Maestroli Flashcards Preview

llyncu mul > Maestroli > Flashcards

Flashcards in Maestroli Deck (497):
1

To tell the truth

A deud y Gwir
Mewn gwirionedd

2

Abundance

Digonedd (g)

3

Mild

Mwyn

4

Gnats flies

Gwybed

5

Bite or sting

Pigo

6

Little flies

Pryfetach

7

Seeds

Hadau

8

Berries

Aeron

9

Inexperienced

Dibrofiad

10

Survive

Goresi

11

Variety

Amrywiaeth

12

Extensive

Eang

13

Attract

Denu

14

Fall like syrthio

Cwympo

15

Feast

Gwledda

16

Nuts

Cnau

17

Grease fat

Saim

18

Fat

Braster

19

Entertain

Difyrru

20

Arts

Celfyddydau (g)

21

Tradition

Traddodiad. G

22

To aim

Anelu

23

Even so however

Eto I gyd

24

Substantial

Sylweddol

25

Peak prime

Anterth

26

Mainly

Penodol

27

Gap

Bwylch

28

Alleged

Honedig

29

Magazine

Cylchgrawn. G

30

Literary

Llenydol

31

Audience

Cynulleidfa

32

Supplement appendix

Atodiad

33

Article

Erthygyl b

34

Specific

Penodol

35

To appear

Ymddangos

36

Magazines

Cylchgronau g

37

Literary

Llenyddol

38

Formal

Ffurfiol

39

Independent

Annibynnol

40

To publish

Cyhoeddi

41

Resentment

Drwgdeimlad

42

Talking point

Pwnc trafod g

43

Current affairs

Materion cyfoes

44

Customs

Arferion

45

To be amazed

Rhyfeddu

46

Challenge

Her

47

Aspect

Agwedd b

48

Candidates

Ymgeiswyr

49

Salary

Cyflog

50

Permanent

Parhaol

51

To offer

Cynnig

52

Notice

Rhybudd

53

Duties

Dyletswydd

54

Conditions

Amodau

55

Education

Addysg

56

Contract

Cytundeb

57

Application form

Furfflen gais

58

Temporary

Dros dro

59

Qualifications

Cymwysterau

60

Previous experience

Profiad blaenorol

61

Career

Gyrfa

62

Flexible hours

Oriau hyblyg

63

Referees

Canolwyr

64

Responsibilities

Cyfrifoldebau

65

Training

Hyfforddiant

66

Interview

Cyfweliad

67

To accept

Derbyn

68

Reference

Geirda

69

To apply for

Cynnig am

70

To refuse

Gwrthod

71

Application

Cais

72

Short list

Rhestr fer

73

Now.

Ar hyn o bryd.
Rwan

74

Till now

Tan rwan
Hyd yn Hun

75

Useful

Yn ddefnyddiol
O fudd

76

Talk a lot

Siarad lol
Mali awyr

77

Three days

Tri diwrnod
Tridiau

78

In a while

Mewn Tipyn o amser
Maes o law

79

I wouldn't think

Faswn I ddim yn meddwl
Go brin

80

Like a fool

Fel coblyn
Fel ffŵl

81

Dependable

Dibynadwy

82

Coherent understandable intelligent

Dealladwy

83

Annaelladwy

Incoherent not understandable

84

Readable

Darllenadwy

85

Unreadable illegible

Annarllenadwy

86

Edible

Bwytadwy

87

Inedible

Anfwytadwy

88

Believable credible

Credadwy

89

Unbelievable incredible

Anghredawy

90

Priceless

Amrhistadwy

91

Unforgettable

Bythgofiadwy

92

Awful horrible etc

Ofnadwy

93

Dream

Breuddwyd

94

Get a taste for

Cael blas ar

95

Establish

Sefydlu

96

Occasional

Ambell

97

Wavelength

Tonfedd. B

98

Continuous

Di-dor

99

Frustrating

Rhwystredig

100

To provide

Darparu

101

Satellite

Lloeren b

102

Website

Gwefan b

103

Substantial

Sylweddol

104

Controversial issue

Pwnc llosg g

105

Feature

Nodwedd. B

106

Audience

Cynulleidfa. B

107

National

Cenedlaethol

108

Classical

Clasurol

109

Movement

Mudiad

110

Popularity

Poblogrwydd g

111

Argument

Dadl b

112

Presenters

Cyflwynwyr

113

Poets

Beirdd

114

To express an opinion

Mynegi barn

115

Borders. Marches

Gororau g

116

Informal

Anffurfiol

117

Take a picture

Tynnu llun

118

Getting on ( for time)

