Mycobacterium tuberculosis Flashcards Preview

Bakterier > Mycobacterium tuberculosis > Flashcards

Flashcards in Mycobacterium tuberculosis Deck (17):
1

Gram(mycobacterium tuberculosis)

Svag positiv farvning.

Dog med en meget kompleks cellevæg end ved andre Gram-positive bakterier. Kan i stedet farves med Ziehl-Neelsens farvning (bliver røde).

2

Form(mycobacterium tuberculosis)

Små stave

3

Kapsel(mycobacterium tuberculosis)

Ingen

4

Lejring(mycobacterium tuberculosis)

Intracellulært.

Vokser meget langsomt.

5

Størrelse(mycobacterium tuberculosis)

0,3x3µm

6

Andet(mycobacterium tuberculosis)

Ingen sporedannelse

Har mange lipider i cellevæggen der gør den meget hydrofob og dermed resistent over for opløsningsmidler + mange farvemetoder. Bliver også resistent for nogle antibiotika og kan undgå immunresponset.

Syre-alkoholfaste bakterier farves røde ved Ziehl Neelsens farvemetode. Syrefast betyder, at den efter endt farvning ikke lader sig affarve af syre.

Meget langsom vækst

7

llt(mycobacterium tuberculosis)

Obligate aerobe

8

Mobilitet(mycobacterium tuberculosis)

Ubevægelige

 

9

Forekomst(mycobacterium tuberculosis)

1/3 af verdens befolkning er smittet med TB og over 1 million dør om året.

Ikke almindeligt forekommende i DK(cirka 300 i Danmark om året, hvor mere end halvdelen er indvandre), men udbredt i U-lande, hvor der er dårlig hygiejne og tæt befolkning

Somaliere har tuberkulose indtil det modsatte er bevist(cirka 80 om året).

Særligt på Grønland(som ikke er et U-land)

 

10

Smittekilder(mycobacterium tuberculosis)

Dråbeinfektion: Inhalation af dråber

AIDS-patienter er meget udsatte for TB-infektion grundet lave Th-celletal

Hjemløshed

Stof- og alkoholmisbrug

11

Virulensfaktorer(mycobacterium tuberculosis)

 • Et intracellulært patogen som kan give livslang infektion. 
 • Forløb
  • Bakterien inhaleres -->
  • Optages af makrofager i alveolerne, hvor de opformeres intracellulært i fagosomer. Forhindrer fusion af fagosomet med lysosomer ved at blokere et specifikt molekyle. På samme tid er fagosomet i stand til at fusionere med andre intracellulære vesikler, hvilket giver dem adgang til næring og dele sig i vakuolerne. 
  • De inficerede makrofager vandrer til de regionale hilus-lymfeknuder og spredes via lymfen og blodet til andre områder i lungerne(og evt. til andre organer, miliær TB. Kun 5%). Patienten har få symptomer men forstørrede hiluslymfeknuder kan ses på røntgenbillede.
 • Granulomdannelse
  • Under formering frigiver bakterien et antigen som giver anledning til en T-cellemedieret hypersensitivtetsreaktion(type IV)--> danner den nekrotiske masse.
  • Makrofager, epithelceller, og langerhans gigantiske celler med intracellulære TB-bakterier danner den centrale  kerne af en nekrotisk masse som omgives af en bræmme af makrofager, CD4, CD8, NK- og T-celler. 
 • Granulom forhindrer spredning af bakterien.
 • Er der kun få bakterier destrueres granulomet af immunsystemet.
 • Er der mange bakterier dannes der en fibrinkappe som indkapsler granulomet og effektivt beskytter baktiernerne mod drab. Herved kan bakterien ligge latent i mange år og først reaktiveres når patientens immunsystem svækkes som følge af alderdom eller immunsupprimering.

Efter 2-6 uger ses positiv mantoux-test.

Granulomer udvikles på infektionstedet(tuberkel)

12

Sygdom(mycobacterium tuberculosis)

Langt de fleste er asymptomatiske, og det er kun 5-10% af de smittede som på et tidspunkt udvikler sygdommen i løbet af deres levetid.

Skelnes mellem primær og postprimær.

Primær:

 • De fleste infektioner er asymptomatiske, men nogle kan have milde influenzalignende symptomer. 
 • 3 uger efter infektion vil den cellemedierede immunitet startes, - celler omkring bakterien samles, og der dannes granulomer, og der kommer en kaseøs (ostelignende) nekrose i centrum. "GHON FOCUS". Bærer også til lymfeknuder, hvor der sker det samme, - "Ghon complex". Ofte subpleuralt og i de nedre nede af lungerne. Vævet indesluttet af granulomerne undergår fibrose og calcifikation, som kan ses på røntgenbilleder. Nogle gange kan immunsystemet eliminerer bakterierne, - i andre tilfælde vil de forblive levende inde i granulomerne, - latent infektion.
 • Lunge TB(udgør 80-85% af de aktive tilfælde): 
  • Utilpashed, feber, vægttab, nattesved, hoste(først tør og senere produktiv), blodigt ekspektorat(opspyt)
 • Ekstrapulmonalt TB, - miliær tuberkulose (sjældent)
 • Opstår grundet spredning til blod under den initiale infektion. 
  • Ekstrapulmonale manifestationer fra glandler, knogler, knoglemarv, pleura og hjernehinde(tuberkuløs meningitis).

