New Dal Ati Oct 15 Flashcards Preview

llyncu mul > New Dal Ati Oct 15 > Flashcards

Flashcards in New Dal Ati Oct 15 Deck (632):
1

Coffers

Coffrau

2

Misunderstanding

Camddealltwriaeth

3

A bribe

Cildwrn

4

Libel

Enllib

5

Three hundred thousand

Tri chan mil

6

Resignation

Ymddiswyddiad

7

Evidence

Tystolaeth

8

To protect

Gwarchod

9

Hurt pain

Loes

10

Come!

Tyd'

11

Impetuous

Byrbwyll

12

To bother

Boddran

13

Confused

Drysu

14

Pay tribute. Respect

Talu teyrnged

15

Whims

Mympwyon

16

Furniture

Dodrefn

17

actions

Gweithredoedd

18

Harmless. Naive

Diniwed

19

Reluctant

cyndyn

20

To protect

Gwarchod

21

Kingdom

Teyrnas

22

Suffer

Dioddef

23

Wise

Doeth

24

Level headed

Pwyllog

25

Strict

Llym

26

Complex

Cymleth

27

Ideal

Delfrydol

28

At times

Ar adegau

29

Documentary

Dogfen

30

Art

Celf

31

Heavens above

Nefoedd

32

To frighten

Dychryn

33

Lies

Celwyddau

34

What are you talking about

Beth ti'n sôn

35

Bruise

Clais

36

Tests

Profion

37

Treatment

Triniaeth

38

Debt s

Dyled ..ion

39

Blind

Dall

40

Deaf

Byddar

41

Silly daft

Gwirion

42

Womanising

Mercheta

43

Sensible

Synhwyrol

44

To get serious

Difrifoli

45

Graze bruise

Pori

46

Accounts

Mantolion

47

Dubious

Amheus

48

Misbehave

Camymddwyn

49

Abysmal

Affwysol

50

Steal

Dwyn

51

Campaign

Ymgyrchu

52

Standards

Safonau

53

Excuse

Esgus

54

Because it matters to me

Achos bod ots da fi

55

Wave

Ton

56

To achieve

Cyflawni

57

At the end of the day

Yn y pen draw

58

It matters not one jot

Golygu dim taten

59

Guilty

Euog

60

Misuse

Camddefnyddio

61

Condition

Amod

62

Retire

Ymddeol

63

Good name reputation

Enw da

64

Keeping face

Cade wyneb

65

Legal

Cyfreithiol

66

Implore beg

Erfyn

67

Circumstances

Amgylchiadau

68

Ideal

Delfrydol

69

Cuckoo in the nest

Y gwcw yn y nyth

70

To take the reins take over

Cipio'r awennau

71

Every opportunity

Bob gafael

72

Metaphors

Trosiadu

73

Clumsy

Trwsgwl

74

To interfere

Ymyrryd

75

The order of things

Y drefn

76

To undermine

Tanseilio

77

Gentleman

Gŵr bonheddig

78

Handbag

Bag llaw

79

Copious lavish

Cynhwysfawr

80

Hiding away

Llechi

81

The bottom

Y gwalodion

82

Bottomless endless

Dibendraw

83

Birth

Genedigaeth

84

Sexy

Rhywiol

85

Talking nonsense

Siarad dwlu

86

Sweating profusely

Chwys domen

87

Groaning

Griddfan

88

Elements

Elfennau

89

Series

Cyfres

90

Success

Lwyddiant

91

To create

Creu

92

Training

Hyfforddiant

93

To reveal

Datgelu

94

Murder

Lofruddiaeth

95

Character

Cymriad

96

Eager

Awyddus

97

Steady firm

Cadarn

98

To hate

Casau

99

Producers

Cynhyrchwyr

100

To shoot

Saethu

101

Temperature

Tymheredd

102

Bare. Dreary

Llwm

103

Challenge

Her

104

Scene

Golygfa

105

To flow

Llifo

106

No idea

Dim Clem

107

Angry

Yn grac

108

To hurt

