iComrades Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > iComrades > Flashcards

Flashcards in iComrades Deck (20):
1

how was Comrades?

bekunjani kwiComrades?

2

it was difficult

bekunzima

3

I thought that I will win

bengingacabanga ukuthi ngizowina

4

how was the weather on the way?

belinjani izulu endleleni?

5

it was hot

bekushisha

6

it took the fish from the water (too hot)

belikipha inhlanzi emanzini

7

how did you feel?

bewuzwa unjani?

8

my whole body was painful

wonke umzimba bewubuhlungu

9

I thought I would go mad

bengithi ngizosangana

10

there were how many supporters of yours?

bebebangaki abalandeli bakho?

11

there were so many

bebebaningi kabi

12

they helped me a lot

bebengisiza kabi

13

they were definitely enthusiastic

bebenomdlandla bememza njalo

14

they supported me

bengikhuthaza

15

you won a lot of money and nice trophies

uwine imali eningi nemiklomelo emihle

16

what will you do with the money?

uzokwenzani ngemali yakho?

17

I will buy my mother a new house

ngizothengela umame wami umuzi omusha

18

I will buy myself a new car

ngizozithengela imoto entsha

19

we congratulate you for your win

siyakubongela ukuwina kwakho

20

Wow. You run well

ave ugijima kahle