Kitchen Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Kitchen > Flashcards

Flashcards in Kitchen Deck (82):
1

pot

ibhodwe/ amabodwe

2

stove

isitofu/izitofu

3

kettle

iketelo/ igedlela

4

spoon

isipunu/ izipunu

5

knife

ummese/ imimese

6

fork

imfologo/ izimfologo

7

fridge

isiqandisi

8

cup

inkomishi/ izinkomishi

9

to make

enza

10

to boil

bila/ biliza

11

to lay or set

deka

12

to touch

thinta

13

to bring

letha

14

make a noise

banga umsindo

15

to make dirty

ngcolisa

16

to cook

pheka

17

kitchen

ekhishini

18

to peel

cwecwa

19

to wipe

sula

20

to switch on

basa

21

dish cloth

imfaduko

22

diligent, hard working

khuthele

23

I won't do it again

Ngeke ngiphinde

24

table

itafula/ amatafula

25

dishes

isitsha/ izitsha

26

a fly

impukane/ izimpukane

27

to open

vula

28

to close

vala

29

to prepare

lungisa

30

to take out

khipha

31

thereafter

emuva kwalokho

32

carrot/s

ukherothi/ okherothi

33

stew

isitshulu

34

to chop

qoba

35

to stir

govuza/ bonda

36

to smell

nuka

37

to dish up

phaka

38

in the pot

ebhodweni

39

to pour

thela

40

to spill over

chitheka

41

to rot

bola

42

to defend

vikela

43

the dog defends the house

inja ivikela ikhaya

44

to rush off

jaha

45

to cook

pheka

46

stick/s

uluthi/ izinthi

47

problems are tiring

izinkinga ziyakhathaza

48

needle/s

inalithi/ amanalithi

49

to be bitter

baba

50

to take care of

nakekela

51

to melt

ncibilika

52

to flavour

nonga

53

to go out

phuma

54

to pour out part of

chathaza

55

to scoop out

caphuna

56

to throw out

chitha

57

to make nice

nandisa

58

to smell

nuka

59

to collect

qoqa

60

to sift

sefa

61

i don't want anything

angifisi lutho

62

how about food?

kunjani ukudla?

63

eat!

yidla!

64

there is

kukhona

65

samp

isitambu

66

with chutney

noshatini

67

it is heavy

uyaqumbisa

68

try indeed to eat

zama impela ukudla

69

scone/s

isikoni/ izikoni

70

you are well

uphilile

71

later

emuva kwesikhathi

72

mother is preparing food for her family

umama ulungiselela umndeni wakhe ukudla

73

she is coming from school

uphuma esikoleni

74

look in the fridge

bheka efrijini

75

i thank you for food

ngiyakubonga ukudla

76

pear/s

ipheya/ amapheya

77

orange/s

iwolintshi/ amawolintshi

78

i see maas here in the fridge

ngibona amasi lapha efrijini

79

after all we don't eat maas

kanti thina asiwadli amasi

80

lie down now

cambalala manje

81

we will see later

sizobona emuva kwesikhathi

82

the bottle is hard to open. it is very tough.

ibhodlela linzima kuvuleka. liqine kakhulu.