Zulu Culture Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Zulu Culture > Flashcards

Flashcards in Zulu Culture Deck (32):
1

Zulu hut

iqhuwane/ amaqhuwane

2

bend and enter

goba ungene

3

witch or wizard/s

umthakathi/ abathakati

4

diviner

isangoma/ izangoma

5

ancestor/ s

idlozi/amadlozi

6

basket/s

imbenge/izimbenge

7

traditional beer

umqombothi (no plural)

8

clay pot

uKhamba/izinKhamba

9

beer pot cover

mbenge

10

chief/ king

inkosi/ amakhosi

11

stone heap

isivivane/ isivivane

12

healer/s

inyanga/ izinyanga

13

greeting the home

siyakuleka ikhaya

14

village

umuzi/ imizi

15

bride price

ilobolo/amalobolo

16

to pay ilobolo

lobola

17

female spirit that makes maize grow

inkosanana

18

greatest of all great God

uNkulunkulu

19

small shield

ihawu/amahawu

20

large shield

isihlangu/izihlangu

21

headman, overseer, pimple

induna/izinduna

22

fighting stick/s

umshiza/imishiza

23

medicine, tree

umuthi/imithi

24

small demon

utokoloshe/otokoloshe

25

there are ways to show respect

kukhona izindlela zakukhombisa ukuhlonipha noma inhlonipho

26

respect

inhlonipho

27

to respect

hlonipha

28

culture

amasiko

29

boiled bread

ujeqe lu

30

oral poet/s

imbongi/izimbongi

31

male traditional dance

gida/giya

32

female traditional dance

sina