sylfaen Flashcards Preview

llyncu mul > sylfaen > Flashcards

Flashcards in sylfaen Deck (93):
1

unfortunately

yn anffodus

2

i am going to be busy tomorrow therefore

dw i'n mynd i fod yn brysur yfory felly

3

i do not think/not able

dw i' ddim yn meddwyl /medru

4

i can not (short form)

fedra i ddim

5

i am very sorry

mae 'n ddrwg gen i

6

is it possible for you

ydy hi'n bosib i ti

7

will it be possible you

bydd hi'bosib i ti

8

will you (sing)

wnei di

9

let me know

gad i mi wybod

10

please (sing)

os gweli di'n dda

11

please

os gwellwch yn dda

12

will you

wnewch chi

13

would you (sing) (plural)

faset ti'n fasech chi'n

14

would you mind

faset ti'n meindio fasech chi'n meindio

15

will you possibly

os bydd hi'n bosib wnei di wnewch chi

16

i must ayyb

rhaid i mi

17

i had to

roedd rhaid i mi

18

i will have to

mi fydd rhaid i mi bydd rhaid i mi

19

write a note

sgwenu nodyn

20

we need

dan ni angen

21

i will be late

mi fydda i'n hwyr

22

i wont be home be back till

mi fydda i ddim adre/yn ol tan

23

i am sorry about this

mae'n ddrwg gen i am hyn ond...

24

i have got tickets to see

dw i wedi cael tocannau i weld

25

there's a good film/ good drama/ ymlaen yn

mae 'na ffilm dda ynlaen yn

26

to be late

bod yn hwyr

27

the reason

y rheswm

28

when you will back

pryd dach chi'n ol

29

i am going to be late

dw i mynd i fod yn hwyr

30

to stay in work to finish

aros yn y gwaith i orffen

31

before the important meeting tomorriw

cyn y cyfarfod pwysig yfory

32

hopefully i will be home before ...not latter than

gobeithio bydda i adre cyn... ddm yn hwyrach nag wyth na saith

33

there is something in the fridge

mae 'na rhwybeth yn yr oergell

34

For now bye

hwyl am y tro

35

i wont be in work until

fydda i ddim yn y gwaith tan ..o'r gloch

36

she broke her arm

mi ddorrodd hi ei braich

37

i must take her back

rhaid i fynd a hi'n ol

38

two seconds

dwy eiliad

39

two minutes

dau funud

40

two hours

dwy awr

41

two days

dau diwrnod

42

two weeks

dwy wythnos

43

two month s

dau mis

44

plural blwydden tm which

fynyddoed 125 6

45

with ...her family car children name age

ei theulu hi char hi, phlant hi henw hi, hoed hi a(vowels he)

46

my family xcar children brother garden doctor

fy.. nheulu nghar mhlant mrawd ngardd nocor

47

yn trefynnon corwen prestatyn Bangor gresford
denbigh

yn nhrefynnon yng nghorwen ym mreststyn ym mangor yn ninbych

48

big bigger biggest

mawr mwy mwyaf

49

little smaller smallest

bach llai lleiaf

50

old older oldest

hen hyn hynaf

51

young younger youngest

ifanc iau neu fengac fengaf

52

high higher highest

uchel uwch uchaf

53

low lower lowest

isel is isaf

54

good better best

da gwell gorau

55

bad worse worst

drwg gwaeth gwaethaf

56

easy easier easiest

hawdd haws hawsaf

57

fast faster fastest

cyflym cynt/ cflymach cynflymaf

58

near hearer nearest

agos nes/agosach agosaf

59

far further furthest

pell pellach pellaf

60

cold colder coldest

oer oerach oeraf

61

strong stronger strongest

crif crifach cryfaf

62

pretty prettier prettiest

del delach delaf

63

hot hotter hottestr

poeth poethach poethaf

64

quiet quieter quietest

distaw distawach distawaf

65

dry drier driest

sych sychach sychaf

66

happy happier happiest

hapus hapusach hapusaf

67

expensive more expensive most expensive

dryd drutach drutaf

68

cheap cheaper cheapest

rhad rhatach rhataf

69

fair fairer fairest

teg tecach tecaf

70

important more imp most imp

pwysig pwysicach pwysicaf

71

wet wetter wettest

gwlyb gwlypach gwlipaf

72

heavy heavier heaviest

trwm trymach trwmaf

73

warm warmer warmest

cynnes cynhesach cyshesaf

74

tom is the tallest mari is the tallest

twm ydy'r talaf
mari ydy'r dalaf

75

age 1 2 3 4 5 but mari is 3

un oed dwy oed tair oed pedair pump mari yn dair oed

76

i must she must

rhaud i mi rhaid iddi hi

77

get up

coda codwch

78

walk

cerdda cerddwch

79

eat

bwyta bwytwch

80

drive

gyrra gyrrach

81

read

darllena darllenwch

82

work

gweithia gweithiwch

83

go

mynd ewch dos/ cer

84

come

dod dewch ty'd

85

be

bod byddwych bydda bydd

86

turn

troi trowch tro

87

put

rhoi rhowch rho

88

gadael

gadewch gadael gad

89

gwrando

gwrandewch gwranda

90

sefyll

sefwch sa(f)

91

dont

paid peidiwch

92

gwneud

gwnewch gwna

93

mutate after tri chwe and comnand pct negative verbs after na

tri chath chwe gi darllena lythr na chewch talodd dalodd hi ddim brynodd hi ddim chlywes i dim