Anafu

109

Hearth home

Aelwyd

110

Logic

Rhesymeg

111

To regret

Difaru

112

To discover

Darganfod

113

To star sparkle

Serennu

114

Personality

Personoliaeth

115

To save

Achub

116

Upbringing

Magwraeth

117

Audience

Cynulleidfa

118

Who knows

Pwy a wir

119

Assurance certainty

Sicrwydd

120

Career

Gyrfa

121

To get rid of

Cael gwared â

122

Series

Cyfres

123

Based on

Seiliedig ar

124

Crucify

Croeshoelio

125

Station

Gorsaf

126

To appear

Ymddangos

127

Secret

Cyfrinach

128

Basically. Essentially

Yn y bôn

129

A privilege

Braint

130

Under pressure

Dan bwysau

131

To investigate

Archwilio

132

To discover

Darganfod

133

Case

Achos

134

Relief

Rhyddhad

135

Chief inspector

Prof arolygydd

136

Peace and quiet

Llonydd

137

Faults

Beiau

138

Despite

Er gwaetha

139

Unusual

Anarferol

140

Impulsive

Byrbwyll

141

Time after time

Drop ar òl tro

142

To guide

Tywys

143

Revelation

Datguddiad

144

In his care

Dan ei ofal

145

It is time

Mae'n bryd

146

To lead

Arwain

147

Burden to carry

Batch I gario

148

Praise

Clod

149

A boy

Hogan

150

An injury

Niwed

151

A second

Eiliad

152

To trust

Ymddiried

153

Back from the brink

Nòl o'r dibyn

154

Stupendous

Aruthrol

155

To come round recover

Dod at ei hun

156

Absence

Absenoldeb

157

Express an opinion

Mynegi barn

158

Be careful

Bydda'n ofalus

159

To discover

Darganfod

160

Cliff

Clogwyn

161

Injuries

Anafiadau

162

Wrists

Garddyrnau

163

To bruise

Cleisio

164

To choke

Tagu

165

An accusation

Cyhuddiad

166

Patterns

Patrymau

167

Guilt

Euogrwydd

168

To extend stretch

Ymestyn

169

To assault. Physically

Ymosod yn gorfforol

170

To abuse ...sexually

Cameron... Yn Rhywiol

171

To mention

Crybwyll

172

To state

Datgan

173

Behavior

Ymddygiad

174

An interview

Cyfweliad

175

To postpone

Gohiro

176

Pavement

Pafin

177

Strength

Nerth

178

Querrulous

Yn flin

179

Passengers

Teithwyr

180

A chat

Clonc

181

Theft

Lladrad

182

To fuss bother

Ffwdanu

183

A list

Rhestr

184

Lost

At goll

185

A fine

Dirwy

186

Accounts

Cyfrifon

187

Holding their heads above water

Dal pen uwchben dŵr

188

Maintenance

Cynnal a cadw

189

The army

Ynfyddin

190

Jail

Carchar

191

Manslaughter

dynladdiad

192

Exchange points of view

Cyfweliad safbwyntiau

193

Solve the case

Datrys yr achos

194

Falling to,pieces

Disgyn I ddarnau

195

Surprise

Syndod

196

To murder

Llofruddio

197

Three days

Tridiau

198

To cope

To cope

199

Drugs

Cyffuriau

200

Blank account

Cyfrifon banc

201

Possession

Meddiant

202

Prosperous

Llewyrchus

203

A fine tooth comb

Crib fânc

204

Prosperous

Llewyrchus

205

A reaction

Arwain

206

To deal

Delio

207

To confirm

Cadarnhau

208

To destroy

Dinistro

209

Court

Llys

210

To take the lead

Cymriad yr awennau

211

Abattoir

Lladd-dŷ.

