Giving Directions Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Giving Directions > Flashcards

Flashcards in Giving Directions Deck (51):
1

mother is going to have a party

umama uzoba nephathi

2

her son got a Bcom degree

indodana yakhe ithole iziqu zeBcom

3

helper

umsizi

4

I have good news

nginezindaba ezimnandi

5

congratulations

halala

6

I am happy to hear that

ngiyajabula ukuzwa lokho

7

where is the party?

likuphi iphathi?

8

it is in Durban at uncle's house

iseThekwini kwamalume

9

I'm free

kululeka

10

I will definitely come

ngizofika impela

11

he lives at 24 Mbelebele B Section

uhlala ku-24 Mbelebele kwaB

12

go straight on the N2

uqonde njalo ku-N2

13

as you approach Malandela Hwy

uma usondela kuMalandela Hwy

14

take a left

thatha esobunxele

15

go straight

qonda

16

when you come to a robot

uma ufika erobhothini

17

take a right

thatha esokudla

18

go straight along the road

hamba uqonde emgwaqweni

19

you will pass the clinic

uzodlula iclinic

20

turn to the right on Mbelebele

jikela kwesokudla kuMbelebele

21

will you remember all that?

uzokhumbula konke lokhu?

22

wow, I hear well

hawu, ngizwa kahle

23

if I have a problem, I will contact you

uma nginenkinga ngizokuthinta

24

the way

indlela

25

what can I cook for you?

ngingakuphekisa ngani?

26

anything, whatever

noma yini?

27

what does it mean?

kusho ukuthini?

28

right (direction)

isandla sokudla

29

left (direction)

isandla sobunxele

30

T junction

emahlukanandlela

31

at the lights

esibanini

32

go facing north

hamba ubheke le eNyakatho

33

go facing south

hamba ubheke le eNingizimu

34

east

eMpumalanga

35

west

eNtshonalanga

36

continue straight

hamba uqonde njalo

37

don't turn

ungaphambuki

38

4 way intersection

isiphambano

39

turn right

jikela kwesokudla

40

continue until you reach

qonda njalo uze ufike kuMoore Rd

41

do you know Smith street?

uyawazi umgwaqo uSmith?

42

the post office is across the road

iposi liphesheya komgwaqo

43

up a little distance

khuphuka ibanga elincance

44

go down a long way

yehla ibanga elide

45

come from the train station on Second Street

phuma esiteshini sesitimela kuSecond St.

46

take a right on Main St.

uthathe esokudla kuMain St.

47

you are going to see the police station

uzobona isiteshi sephoyisa

48

across from the book store

phesheya isitolo lamabhuku

49

you will see the store on the right

uzobona isitolo kwesokudla

50

street

isitaladi

51

over there

laphaya