Ejimini Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Ejimini > Flashcards

Flashcards in Ejimini Deck (26):
1

is everything going well?

konke kuhamba kahle?

2

no, it is not going well

cha, akuhambi kahle

3

i would like a temporary job

ngifuna ukubamba itoho

4

don't joke

musa ukudlala

5

really/truly

ngempela

6

absolutely, I gym

phela, ngiyajima

7

i like to exercise

ngithanda ukuzivocavoca

8

do you know how to use the machines?

uyakwazi ukusebenzisa imishini?

9

to reduce

kwehlisa

10

weight/s

isisindo/ izisindo

11

to get on

gibela

12

you are correct

uqinisile

13

to continue

qhubeka

14

to come down

kwehla

15

minute/s

umzuzu/ imizuzu

16

to pedal

shova

17

to endure

bekezela

18

do you want to lose weight?

ufisa ukwehlisa isisindo?

19

get on the machine

gibela emshinini

20

swimming helps you lose weight

ukubhukuda kuyasiza ukwehlisa isisindo

21

don't stop

musa ukuma

22

it is better to proceed/ keep going for 10 mins

kungcono ukuqhubeka imizuzu eyi-10

23

try to pedal as well

zama ukushova futhi

24

it is good to endure because you want to lose weight

kuhle ukubezekela ngoba ufuna ukwehlisa isisindo

25

you are killing me now

uyangibulala manje

26

to gain weight

khuluphala