Umlando/ Our History Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Umlando/ Our History > Flashcards

Flashcards in Umlando/ Our History Deck (48):
1

He was born on 18 July, 1918

Wazalwa ngomhla ka- 18 Julayi 1918

2

He was born in the Transkei

Wazalelwa eTranskei

3

He grew up in Qunu

Wakhulela eQunu

4

He left Qunu, he went to Mqhekezweni

Wasuka eQunu waya eMqhekezweni

5

He started to study for his BA degree at Fort Hare University

Waqala ukufunda iziqu zika-BA eNyuvesi yaseFort Hare

6

He did not finish his studies

Akaziqedanga izifundo zakhe

7

He continued with a BA-LLB

Waqhubeka neBA-LLB

8

He was a lawyer

Wayengummeli

9

At that time

Ngalesosikathi

10

He entered politics

Wangenela (kw)ezepolitiki

11

They separated in

Bahlukana ngo

12

He was involved in a case

Watheswa icala

13

He was arrested

Waboshwa

14

He was sentenced, we went to

Wagwetshwa waya

15

He was the president of South Africa

Wayengumongameli waseNingizimu Afrika

16

He died on

Washona ngomhla ka-

17

His parents were (names)

Abazali bakhe kwakungo

18

Both were teachers

Bobabili bangothisha

19

They were activists

Babeyizishoshovu

20

He was expelled from school

Wagxoshwa esikoleni

21

He continued to study at home

Waqhubeka nokufunda esekhaya

22

He took an MA in African Studies

Wathola i-MA kwi- African Studies

23

He became the deputy president

Waba yisekela likamongameli

24

He became president in

Waba umongameli ngo

25

His father was a policeman

Ubaba wakhe wayeyiphoyisa

26

His mother wasn't working

Umama wakhe wayengasebenzi

27

He did not go to school as usual

Akayanga esikoleni esijwayelekile

28

He was a member of Umkonto Wesizwe

Wayeyilungu loMkhonto weSizwe

29

In the time he was in jail he was

Ngesikhathi esejele waba

30

After he came out of jail

Emva kokuphuma ejele

31

He continued with the work of the ANC

Waqhubeka nomsebenzi we-ANC

32

He returned to South Africa

Wabuyela eNingizimu Afrika

33

He continued with his studies until he got his PHD

Waqhubeka nezifundo zakhe waze wathola iPHd

34

At that place

Kuleyo ndawo

35

He became minister of Higher Education

Waba ngungqongqoshe wezemfundo ephakeme

36

He has 2 children

Unezingane ezimbili

37

He did matric studies

Wenza izifundo zikamatric

38

And community structures

nasezinhlakeni zomphakathi

39

He repeated his entry into underground activities

Waphinda wangena kumshoshaphansi

40

He worked

Wayesebenza

41

He was fired at the time he was in detention

Waxoshwa ngesikhathi esaboshiwe

42

He was banned until

Wamiswa kuya

43

He was involved in the launch of UDF

Waba yingxenye yokwethulwa kwe-UDF

44

He was arrested because of his involvement in

Waboshwa kokuba yinxenye ye-

45

He received indemnity

Wathola ushwele

46

He was involved in discussions

Waba yingxenye yezingxoxo

47

from

kusuka

48

Markets fell

Izimakede zaphazimiseka