Chapter 11 word parts Flashcards Preview

Medical Terminology > Chapter 11 word parts > Flashcards

Flashcards in Chapter 11 word parts Deck (22):
1

alveol/o

alveolus
alveolar

2

bronch/o

bronchus
bronchopneumonia

3

bronchiol/o

bronchus
bronchiolar

4

-ectasis

stretching or dilatation
gastrectasis

5

epiglott/o

epiglottis
epiglottitis

6

laryng/o

larynx
laryngospasm

7

nas/o

nose
nasal

8

orth/o

straight
orthopnea

9

pector/o

chest
pectoral

10

pharyng/o

pharynx

11

phren/o

mind; also refers to the diaphragm
phrenic nerve

12

pleur/o

pleura
pleurisy

13

pne/o

breathing
dyspnea

14

pneum/o

lungs; air
pneumothorax

15

pneumon/o

lungs;air
pneumonitis

16

pulmon/o

lungs
pulmonary

17

rhin/o

nose
rhinorrhea

18

-scope

an instrument used to view
nasoscope

19

sinus/o

sinus
sinusitis

20

thor/a

chest
thoracentesis

21

thorac/o

chest
thoracic

22

thrache/o

trachea
tracheobroncitis