212

To steal

Dwgid

213

Familiar with

Cyfarwydd â

214

To release

Rhyddhau

215

To employ

Cyflogi

216

Eye witness

Llygad dyst

217

Wheelchair

Cadair olwyn

218

Inflict an injury

Achos I anaf

219

Adapt

Addasu

220

To bounce

Adlamu and to rebound

221

Positive approach

Agwedd gadarnhaol

222

Defensive

Amddifyn

223

Defender

Amddifynwyr. Pl - amddiffynwyr Defenders

224

Playing conditions

Amodau chwarae

225

Timing

Amseru

226

To injure

Anafu

227

Illegal

Anghyfreithlon

228

Encourage

Annog

229

Desperation

Anobeithio

230

Average on average

Gyfartaledd

231

To save

Arbed

232

To convince

Argyhoeddi

233

Leader

Arwain

234

Leader

Arweiniad

235

Dissent

A ten Yn ôl. Dadlau

236

Rise to the challenge

Ateb yr her

237

Atmosphere

Awyrgylch

238

To hook

Bachu

239

To be under pressure

Bod Dan pwysau

240

Enthusiasm

Brwdfrydedd

241

Enthusiastic

Brwdfrydig

242

Famous victory

Buddgoliaeth enwog

243

Emphatic victory

Budugoliaeth ysgubol

244

Deliberate

Bwriadol

245

Intentional

Bwriadol

246

Result

Cadarnaol

247

To get a result

Carl canlyniad enill y gem

248

Encouraging

calonogol

249


Misread

Cam-ddarllen

250

Misconduct

Camymddwyn

251

Midfield

Canol y cae

252

Concentrate

Canolbwyntio

253

Focus

Canolbwyntio ffocysu

254

Dangerous play

Chwarae peryglus

255

Dangerous play

Chwarae'n amdiffynnol

256

To play the advantage

Chwarae'r rheol fantais chwarae mantais

257

Lose confidence

Colli hyder. Digalonni

258

Physical

Corfforol

259

Mental strength

Cryfder meddyliol

260

To beat

Curl. Trechu maeddu

261

Condition

Cyflwyr

262

accelerate

Cyflymu

263

Period

Cynodonts

264

Represent

Cynrychioli. Cynrychiolydd (representative)

