Noun Class 5, in izin, im izim Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Noun Class 5, in izin, im izim > Flashcards

Flashcards in Noun Class 5, in izin, im izim Deck (20):
1

thing/s

into/ izinto

2

house/s

indlu/ izindlu

3

bird/s

inyoni/ izinyoni

4

pig/s

ingulube/ izingulube

5

book/ letter/s

incwadi/ izincwadi

6

chicken/s

inkukhu/ izinkukhu

7

sheep

imvu/ izimvu

8

money/ ies

imali/ izimali

9

weekend/s

impelasonto/ izimpelasonto

10

dog/s

inja/ izinja

11

donkey/s

imbongolo/ izimbongolo

12

goat/s

imbuzi/ izimbuzi

13

headman/ men

induna/ izinduna

14

young man/men

insizwa/ izinsiwa

15

young girl/ s

intombi/ izintombi

16

chief/ king/s

inkosi/ amakhosi

17

married woman/ women

inkosikazi/ amakosikazi

18

man/ men

indoda/ amadoda

19

car/s

imoto/ izimoto

20

flower/s

imbali/ izimbali