Post-primær:

 • Bakterien kan dog ligge latent i forkalkede lymfeknuder og kan reaktiveres måneder eller år senere, hvis man bliver immunosupprimerede eller ved almen svækkelse.
 • Spredes typisk til de øvre dele af lungen, da der er mest oxygen her. Da man er tidligere eksponeret, vil memory T-celler frigive cytokiner, hvilket vil danne mere kaseøst nekrose, - denne gang kan der dannes abscesser og hulrum, og kan spredes til hele lungen og give bronchopneumoni.
  • Kan dog også spredes til hele kroppen og udvikle miliær tuberkulose, - dette kan blandt andet ramme, nyrerne og give meningitis (alvorligt). Kan også ramme fx lever.

13

Diagnose(mycobacterium tuberculosis)

 1. Anamnese, eksponering, rejser, sociale forhold og immunstatus
 2. Røntgen af thorax kan vise typiske fund
 3. Direkte påvisning i ekspektorat ved Ziehl-Neelsen farvning hvor syre-alkoholfaste bakterier farves. Mikroskopi. Mykobakterier farves røde. 
 4. Tuberkulin-test(mantoux): hudtest
  • Er et tuberkulose-antigen som injiceres intrakutant. 
  • Efter 2-3 døgn giver det anledning til T-celle forsinket hypersensitivtetsreaktion type IV, hvis man har været udsat for bakterien før (20 mm af induration)
  • Er man ikke inficeret: Negativ. 
  • Kan både være positiv ved smittede og vaccinerede personer.
  • Lav altid kontrol-test, da nogle(fx HIV) kan være anergiske og ikke reagere på antigenet.
 5. IGRA: Interferon gamma release assay. Bruger immunoassays til bestemmelse af IFN-gamma produktion af sensibiliserede T-celler stimuleret ved M. tuberculosis antigen. Mere uddybet gør man det, at man tilsætter patientens blod til rør med specifikt M. tuberculosis-peptid. Patientens lymfocytter vil herefter responderer med dannelse af interferon-gamma, der efterfølgende kan påvises ved ELISA-teknik, hvis patienten er inficeret, - kan skelne mellem infektion og tidligere vaccination.
 6. PCR, dyrkning og resistensbestemmelse. 
  • Vokser meget langsomt, og kan derfor overgroes af andre  bakterier, og kun på Lowenstein-Jensen medium(æg og glycerolbaseret medium). 
  • Mycobakterier kan tolerere midlertidigt base-miljø. Udrydder på den måde de bakterier der kan være overgroet  i prøven. 
  • Der ses først vækst på medie efter 4-8 uger og et negativt svar kan først gives efter 8 uger(fordoblingstiden er op til 24 timer). 
  • Er gjort hurtigere(10-21 dage) ved en speciallavet broth kultur.

Påvisning af TB i ekspektorat, sputum eller ventrikelsekret(fra ventrikelskyldning). 

Diagnose bekræftes ved mikroskopi af Ziehl-Neelsen farvning eller flouroscensmikroskopi.

Resistensbestemmelse: 

 • Udføres altid, da der i nogle lande er multiresistente bakterier.

 

14

Behandling(mycobacterium tuberculosis)

Er meget resistent. Skal derfor tage "multiple antibiotica" i en længere periode(6-9 måneder) for ikke at udvikle yderligere resistens. 

Nogle typer er dog uhelbredlige pga resistens.

Først: Isoniazid, ethamabutal, pyrazinamid og rifampicin i 2 måneder.

Herefter: rifampicin og isoniazid i 2-4 måneder.

15

Forebyggelse(mycobacterium tuberculosis)

Vaccination(navn: BCG) med varierede effekt: 

 • Der indgives subkutant en svækket levende bakterie, som mangler væsentlige proteiner for at kunne inducere sygdom.
 • Udviklet af bakterie stammende fra køer: Mycobacterium bovis. 
 • Vaccinen inducerer et Th-respons. 

Tidlig diagnose + effektiv behandling, reduktion af overbefolkning, forbedring af boligforhold + ernæring. 

 • Screening for asymptomatiske bærere.

Behandling af HIV. Tjek for tuberkulose inden immunsupprimering med fx infliximab.

 

16

Tuberkulose og HIV(mycobacterium tuberculosis)

Ved HIV har man ingen Th-CD4-celler. Derfor er man yderst modtagelig over for TB.

Ofte er TB den første alvorlige infektion, som rammer patienterne og er den væsentligste årsag til dødelighed blandt HIV-smittede--> gives derfor chemoprofylaktisk. 

 

17

Hvordan er immunresponset mod Mycobacterium tuberculosis?

Når makrofagerne inficeres af bakterien, secernerer makrofagen IL-12 og TNF-alfa. Disse cytokiner forøger inflammationen og rekrutterer T-celler og NK-celler til området, - T-cellerne differentierer sig in til TH1 celler, som derefter secernerer IFN-gamma. IFN-gamma aktiverer de inficerede makrofager, som så forøger phagosom-lysosom fusionerne og forbedrer intracellulær drab. Ydermere stimulerer TNF-alfa produktionen af bl.a. NO som også hjælper med at slå de intracellulære bakterier ihjel.