Introductions, Descriptions, Fact finding Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Introductions, Descriptions, Fact finding > Flashcards

Flashcards in Introductions, Descriptions, Fact finding Deck (154):
1

to leave off, stop

yeka

2

to trouble

hlupha

3

to tease

chukuluza

4

What is there?

Kukhonani?

5

I don't know you any more (expression)

Angisakwazi

6

Where do you live now?

Uhlalakuphi manje?

7

What do you do?

Wena wenzani?

8

to work

sebenza

9

to earn well

hola kahle

10

I am happy to hear

Ngiyajabula ukuzwa

11

I am pleased for you

Ngiyakubongela

12

to live, sit

hlala

13

in the rural areas

emaphandleni

14

in a flat

efulethini

15

at the post office

eposini

16

at the farm

epulazini

17

at the office

ehovisi

18

at the bank

ebhange

19

how

kanjani?

20

to teach

fundisa

21

at the factory

efektri

22

at the garage

egalaji

23

at the Drakensburg

oKhalamba

24

I am

Ngingu

25

Here is

Nangu

26

my friend

umngane wami

27

By the way, what is your surname?

Konje ngubani isibongo sakho?

28

Where are you from?

Uvelakuphi?

29

I hope you enjoy

Ngiyethemba ukuthi uzobusa

30

I am from the family...

Ngingowakwa...

31

we are builders

singabakhi

32

my name is

igama lami ngu

33

he is a doctor

ungudokotela

34

i would like to introduce (pl)

ngifuna ukunazisa

35

i would like to introduce (s)

ngifuna ukukwazisa

36

builder

umakhi/ abakhi

37

who (pl)

obani

38

standard 2

ibanga lesibili

39

I thought

bengithi

40

player (s)

umdlali, abadlali

41

friend

umngane/ abangane

42

buyer

umthengi

43

seller

umthengisi

44

to visit

vakasha

45

What is this?

Yini le?

46

What are these?

Yizini lezi?

47

my husband

umyeni/abayeni or umkhwenyana/ abakhwenyana

48

my wife

umkami/omkami

49

your wife

umkakho/omkakho

50

favourite wife

intandokazi

51

have a good weekend

ube nempelasonto enhle

52

have a good day

ube nosuku oluhle

53

give regards to

ukhonze ku...

54

they are getting married

bayashada

55

to relieve

phumuza

56

to bless

busisa

57

to be happy

thokoza

58

fortune/luck

inhlanhla

59

to be free

khululeka

60

what do you speak?

ukhulumani?

61

i am married

ngishadile

62

i am not married

angishadile

63

I live alone

ngihlala ngedwa

64

I live with my family

Ngihlala nomdeni wami

65

I have children

Nginabantwana

66

I don't have children

Anginabantwana

67

I have a girlfriend

Nginentombi

68

I have a boyfriend

Nginesoka

69

Do you know me?

uyangazi mina?

70

introduce yourself/ selves

zazise/ zaziseni

71

introduce yourself to

zazise ku

72

i am pleased to meet you

Ngiyathokoza ukukwazi

73

i love you all

nginithanda nonke

74

this is my eldest son

lo inkosana yami uKheto

75

my wife's mother

lo umkhwekazi wami

76

my husband's mother

lo umamezala

77

By the way Nobuhle, how many are there in your family?

Konje Nobuhle, nibangaki kini?

78

who are in your family?

kukhona bani kini?

79

there is father, mother, grandmother and grandfather

kukhona ubaba, umama, ugogo nomkhulu

80

are they all alive?

bayaphila bonke?

81

what is the size of you home?

ungakanani umuzi wakini?

82

one western house and 2 rondavels

umuzi owodwa wesilungu norondo ababili

83

one is for young men and the other is for maidens

owodwa owezinsizwa, omunye wezintombi

84

i am unable to wake up

angikwazi ukuvuka

85

i can't help today; i have no money

angikwazi ukusiza namhlange; anginayo imali

86

i am going somewhere

nginendlela

87

i am late (delayed) in leaving

sengiphuzile ukusuka

88

i am surprised to see

ngiphuzile ukubona

89

we have to separate now (it's time to leave)

kufanele ukuba sihlukane manje

90

I am getting there

ngiyatotoba

91

I am hungry

ngilambile

92

I am thirsty

ngomile

93

It is not bad

akufani

94

I am hot

ngiyashiselwa

95

I am trying

ngiyazama

96

I want to say

ngifuna ukuthi

97

disappoint

phoxa

98

don't disappoint me

ungangiphoxi

99

I trust you

ngiyakwethemba

100

how well, in what manner are you going?

uhamba kanjani?

101

by what means are you going?

uhamba ngani?

102

we would like to hear from you? (may we hear how it falls?)

singezwa kuwe

103

we no longer know each other!

ayisazani

104

sorry/ I sympathize

ncese

105

get/ be well

ube ngcono

106

I have the flu

ngiphethwe ngumkhuhlane

107

I am

ngingu
-ng- means am/are

108

engineer/ s

unjiniyela/ abanjiniyela

109

at university

enyuvesi

110

my I hear from you?

ngingezwa wena/ nina

111

what is your name and surname?

ngubani igama nesibongo sakho?

112

this is

lo ngu

113

as well as

kanye na

114

his/ her mother

unina/ onina

115

your mother

unyoko/ onyoko

116

and who are you?

wena, ungubani?

117

and you, what is your surname?

wena, ungubani isibongo sakho

118

to come from

vela

119

what do you do?

wena wenzani?

120

who do you live with?

uhlala nobani?

121

what is the cat doing?

lenzani ikati?

122

what do your parents do?

benzani abazali?

123

UKZN students

abafundi baseThusini

124

he is aged 27

uneminyaka engu-27

125

i am aged 45

ngineminyaka engu-45

126

how old are you?

uneminyaka emingaki?

127

she has 2 children

unezingane ezimbili

128

he studies in grade 7

ufunda ugrade 7

129

i am in 3rd year at university

mina ngifunda unyaka wesithathu eNyuvesi

130

granny takes care of the children

ugogo ubheka izingane

131

this is my friend

lona ngumngane wami

132

i study with her

ngifunda naye

133

by the way, whom do you belong to (family)?

konje, uthe ungowakwabani?

134

I want to be a doctor

ngifisa ukuba ngudokotela

135

I like to help our community

ngithanda ukusiza umpakathi wethu

136

to draw

dweba

137

to be amazed

bamba umlomo

138

swim/ glide/ dive like a fish

tshuza njengenhlanzi

139

one or another (person)

omunye

140

sports

imidlalo

141

this is

lo ngu

142

as well as

kanye na

143

what is your address?

lithini ikheli lakho?

144

what is your post code?

ithini ikhodi yakho?

145

what is your id number?

ithini inombolo yakho yomazisi?

146

what date were you born?

wazalwa ngaluphi usuku?

147

what year were you born?

wazalwa ngamuphi unyaka?

148

what place were you born?

wazalwa kuyiphi indawo?

149

nicknames

amagama okudlala/ esidlaliso

150

twin/s

iwele/ amawele

151

what is the day today?

ulwesingaphi namhlange?

152

today it is monday

namhlange umsombuluko

153

what is the date today?

zingaphi izinsuku namhlange?
mhlakabani?

154

the date today is January 19.

izinsuku namhlange zingu 19 kumasingana.