Conjunctions, Adverbs Etc. Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Conjunctions, Adverbs Etc. > Flashcards

Flashcards in Conjunctions, Adverbs Etc. Deck (75):
1

because

ngoba

2

so that "to come"

ukuze

3

to you

kuwe

4

that, so that, if "to be"

ukube

5

just as, like "it is"

njengokuba

6

I wish that/ apparently/ probably

sengathi

7

that/ so that
"to be" infinitive

ukuba

8

what/ so that/ that 'is to say'

ukuthi

9

you can be

ungaba

10

through you/ about you

ngawe

11

as, because, since it
"by means of it is"

ngokuba

12

on behalf of

ngenxa

13

no matter what

kanjani noma

14

and then

bese

15

above

ngaphezu

16

under

ngaphansi

17

before

ngaphambi

18

after

ngemuva

19

in front of

ngaphambi

20

behind

ngemuva

21

far from

kude kune-

22

near

eduze

23

in

e-

24

inside

ngaphakathi

25

outside

ngaphandle

26

with

no-

27

without

ngaphandle

28

about

mayelana

29

between

phakathi

30

but

kodwa

31

of, for

ya-
yezinja

32

from

kusukela

33

to

kuya

34

taller than her

mude kunaye

35

can you

unga

36

may I

nginga

37

no problem

ayikho inkinga

38

don't leave me

ungangishiyi

39

can't she play chess

akakwazi ukudlala i-chess

40

we will not come late

ngeke sifike emuva kwesikhathi

41

now

manje

42

yesterday

izolo

43

today

namhlange

44

tonight

namhlange ebusuku

45

tomorrow

kusasa

46

soon

maduze

47

quickly

ngokushesha

48

slowly

kancane

49

together

ndawonye

50

very

kakhulu

51

almost

cishe

52

always

njalo

53

usually

ngokujwayelekile

54

sometime

ngesinye isikhathi

55

rarely

ngokungavamile

56

never

soze

57

can we learn zulu together?

singakwazi ukufunda isiZulu ndawonye?

58

can you tell me

ungangitshela

59

can she help us?

ungasisiza?

60

their house is not far

umuzi wabo awukho kude

61

our dream is to visit Cape Town

iphupho lethu ukuvakashela eCap

62

this is my house

indlu yami lena

63

the restaurant is not far

i-restaurant ayikho kude

64

these apples are delicious

lamahhabhula amunandi

65

those stars are shiny

lezo zinkanyezi ziyabenyezela

66

when, while

nzama, ngekathi, ngesikathi

67

however, yet

kepha

68

then, at that very moment

khona manjalo

69

like, just as

njenga

70

like a person

njengomuntu

71

like mother

njengonina

72

like mice

njengamagundane

73

like a child

njengengane

74

like a teacher

njengothisha

75

while, if

nxa