Noun Class 2, umu imi Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Noun Class 2, umu imi > Flashcards

Flashcards in Noun Class 2, umu imi Deck (39):
1

finger/s

umunwe/ iminwe

2

leg/s

umlenze/ imilenze

3

tail/ s

umsila/ imisila

4

body/ s

umzimba/ imizimba

5

shade

umthunzi

6

biltong/s

umqwayiba/ imiqwayiba

7

kindness

umusa

8

pillow/s

umqamelo/ imiqamelo

9

sewing

umthungo

10

dance/s

umdanso/ imidanso

11

singing

umculo

12

prayer/ s

umthandazo/ imithandazo

13

load, burden/ s

umthwalo/ imithwalo

14

reward/ s

umvuzo/ imivuzo

15

meeting/ assembly/s

umhlangano/ imihlangano

16

sweat

umjuluko

17

competition

umncintiswano/ imincintiswano

18

work, job, task/s

umsebenzi/ imisebenzi

19

tree/s

umuthi/ imithi

20

river/s

umfula/ imifula

21

homestead/s

umuzi/ imizi

22

fire/s

umlilo/ imilio

23

road/s

umgwaqo/ imigwaqo

24

sugar/s

ushukela/ oshukela

25

banana/s

ubhanana/ obanana

26

tobacco/s

ugwayi/ ogwayi

27

cigarette/s

usikilidi/ osilkilidi

28

termite/s

umuhlwa/ imihlwa

29

earth, country, world/s

umhlaba/ imihlaba

30

wedding/s

umshado/ imishado

31

broom/s

umshanelo/ imishanelo

32

question/s

umbuzo/ imibuzo

33

load, burden/s

umthwalo/ imithwalo

34

reward/s

umvuzo/ imivuzo

35

picture/s

umfanekiso/ imifanekiso

36

meeting/s

umhlangano/ imihlangano

37

competition/s

umncintiswano/ imincintiswano

38

competitive race

umjaho/ imijaho

39

community/ ies

umphakathi/imiphakathi