Health and Sickness Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Health and Sickness > Flashcards

Flashcards in Health and Sickness Deck (159):
1

I am not able

angikwazi

2

rotten

bolile

3

in the bed

embhedeni

4

painful

buhlungu

5

knees

amadolo

6

to treat (by nurse or doctor)

elapha

7

it is right or necessary to be able to

kunfanele ukuba

8

patient/ s

isiguli/ iziguli

9

swallow

gwinya

10

eye/ s

iso/ amehlo

11

to examine

hlola

12

to inject

jova

13

open your mouth

khamisa

14

stick out your tongue

khipha umlimi

15

cold or flu

umkhulane

16

oh that is bad

kwakubi-ke lockho

17

once

kanye

18

twice

kabili

19

thrice

kathathu

20

lie down

lala

21

a day

ngelanga

22

not at all

neze

23

what is the matter?

unani?

24

I am not well at all

angiphilile neze

25

pill/ s

iphilisi/ amapilisi

26

rest

phumula

27

stomach

isisu

28

help

usizo

29

you are late getting up

ususelwe

30

lower back

iqolo

31

medicine

umuthi

32

get up

vuka

33

tooth/ teeth

izinyo/ amazinyo

34

i am sick

ngiyagula

35

my head is painful

kubuhlungu nekhanda

36

don't cry

ungakhali

37

i will return quickly

ngizobuya ngokushesha

38

to cough

khwehlela

39

Are you able to help him/her?

Uyakwazi ukumsiza?

40

I am not able to help him/her

Angikwazi ukumsiza

41

you are sick indeed

hawu, uyagula impela

42

you must go to the doctor, he will help you

Kufanele uye kudokotela, yena uzokusiza

43

i will ride the bus to the hospital

ngisokhwela ibhasi esibhedlela

44

she looks tired

ubonakala ekhathele/ ubukeka ekhathele

45

i am worried because

ngikhathazekile ngoba

46

the hospital is full of patients

esibhedlela kungcwele iziguli

47

there is no food

akukho ukudla

48

to get better

ngcono/ sinda

49

I hope you are better

ngifisa usinde/ ngifisa ubengcono

50

i am not suffering with anything

angiphethwi lutho

51

to spread (e.g. lotion)

ngcoba

52

how does he go?

yena, uhamba kanjani?

53

the grandmother walks with difficulty

ugogo uhamba kalukhuni

54

please can I carry the baby

ngicela ukuphatha ingane

55

please can I read the paper

ngicela ukufunda iphepha

56

borrow

boleka

57

drink (n)

isiphuzo/ iziphuzo

58

clerk

umabhalane/ omabhalane

59

we are not quite OK

sikhona okungathi shu

60

I am not well

angiphilile

61

is this your first visit?

uyaqala ukuza lapha?

62

yes, I am starting

yebo, ngiyaqala

63

fill in the form

gcwalisa ifomu

64

may i have your ID, I will make copies

ngicela ikhadi nepasi, ngizokwenza amakhophi

65

what is your home address?

lithini ikheli lasekhaya

66

I live at 27 York St, Amanzimtoti

Ngihlala ku-27 York St. eManzimtoti

67

what is your postal address?

lithini ikheli leposi?

68

where does your husband work?

ubaba usebenzaphi?

69

he works at Toyota

usebenza kwaToyota

70

what is the address there?

lithini ikheli khona?

71

please may I have your phone number?

ngicela inombolo yocingo

72

my number is ...

inombolo ithi...

73

how old are the children?

izingane zineminyaka emingaki?

74

Mbali is 10

uMbali uneminyaka engu-10

75

do you have diabetes, high blood pressure, a heart condition, or asthma?

unoshukela, ihayihayi, inhliziyo, noma isifuba?

76

Do you drink daily chronic meds?

zonke izinsuku uphuza umuthi noma amaphilisi?

77

no, I take herbal medicine

cha, ngiphuza imbiza

78

are you allergic to penicillin or anything else?

ipencillin iyakugulisa noma okunye?

79

please wait for the doctor

nigcela ulinde udokotela

80

he will call you now

uzokubiza khona manje

81

shopkeeper

umninisitolo/ imininisitolo

82

alone

ngedwa

83

UKZN

eThusini

84

breathe in

donsa umoya

85

breathe out

khipha umoya

86

where is it painful today?

kubuhlungu kuphi namhlange?

87

my chest is tight

isifuba sami sicinene

88

my head is sore

ikhanda lami libuhlungu

89

I feel cold

ngiyagodola

90

I want to examine the chest

ngifuna ukupopola isifuba

91

you have the flu

unomkhuhlane

92

to preserve; save; keep; keep safe
protect
observe; keep in memory

londa

93

wounds

isilonda/ izilonda

94

the chest has wounds

isifuba sinezilonda

95

I am going to inject you

ngizokujova

96

drink the medicine in the morning and in the evening

phuza umuthi ekuseni nasebusuku

97

don't drink only the medicine

musa ukuphuza umuthi nje

98

merely, only, just

nje

99

eat food first

yidla ukudla kuqala

100

take the pills 3 times a day

thatha amaphilisi kathathu ngosuku

101

you will get better

uzolulama

102

tight/ congested

cinene

103

diabetes

isifo sikashukela

104

asthma

isifuba somoya

105

to examine

popola

106

while

ngesikhathi

107

to come from

phuma

108

on the way

endleleni

109

to drizzle

ukukhiza

110

it was slippery

ubushelela

111

to crash into

shayise

112

the bus crashed into the Mkhize car

ibhasi lishayise imoto yakwaMkhize

113

to be rushed

phuthumise

114

ambulance

i-ambulensi

115

it began

kuqale

116

to be angry

thukuthele

117

to be injured

limele

118

to be shocked

ethuka

119

to get better

sinda

120

body

umzimba

121

head

ikhanda

122

nose

ikhala

123

mouth

umlomo

124

shoulder

ihlombe

125

ear

indlebe

126

forehead

isiphongo

127

lips

izindebe

128

tongue

umlimi

129

teeth

amazinyo

130

chin

isilevu

131

hand

isandla

132

lower back

iqolo/ isinqe

133

danger/ accident

ingozi

134

about the accident

ngengozi

135

injection

umjovo

136

ward

iwodi

137

arm

ingalo

138

neck

intamo

139

eyes

amehlo

140

leg

umlenze

141

foot

unyawo

142

knee

idolo

143

elbow

idololwane

144

thigh

ithanga

145

chest

isfuba

146

finger

umunwe

147

to bleed

opha

148

the pain will subside

ubuhlungu buzophela

149

they are in the ward

basewodini

150

you are definitely shocked

wethuke ngempela

151

to be swollen

vuvukela

152

you will be better

uzoba ngcono

153

vist only for a short while

vakashela isikhathi esincane nje

154

ankle

iqakala

155

heel

isithende

156

toe

uzwane

157

buttocks

izinqe

158

to ought to

kufanele

159

how are you feeling?

uzizwa unjani?