dychan

603

In the wake of

Yn sgil

604

Encouragement

Annog

605

Sharpen

Hogi

606

Weapon

Arf au

607

Sovereignty

Teyrn

608

Advise

Cyghori

609

Dare

Meiddio

610

Demand

Mynnu

611

Devolve

Datganoli

612

Journey

Siwrnai

613

Who knows rhetorical

Pwy a wir?

614

Actually really

Gwirionnedd

615

Servant

Gwas

616

Trouble misfortune

Trybini

617

Prolific

Toreithiog

618

Literature

Llên

619

Prolific

Toreithiog

620

Institution

Sefydliad

621

Indiscriminate

Diwahan

622

Edge

Min

623

Betray

Bradr

624

Underling

Taeog

625

Sin

Pechu

626

Shake

Ysgwyd

627

Shine brightness

Llewyrch

628

Grease

Iro

629

Interfere

YmyrrYd

630

Awkward

Chwithig

631

In accordance with

Yn unol á

632

Speak well as well as you (do)

Siarad gymraeg crystal â chi

633

Prospect

Rhagolwg

634

Bright

Disglair

635

Slate

Llechen. Llechi

636

Capital

Cyfalaf

637

Crucial

Allweddol

638

Peace

Heddwch

639

Boost

Hwb

640

Neglect

Esgeuluso

641

Trade

Masnach

642

Quarry

Chawrel

643

Imitate

Efelychu

644

Decade

Degawd

645

Thriving

Ffyniair

646

Attract

Denu

647

Contrast

Gwrthgyferbyniad

648

Remainder

Gweddill

649

Solve

Datrys

650

Transport

Trafnidaeth

651

Was solved

Datrysid

652

They died

Buon nhw farw

653

Was coming

Deuai

654

Since there was a need

Canwys yr oedd angen

655

To make up for

Gwneud lawn am

656

Important people

Pobl o bwys

657

Wild

Gwyllt

658

Pebbles

Cerrig mân

659

Deep

Dwfn

660

Bricks

Brics bricsen

661

Mussels

Cretan gleision

662

Heel

Sodlau. Sawdl

663

Spot pimple

Ploryn

664

Dry off

Sychu

665

Stick adhere

Glynu

666

Sharp spikey

Pigog

667

Sharp

Miniog

668

Tide

Llanw

669

Crab

Cranc

670

Feat

Camp

671

Privilege

Braint

672

Illicit unofficial

Answyddogol

673

People say

Mae'r pobl yn ei ddweud

674

Severe also salty

Hallt

675

Quite enough

Cryn ddigon

676

Either

Chwaith

677

The main thing

'R peth penna

678

Never mind the

Weather befo'r

679

Never mind

Hitiwch befo