265

Accuracy

Cywirdeb

266

Analyse

Dadansoddi

267

Argue

Dadlau

268

Accidental

Damweinol

269

Interpretation

Dehongliad

270

Selection

Dewis

271

Intense

Dwys

272

Endurance

Dycnwch

273

Persevere

Dyfalbarhau

274

Favorite. ..s

Ffefryn ffefrynau

275

Fitness

Ffitrwydd

276

Explode

Ffrwydro

277

A feint

Ffugiad

278

To faint

Ffugio

279

Drawn game

Gem gyfartol

280

Overthrow

Gordaflu

281

To rejoice

Gorfoddelu

282

Enforce

Gorfodi

283

To position the ball

Gosod y bel

284

Powerful

Grymus,pwerus, Cadarn, nerthol, cydnerth

285

Ban

Gwahardd, gwaharddiad

286

Suspension

Gwaharddiad

287

Shield the ball

Gwarchod y bel

288

Improvement

Gwelliant

289

Deflection

Gwyriad

290

To deflect

Gwyro

291

To swerve

Gwyro

292

Challenge

Her

293

Challenge

Herio

294

Crucial

Holbwysig

295

Self discipline

Hunanddisgyblaeth

296

Self control

Hunanreolaeth

297

Flexible

Hyblyg

298

Flexibility

Hyblygrwydd

299

Confidence

Hyder. Hyderus confident

300

Zigzag

Igam ogam

301

To concede

Ildio

302

Floodlight. S

Llifolau, llifoleuadau

303

Halfway line

Linnell hanner

304

Flight of the ball

Llwybr y bel

305

To develop confidence

Magu hyder

306

Possession

Meddiant

307

Accomplished

Medrus. Dawnus

308

Natural

Naturiol

309

Angle

Ongl

310

Preparation s

Paratoad.. Au

311

Mental preparation

Paratoi'n feddyliol

312

Final decision

Penderfyniad terfynol

313

Decisive

Penderfynol

314

Determined

Penderfynol

315

To perform

Perfformio

316

Danger

Perygl. Peryglus

317

Experience

Profi

318

An experience

Profiad

319

Experienced

Profiadol

320

Anxious

Pryderus

321

Crucial points

Pwyntiau hollbwysig

322

Pressure

Pwysau

323

Control

Rheol I

324

Caution

Rhybudd. Rhybuddio to caution

325

Release

Rhyddhau

326

To intercept

Rhyng-gipio

327

Position on the field

Safe ar y maes

328

Anti climax

Siom

329

Disappointing

Siomedig

330

To disappoint

Siomi

331

Official. S

Swyddog. Swyddogion

332

Swyddogol

Official

333

Commentary

Sylwebaeth

334

Fluid movement

Symudiadau llyfnew

335

Tactics

Tactegau

336

Tactically

Tactegol

337

Throw

Taflu

338

Natural talent

Dawn Naturiol talentog

339

Fair

Teg

340

Crowds

Tory torfeydd

341

Discuss

Trafod

342

Discussion. S

Trafodaeth

343

Foul

Trosedd

344

Offense. S

Trosedd Au

345

Disaster

Trychineb

346

Ambitious

Uchelgeisiol

347

Fast surface

Wyneb Cyflymu

348

Confront

Wynebu

349

Behaviour

Ymddygiad

350

Aggressive

Amosodol

351

Deliberately

Yn fwriadu

352

Motivation

Ysgogiad

353

Agile

Ystwyth heini

354

Injury ies

Anaf anafiadauai

355

Gwych

Excellent

356

Taster

Rhagflas

357

Euogrwydd

Guilt

358

Keep an eye on

Cadw llygad ar

359

Ditch trench

Ffos

360

Death

Marwolaeth

361

Hurt pain

Dolor

362

Independent

Annibynnol

363

Suffocate

Mygu

364

Suspicion

Amheuthw

365

Brain

ymennyd

366

To destroy

Defaetha

367

Collaborate

Cydweithio

368

Ache

Brifo

369

To plan

Cynllunio370

Attitude

Agwedd

371

Get out of my sight

Cer o'ngolwg i!

372

Scream

Sgrechian

373

Awkward

Lletchwith

374

Unreliable

Annibynadwy

375

Grief sorrow

Galar

376

Isolate

Ynysu

377

Fighters

Rhyfelwyr

378

Shield

Cysgodi

379

Conditions

Amoddau

380

Nothing wrong

Dim o"r lle

381

Coward

Cachgu

382

Co operate

Cydweithredu

383

Shame

Cywilydd

384

Dote on love something

Dwlu ar

385

Neigh our

Cymydogion

386

Landscape

Tirwedd

387

Untruth

Anwir

388

Individuals

Unigolion

389

Views

Golygfedd

390

Sales processor

Prosesydd gwerthiant

391

Vapour

Anwedd

392

Dry

Sychu

393

Common

Cyffredin

394

Guided tours

Teithiau Tywys

395

Landscape

Tirlun

396

Stunning

Syfrdanol

397

Rocky

Creigiog

398

Remote

Anghysbell

399

Public

Cyhoedd

400

Communities

Cymunedau

401

Take interest

Ymddiddori

402

Ambiguous

Amwys

403

Grip

Cydio

404

Vision

Gweledigaeth

405

Train

Hyffordi

406

Recently

Yn diweddar

407

To own

Perchen

408

Pets

Anifeiliad anwes

409

Extremely

Andros

410

Barrister

Bargyfreithiwr

411

Pillar (of society)

