Noun Class 6, u ulu, izin izim Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Noun Class 6, u ulu, izin izim > Flashcards

Flashcards in Noun Class 6, u ulu, izin izim Deck (22):
1

stick/s

(ul)uthi/ izinthi

2

row/ list/s

(ul)uhla/ izinhla

3

honey

(ul)uju

4

crack/s

(ul)ufa/ izinfa

5

piece/ slice/s

ucezu/ izingcezu

6

help

usizo

7

sea/s

ulwandle/ izilwandle

8

language/s

ulimi/ izilimi

9

clay pot/s

ukhamba/ izinkamba

10

love

uthando

11

journey

uhambo

12

peace

uxolo

13

laughter

uhleko

14

feather

uphaphe/ izimpaphe

15

butterfly/ ies

uvemvane/ izimvemvane

16

horn/s

uphondo/ izimpondo

17

tortoise/s

ufudu/ izimfudu

18

wing/s

uphiko/ izimpiko

19

wall/s

udonga/ izindonga

20

dust/s

uthuli/ izinthuli

21

telephone/s

ucingo/ izingcingo

22

milk

ubisi lu