Tynnu at

119

To put someone in his place

Tynnu blewyn o drwyn

120

Getting on getting old

Tynnu ymlaen

121

To withdraw money

Tynnu pres o'r banc

122

To undress

Tynnu amdanoch

123

To provoke tease

Tynnu coes

124

To withdraw

Tynnu'n nôl

125

To annoy to get someone's back up

Tynnu pawb yn eich pen

126

To get on with someone

Cyd-dynnu

127

To concentrate on

Canolbwyntio ar

128

Preach

Pregethu

129

To claim

Honni

130

Defence

Amddiffyniad

131

Divine

Dwyfol

132

Worthless

Diwerth

133

To examine

Archwilio

134

To confuse

Drysu

135

Verse

Adnod

136

Valid

Dilys

137

Explanation

Eglurhad

138

Lord

Arglwydd

139

To insist

Mynnu

140

To obey

Ufuddhau

141

Law

Deddf b

142

Steering wheel

Llyw g

143

To argue

Dadlau

144

Harm

Niwed

145

Magistrate

Ynad g

146

Charge

Cyhuddiad

147

To order

Gorchymyn

148

Fine

Dirwy

149

Refund

Ad-daliad

150

Insurance

Yswiriant

151

You are dead right

Yn llygad dy le

152

Apple of one's eye

Cannwyll llygad

153

From the horses mouth

Llygad y ffynon

154

Look straight in the eye

Byw fy llygad

155

Head over heels in trouble

Dros with ben di llygad

156

To grin like a Cheshire Cat

Yn wen o glust I glust

157

Box on the ears

Clusten

158

Cushion

Clustog

159

Hard task

Talcen caled

160

Earring

Clusdlws

161

Drink down in one

Yfed ar ei dancer

162

Side of the house

Talcen y tŷ

163

To mouth

Cega

164

Mouth cheeky

Cegog

165

Snob

Hen drwyn

166

Hamster

Bochdew

167

Head to toe

O'i gorun I'w sawdl

168

Listen intently

Clustfeinio

169

High brow

Uchel ael

170

What a cheek

Am wyneb

171

Listen intently

Clustfeinio

172

In the twinkling of a eye

Am amrantiad. Amrant eyelid

173

Pressure

Pwysau

174

Dramatist

Dramodydd g

175

To reminisce

Hel atgofion

176

The arts

Y Celfyddydau

177

Officially

Yn swyddogol

178

Daily bread

Bara beunyddiol

179

Uncertainty

Ansicrwydd g

180

Without injury

Dianaf

181

Happy

Llon

182

Misfortune

Anffawd

183

Threat

Bygythiad g

184

Continuous

Parhaol

185

To admit

Cyfaddef

186

To influence

Dylanwad g

187

To lurk

Llechu

188

Comfortable

Cyfforddus

189

Broadcast

Darlledu

190

Peak time

Oriau brig

191

To establish

Sefydlu

192

Battle

Brwydr b

193

Campaign

Ymgyrchu

194

To refuse

Gwrthod

195

License

Trwydded

196

Climax

Uchafbwynt

197

Threat

Bygythiad

198

To fast

Ymprydio

199

To produce

Cynhyrchu

200

Period

Cyfnod

201

Independent

Annibynnol

202

Competitive

Cystadleuol

203

Audience

Cynlleidfa

204

Maintain

Cynnal

205

Director

Cyfarwyddwr g

206

Series

Cyfres b

207

Contemporary

Cyfoes

208

Documentary

Dogfen b

209

To portray

Portreadu

210

Circumstances

Amgylchiadau

211

Character

Cymeriad g

212

Entertaining

Difyr

213

To acknowledge

Cydnabod

214

Satellite

Lloeren

215

Inhabitants

Trigolion

216

To fizzle out

Chwythu ei blwe

217

To hit the mark

Taro deuddeg

218

Traditional

Traddodiadol

219

Lose weight

Colli pwysau

220

Weigh the potatoes

Pwyso'r tatws

221

Lean on, against

Pwyso ar/Yn erbyn

222

Press the button

Pwyso'r botwm

223

If you insist

Gan bod chi'n pwyso

224

Weight of the baby

Pwysau'r babi

225

More/ most important

Bwysicach bwysicaf

226

Pressure of work

Bwysau gwaith

227

Blood pressure

Pwysedd gwaed

228

Weigh up for and against context

Bwyso a mesur

229

Unimportant commonplace

Ddibwys

230

Stress emphasis

Pwyslais pwysleisio

231

Sun

Haul

232

Blue sky

Awr glas

233

Warm

Gwres

234

Dry

Sychder

235

Rainbow

Enfys

236

Thunder and lightning

Mellt a thrannu

237

Showery

Cawodydd

238

Hailstones

Cynllysg

239

Snow freeze

Eira rhew

240

Wind

Gwynt

241

Foggy

Niwlog

242

Blowy

Chwythu

243

Close at hand

Gerllaw

244

To slacken

Llaesu dwylo

245

Second hand

Ail law

246

By the way

Gyda llaw

247

Shake hands

Ysgwyd llaw

248

Light fingered

Dwylo blewog. Hairy hands lit.

