Holidays at the Beach, Reserve etc. Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Holidays at the Beach, Reserve etc. > Flashcards

Flashcards in Holidays at the Beach, Reserve etc. Deck (102):
1

bathing costume

ingubo yokubhukuda

2

beach

ibhishi

3

boogie board

ibhugibhodi

4

crab

inkalankala

5

life guard

umhlengi wempilo

6

magazine

iphephanbhuku

7

sand

isihlabathi

8

sandcastle

inqaba yesihlabathi

9

sea

ulwandle/ izilwandle

10

seagull

inyoni yasolwandle

11

shark

ushaka

12

shell

igobolondo

13

ship

umkhumbi

14

sun cream

isigcobo selanga

15

sunglasses

izibuko zelanga

16

towel

ithawula

17

wave

igagasi/ amagasi

18

rock

idwala/ amadwala

19

river

umfula/ imifula

20

wave (2)

iza/ amaza

21

like a wave

ngeleza

22

warm (adj)

fudumele

23

wind

umoya

24

to blow (of wind)

vunguza

25

to swim

bhukuda

26

splash

chaphaza

27

surf

hamba ngebhugibhodi

28

I am wearing a hat

ngithwele isiqoko

29

cold drink

unemenay'thi, unemenadi

30

they swam in the water

babhukude emanzini

31

she built houses in the sand

wakhe izindlu ngesihlabathi

32

he fished

udobile

33

drinks

iziphuzo

34

many families visited the beach

imindeni eminingi ivakashele ebhishi

35

the girls played in the waves

amantombazane adlale emagagasini

36

some boys played football in the sand

abanye abafana badlale ibhola esihlabathini

37

the sand burned their feet

isihlabathi sishise izinyawo zabo

38

people were shocked

abantu bethukile

39

to run away

ukushaya utshani

40

he talked about his journey to the sea

ukhulume ngohambo olwandle

41

my holiday is finished

liphilile iholide lami

42

I returned the day before yesterday

ngibuye kuthangi

43

we left home on Saturday

sisuke ekhaya ngomgqibelo

44

where is the ocean/ beach?

Luphi ulwandle?

45

you all did what merely at the beach?

nenzeni nje olwandle?

46

I know you, you fished

ngiyazi wena udobile

47

the children did not sleep in the sand

abantwana abalalanga esihlabathini

48

at the game reserve

esiqiwini

49

reserve

isiqiwu

50

we went to the pictures

siye esithombeni

51

we did a braai

senze ibraai

52

you did well definitely

wenze kahle impela

53

good to make happy the family

kuhle ukujabulisa umndeni

54

you stayed for how long?

uhlale isikhathi esingakanani?

55

grass hut

indlu yotshani

56

game reserve

isiqiwu

57

elephant

indlovu

58

lion

ibhubesi

59

hippo

imvubu, izimvubu

60

leopard

ingwe

61

giraffe

indlulamithi

62

leave/ move

suka

63

and other

nokunye

64

together with

nakanye

65

to smile

mamatheka

66

we are able to rest

siyakwazi ukuphumula

67

the sea is beautiful

ulwandle luhle

68

attractive

bukeka

69

it is filled with fish

lugcwele izinhlanzi

70

problems are absent

izinkinga azikho

71

play ball and play in the sand

ukudlala ibhola nokudlala esihlabathini

72

grown ups

abantu abakhulile

73

some lie only under an umbrella

abanye balala nje phansi kwesambulela

74

young men watch the beautiful girls dressed in swimming costumes

izinsizwa zibheka izintombi ezinhle ezigqoke izingubo zokubhukuda

75

they surf in the waves

bantweza emagagasini

76

the sand burns the feet

isihlabathi sishisa izinyawo

77

there are lifeguards so that these swimmers don't drown

kukhona ababhasobha laba ababhukudayo ukuze bangaminzi

78

rescuer/ s

umhlengi/ abahlengi

79

watch out

bhasobha

80

those that drown

babaminzayo

81

they do an important job

benza umsebenzi obalulekile

82

it is nice to see the ships going in the sea

kumnandi ukubuka izikebhe ezihamba olwandle

83

and nice to bask in the sun

kumnandi nokuthamela ilanga

84

it is good to smear the body with cream so that the skin does not burn in the sun

kuhle ukugcoba umzimba ngokhilimu ukuze isikhumba singashiswa yilanga

85

fortress

intaba

86

spade

ihalavu

87

bucket/s

ibhakede/ amabhakede

88

beach animals

izilwane zasebhishi

89

the sun is shining

ilanga libalele

90

it is not cold

alumakhaza

91

the waves are beautiful

amagagasi mahle

92

no wind

umoya awukho

93

the day is beautiful

usuku luhle

94

to enter

ngena

95

delightful

jabulisa

96

jump

jomba

97

I fail to swim fast

ngiyahluleka ukubhukuda ngokushesha

98

you don't know anything about

wena awazi lutho nga

99

shark

ushaka

100

it's a dolphin

yidolifini

101

danger/s

ingozi/ izingozi

102

to make a mistake

phosisa