Weather Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Weather > Flashcards

Flashcards in Weather Deck (30):
1

it's cloudy

kunamafu, liguqubele

2

it's sunny

kunelanga, libalele

3

it's foggy

kunenkungu

4

it's hot

kuyashisa

5

I am sweating

Ngiyajuluka

6

yesterday it was cold

izolo bekubanda

7

it's windy

kunomoya, liyavunguza

8

it's cold

kuyabanda/ kumakhaza

9

there is snow

kuneqhwa

10

I am feeling cold

ngiyagodola

11

it's cool

lipholile

12

i will bring a jersey

ngizophatha ijezi

13

umbrella

isambulela/ amasambulela

14

it's thundering

liyaduma

15

it's lightening

liyabaneka

16

seasons

isikhathi-izinkathi zonyaka

17

spring

ukwethwasa kwehlobo

18

summer

ihlobo

19

autumn

ukwindla

20

winter

ubusika

21

the wind is blowing

kuvunguza umoya

22

I am afraid of lightening. I am shivering.

ngesaba umbane. ngiyaqhaqhazela

23

the leaves are blown away

amahlamvu ayaphephuka

24

rain coat

ijazi lemvula

25

lightening (noun)

umbane

26

it's threatening to rain

lifuna ukuna, lifuna ukunetha

27

it is snowing

liyakhithika

28

what do you do when the weather is hot?

wenzani wena uma izulu liyashisa?

29

it is truly hot!

kuyashisa impela!

30

i am well only it is hot

ngiyaphila, kuyashisa nje kuphela