249

Presently

Maes o law

250

Before hand

Ymlaen law

251

Handwriting

Llawysgrifen

252

A handful

LLOnd llaw

253

Abbey

Abaty g

254

Independence

Annibyniaeth

255

Lord

Arglwydd g

256

Leadership g

Arweiniad g

257

Progressive ahead of time

Blaengar

258

Privileges

Braint/breintiau

259

army

Byddin b

260

Sword

Cleddyf g

261

Crops

Cnwd cnydau g

262

Recognise acknowledge

Cydnabod

263

sympathy

Cyd deimlad

264

Equal

Cyfartol

265

Legal

Cyfreithiol

266

Fable

Chwedl b

267

To prophesy

Darogan

268

Act of law

Deddf

269

Wind lighter more delicate

Gwynt mor fain

270

Instructions

Cyfarwyddiadau

271

Refund

Ad-daliad

272

Indigestion

Camdreuliad

273

Short

Byr

274

Sunbathe

Dorheulo

275

In the long run

Maes o law

276

Near

Gerllaw

277

Confident. Ff...

Ffyddiog

278

Perfect condition

Cyflwr perffaith

279

Envelope

Amlen

280

Illness

Salwch

281

Thieves

Lladron

282

The next day

Trannoeth

283

the day before yesterday

Hechddoe

284

Himself

Yntau

285

Estimate

Amcangyfrif

286

Compensation

Iawndal

287

Considerable

Cryn

288

To confirm

Cadarnhau

289

To repair

Atgweirio

290

Any more

Bellach

291

Damage

Difrod

292

To claim

Hawlio

293

Attention

Sylw

294

Valuable

Gweithfawr

295

To allow

Caniatau

296

As soon as possible immediately

Cyn gynted â bo modd

297

Above - as in a letter referring address above

Uchod

298

Enclosing

Amgaeaf

299

Make. Eg of window

Wnaethpwyd

300

P.s.

O.n

301

Abolish

Dileu

302

Property

Eiddo g

303

To flee

Ffoi

304

Throne

Gorsedd

305

Rebellion

Gwrthryfel

306

Right. A right

Hawl b

307

To surrender

Ildio

308

Nun

Lleian

309

Knight

Marchog g

310

Possession

Meddiant

311

Starving

Newynog

312

Wrong awry

O chwith

313

Priory

Priordy

314

Region

Rhanbarth

315

Divided

Rhanedig

316

Freedom

Rhydid g

317

Kingdom

Teyrnas b

318

Wave

Ton tonnau b

319

A third

Traen g

320

To unite

Uno

321

Earlier sooner

Cynt

322

About to

Ar fin

323

Committee

Pwyllgor

324

To mention

Sôn

325

Presentation

Cyflwyniad g

326

To direct

Cyfarwyddo

327

Barrel

Casgen b

328

Contact

Cysylltiad g

329

To prophesy

Darogan

330

To compose

Cyfansoddi

331

One or two

Ambell un

332

Row quarrel

Ffraeo

333

To graduate

Graddio

334

Shrewsbury

Yr Amwythig

335

I suppose. For all I know

Am wn i

336

Lie

Celwydd g

337

Vocal

Lleisiol

338

Instrumental

Offerynnol

339

Production

Cynhyrchiad. G

340

To forgive

Maddau

341

Elbow grease

Eli penelin

342

Very thirsty

Fel cesail camel

343

Off the cuff without notes

Siarad o'r frest

344

By the way

Gyda llaw

345

Big finger, little finger

Bys mawr bys bach

346

Fed up had enough

Wedi cael llond bol

347

Desperate

Torri fy mol

348

In reserve. Backup

Wrth gefn

349

Old friend

Yr hen goes

350

Loiter

Tindori

351

Underhand

Dan din

352

Under foot

Dan traed

353

Head

Pen

354

Shoulder

Ysgwydd

355

Chest

Brest

356

Arm

Braich

357

Elbow

Penelin

358

Back

Cefn

359

Stomach

Bol

360

Armpit

Cesail

361

Hand ..s

Llaw..... Dwylo

362

Fingers

Bysedd

363

Knee

Penlin

364

Leg

Coes

365

Ankle

Ffêr

366

Heel

Sawdl

367

Toes

Bysedd traed

368

Step

Cam

369

Misunderstand

Camddallt

370

Misunderstanding

Camddealltwriaeth

371

Mistaken

Camgymryd

372

Mistake

Camgyrmeriad

373

Mislead

Camarwain

374

Misleading

Camarweinol

375

Misbehave

Camfihafio

376

Indigestion

Camdreuliad

377

Stile. Over the e.g.

