Neighbourhood Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Neighbourhood > Flashcards

Flashcards in Neighbourhood Deck (49):
1

car

imoto/ izimoto

2

truck

iloli/ amaloli

3

family

umndeni/ imindeni

4

neighbour

umakhelwane/ omakhelwane

5

house

indlu/ izindlu

6

roof

uphahla/ izimpahla

7

street

umgwaqo/ imigwaqo

8

wall

udonga/ izindonga

9

window

ifasitela/ amafasitela

10

bench

ibhentshisi/ amabhentshisi

11

newspaper

iphephandaba/ amaphephandaba

12

to jump

gxuma

13

to play

dlala

14

to ride

gibela

15

to skip

eqa

16

ATM

umshini wemali

17

building

isakhiwo/ izakhiwo

18

church

isonto/ amasonto

19

clinic

umtholampilo

20

flag

ifulegi/ amafulegi

21

pedestrian crossing

indawo yokuwela abahamba ngezinywo emgwaqweni

22

shopping mall

uxaxha lezitolo

23

sign

uphawu/ izimpawu

24

supermarket

isuphamaketthe

25

traffic light

irobhothi

26

The white bird is flying

Inyoni emhlophe iyandiza

27

green car

imoto eluhlaza

28

What colour is it?

Elinjani?

29

colour

umbala/ imibala

30

baby bird/s

iphuphu/ amaphuphu

31

to beat, fix, mend, repair, doctor

khanda

32

Mother is inside.

Umama usendlini/ uphakhati endlini.

33

like usual

njengokujwayelekile

34

to pass

dlula

35

to shout

memeza

36

we are going to have

sizokuba

37

I am still

Ngisa

38

I am at

Ngise

39

to hide

casha

40

to hang

neka

41

to bark

khonkotha

42

something people are looking at

okwakubukwa

43

to build

akha

44

I didn't win the game.

Anginqobanga umdlalo.

45

visitor/ s

isivakashi/ izivakashi

46

being built

akhiwa

47

your dog is chasing my cat

inja yakho ixosha ikati lami

48

the dog will catch the cat and it will bite the cat

inja izobamba ikati futhi izoluma ikati

49

at the sale

endalini