Hoelion wyth

412

Lawyer

Cyfreithiwr

413

To inherit

Eitfeddu

414

Every other

Bob Yn ail

415

Steal

Dwyn

416

Gun s

Drill dryllau

417

Ancestors lineage

Llinach

418

Highly respected

Uchel eu parch

419

Topic of conversation

Testun siarad

420

Drivers

Gyrwyr

421

To keep away

Cadw draw

422

Get hold of

Cael gafael ar

423

Fox. Es

Cadno cadnosed

424

Bury

Claddu

425

Rats

Llygad ffyrnig

426

Responsible

Cadarnhau

427

All ears

Clustiau I gyd

428

Burden

Bwrn

429

Ages

Oesoedd

430

To restrain, curb someone

Cadw ffrwyn ar

431

Thieves

Lladron

432

Possession

Meddiant

433

Warning

Rhybudd

434

Steal

Dwgid. Dwyn

435

Complaint

Cwyn

436

Social services

Gwasanaethau cymdeithasol

437

Vulnerable

Bregus

438

Birth certificates

Tystygrifau geni

439

Statement

Datganiad

440

Upbringing

Magwraeth

441

Concerns

Gofidiau

442

Obstinate

Penstif

443

a hold on someone

Gafael ar

444

Sometimes

Ambell waith

445

A living

Bywoliaeth

446

To disappear

Diflanu

447

His tail between his legs

Cwt rhwng ei goesau

448

A beating

Crasfa

449

Regret

Difaru

450

Proof

Prawf

451

Rot

Pwdru

452

Law

Cyfraith

453

Duty

Dyletswydd

454

Reliant on

Dibynnol ar

455

Suffer

Dioddef

456

Finish

Bennu

457

Bruises

Cleisiau

458

Acres

Erwau

459

Resources

Adnoddau

460

Ability

Gallu

461

Situations

Sefyllaoedd

462

To the extent

i'r graddau

463

Neglect

Esgeulustod

464

Ambitious

Uchelgeisiol

465

Serious

Difrifol

466

Glimpse

Cipolwg

467

Sociable

Cymdeithasol

468

Hand in hand

LLaw Yn llaw

469

Interview

Cyfweld

470

Conscientious

Cydwybodol

471

Appearance

Edrychiad

472

Moral

Moesol

473

Layers

Haneau

474

Genius

Athrylith

475

No nonsense

Di-lol

476

Strict

Llym

477

Conservative

Ceidwadol

478

Prickly and blunt

Pigog a swrth

479

Speeches

Areithiau

480

Direct

Cyfarwyddio

481

Abuse

Camdrin

482

Unimportant

Dibwys

483

Amongst us

Yn ein plith ni

484

Chief executive

Prif weithredwr

485

To fly by

Gwibio heibio

486

In my mind

Yn fy nhyb i

487

Accessible

Hygyrch

488

Embroidery

Sampler male

489

Stitch

Pwyth masc

490

Ideal

Delfrydol

491

Industry

Diwydiant masc

492

Scientific

Gwyddonol

493

Side

Neilltu

494

Exceptional

Eithriadol

495

Chough

Brân goesgoch frmale

496

Revelation

Datguddiad

497

Under his care

Dan ei ofal

498

Gun

Dryll

499

Rot

Pwdru

500

Get or have a hold ( on someone)