Ganga

378

Mispronounce

Camdreiglo

379

Not straight. The line isn't straight

Mae'r linell yn gam

380

Off side

Camsefyll

381

Misuse

Cam drin

382

Misprint

Camargraff

383

Crooked lopsided bent warped wry bandy

Cam

384

Step pace harm injury injustice phase shift tread wrong

Cam

385

Humanity

Dynoliaeth. B

386

Climate. Climatic conditions

Hinsawdd. B. Au

387

Agreed compatible

Cytûn

388

Census

Cyfrifiad g

389

Percentage

Canran b

390

Decrease

Gostyngiad g

391

To contribute

cyfrannu

392

Depopulate

Diboblogi

393

Immigration

Mewnlifiad g

394

Lack

Diffyg g

395

Deterioration

Dirywiad g

396

Media

Cyfryngau

397

Result

Canlyniad g

398

Population

Poblogaeth b

399

Increase

Cynnydd g

400

Growth

Twf g

401

To confirm

Cadarnhau

402

Faster

Yn gynt

403

At the same time

Ar y un Pryd
Yn y cyfamser

404

Evidence

Tystiolaeth b

405

Butterfly

Pili pala
Iár fach yr haf

406

Fuels gas oil etc

Tanwyddau

407

Concern worry

Poeni
Bryder

408

Blame inculcate incriminate

Beio

409

Deserve

Haeddu

410

Small talk

Mán Siarad

411

Deference esteem honour repute respect venerate

Parch

412

Tadpole

Penbwl

413

Contract

Cytundeb g

414

Up till now

Hyd yn Hyn

415

Crime

Tor-cyfraith

416

Safe

Diogel

417

Place

Man g b

418

Standard

Safon b

419

Introduce

Cyflwyno

420

To cope with

Ymdopi

421

Discover

Darganfod

422

Fast

Clou

423

Even

Hyd yn oed

424

As well as

Yn ogystal â

425

Avoid

Osgoi

426

Age, period

Oes b

427

Medium

Cyfrwng g

428

Clause

Cymal g

429

Law. Act

Deddf b

430

Important

Pwysig
O bwys

431

Blue

Gleision

432

Cane

Cansen b

433

Pupil

Disgybl b

434

Compulsory

Gorfodol

435

To campaign

Ymgyrchu

436

To establish

Sefydlu

437

Meet

Cwrdd â

438

Demand

Galw g

439

Exhibition

Arddangosfa b

440

Evidence

Tystiolaeth b

441

President

Arlywydd b

442

Namely

Sef

443

Refined

Coeth

444

Colony

Gwladfa b

445

Scholar

Ysgolhaig g

446

To a certain degree

I raddau

447

Sick I'll

Claf

448

Lifetime

Oes b

449

Obvious

Amlwg

450

Scots Gaelic

Gaeleg

451

Breton

Llydaweg

452

Poetry

Barddoniaeth b

453

Creature

Creadur g

454

Clever

Peniog

455

Hardly

Go brin

456

Nephew

Nai g

457

Urge

Annog

458

Culture

Diwylliant g

459

Attitude

Agwedd g b

460

To present

Cyflwyno

461

Handwriting

Llawysgrifen b

462

Sign

Arwydd g

463

Gratitude

Diolchgarwch

464

Period time

Cynfodnau

465

Exciting

Cynhyrfus

466

Time

Adeg b

467

To be related

Perthyn

468

To establish

Sefydlu

469

Multilingual

Amlieithog

470

Manuscript

Llawysgrif b

471

Entertain

Difyrru

472

In truth

A deud y Gwir
Mean gwirionedd

473

Abundance

Digonedd g

474

Mild

Mwyn

475

Gnats. Flies

Gwybed

476

Bite sting

Pigo

477

Little flies

Pryfetach

478

Seeds

Hadau

479

Berries

Aeron

480

Inexperienced

Dibrofiad

481

Survive

Goresi

482

Variety

Amrywiaeth b

483

Extensive

Eang

484

Attract

Denu

485

Feast

Gwledda

486

Fall

Syrthio
Cwympo

487

Nuts

Cnau

488

Grease fat

Saim g

489

Fat

Braster g

490

Magazine

Cylchgrawn b

491

Magazines

Cylchgronau g

492

Publish

Cyhoeddi

493

Article

Erthygl b

494

Arts

Celfyddydau

495

Peak

Anterth

496

Age

Oes

497

At Ddant pawn

To please everybody