Gafael ar

501

Constant consistent

Cyson

502

Pregnancy

Beichiogrwydd

503

Violence

Trais

504

Natural causes

Achosion naturiol

505

Isolate

Ynysu

506

Murderer

Lofrudd

507

Mourn

Galaru

508

Steady on

Gan bwyll

509

Keep away

Cadw draw

510

Guest

(G) westeion

511

Netball

Pel-rwyd

512

Hero

Arwr

513

Enable. Able

Galluogi lluogu

514

Allow permit

Caniatau

515

Variety

Amrywiaeth

516

Wide range

Trawstoriad

517

Essential

Hanfodol

518

Unfortunate

A focus

519

Atmosphere

Awyrgylch

520

Whistle

Chwyban

521

No our

Braint

522

Hill

Tile

523

As bad

Cynddrwg

524

Premier league

Uwchgynhrair

525

To announce

Cyhoeddi

526

Motto

Arwyddeair

527

Ideal

Delfydol

528

Announce

Cyhoeddi

529

To provide

Darparu

530

Back to front

O chwith

531

Raw

Amrwd

532

Quality

Savin

533

Finely cut

Torri'n fân

534

Sirloin

Sirlwyn

535

Ox tongue

Tafod ychen

536

Simmer

Mudferwi

537

Rib

A senior

538

Reduce

Lleihau

539

To touch

Cyfwrdd

540

Worth the effort

Gwerth yr ymdrech

541

Gay

Hoyw

542

Dilapidated

Dadfeilio

543

Lots

Llwyth

544

Race

Ras

545

More

Rhagor

546

Familial

Teuluol

547

Hill

Tyle

548

As bad

Cynddrwg

549

Base

Sail

550

Hopeless

Anobeithiol

551

Motto

Arwyddair

552

Respect

Parch

553

At the top

Ar y brig

554

Fairy

Tylwythen deg

555

Provide

Darparu

556

Interpret explain

Dehongli

557

Definitely

Yn bendant

558

Agricultural

Amaethyddol

559

Raw

Amrwd

560

Drop

Diferyn

561

Parsley

Persli

562

Fat

Braster

563

Egg yolk

Melyn wy

564

A rich taste

Blas cyfoethog

565

Ox tongue

Tafod ychen

566

Overcook

Gorgoginio

567

Tender

Tyner

568

Watercress

Berwr berw

569

Deep fat fryer

Ffriwr dwfn

570

Combination

Cyfuniad

571

Strength

Cryfder

572

Rib

Asen

573

Reduce

Lleihau

574

medium rare

Lled goch Olga

575

Temperature

Tymheredd

576

To touch

Cyffwrdd

577

Worth the effort

Gwerth yr ymdrech

578

Remove from to take off

Tynnu oddi ar

579

Herbs

Perlysiau

580

Journalist

Newyddiadurwr

581

Lighting

Goleuo

582

Tend to

Yn deuddol o

583

Snail

Malwoden

584

Exactly

Yn gwmws. Yn Union

585

Extra curricular

Ailgyrsiol

586

Leopard

Llewpart

587

Curious inquisitive

Chwilfrydig

588

Remote

Anghysbell

589

Investigate

Ymchwilio

590

Complex

Cymhleth

591

Rural

Gwelig

592

Strangle hang

Crogi

593

In a hurry

At hast

594

Boyfriend

Sponer. Cardiac

595

Get hold of

Cael gafael ar

596

Fingerprints

Orion bysedd

597

Tests

Profion

598

Discover

Darganfod

599

Get rid of

Cael gwared

600

Murderer

Lofrudd

601

Heyday

Anterth

602

Cutbacks

Toriadau

603

Off she went

Bant â hi

604

To worry

Becso. Gofidio

605

Disappearance

Diflaniad

606

Suspicious

Amheus

607

Temper

Tymer

608

Judge

Barnu

609

Regret

Difaru

610

Anonymous

Di-enw

611

Keep away

Cadw draw

612

Exactly like

Gwmws fell. South!

613

Switch off

Diffodd

614

Petulant

Anniddig

615

Violent

Treisgar

616

Stubborn

Ystyfnig

617

Direct

Uniongyrchol

618

Sexual

Rhywiol

619

Unwilling

Anfodion

620

Threaten

Bygwth

621

Ages ago

Achau Yn ôl

622

Filthy crude

Mochaidd

623

Accuse

Cyhuddo

624

Release

Rhyddhau

625

Suffocate

Mogi

626

Suicide

Hunanladdiad

627

Drown

Boddi

628

Exist

Bodoli

629

Pretend

Esgus

630

Relevant

Perthnasol

631

Deceitful

Twyliodrus

632

Memorial

Cofeb