Phone Calls and Invitations Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Phone Calls and Invitations > Flashcards

Flashcards in Phone Calls and Invitations Deck (103):
1

he is not here

akekho

2

please hold on a moment

awume isikhashana

3

congratulations

ngiyakubongela

4

we congratulate them

siyababongela

5

the phone

ucingo

6

the phone is ringing

ucingo luyakhala

7

on the phone

ocingweni

8

to tear

dabula

9

feast

idili

10

we wish you luck

sinifisela inhlanhla

11

to slaughter

hlaba

12

they will slaughter a goat for me

bazongihlabela imbuzi

13

Christmas

uKhisimuzi

14

at Christmas

ngoKhisimuzi

15

happy Christmas

uKhisimuzi omuhle

16

send greetings

khonza

17

speak about his/her son

khuluma ngomfana wakhe

18

to bark

khonkotha

19

to arrange

lungisa

20

stop, stand, hold on(phone)

ma

21

to invite

mema

22

news

izindaba

23

i have good news

nginezindaba ezimnandi

24

your number

inombolo yakho

25

message

umyalezo

26

leave a message

shiya umyalezo

27

luck

inhlanhla

28

new person

umuntu omusha

29

happy Easter

iPhasika elihle

30

at Easter we say

ngePhasika sithi

31

make tea

pheka itiye

32

answer the phone

phendula ucingo

33

I have passed (exams)

ngiphasile

34

to repeat

phinda

35

go outside

phumela phandle

36

just passed (recently)

sand 'ukuphasa

37

to marry

shada

38

to phone

shaya ucingo

39

to phone Jane

shayela uJane ucingo

40

cigarette

isikilidi

41

we will see each other

sobonana

42

say goodbye

valelisa

43

make peace

xolisa

44

I am sorry

Ngiyaxolisa

45

come

za

46

feel for

zwela

47

she sympathizes with her

uyamzwela

48

please will you tell him/her...

ngicela umtshele ukuthi

49

she asked you to come to her house

wathi ucela ufike ekhaya lakhe

50

she works for me

usebenza kwami

51

I am going to visit her

ngizomvakashela

52

which ward is she in?

ulele kuphi?/ kuyiphi iward?

53

when was she admitted?

ungenenini?

54

I don't know where she is

angazi ukuthi ukuphi

55

what are the visiting times?

kumngenwa nini?

56

hold on for a moment

bamba isikhashana

57

I will phone her at 3

Ngizomshayela ngo 3

58

who is calling?

ubani okhulumayo

59

hello, it is Kerry calling

sawubona, unguKerry okhulumayo

60

I will call her

ngizombiza

61

I am here/ I am not here

ngikhona/ angikho

62

you are here/ you are not here

wena ukhona/ wena awukho

63

Muzi is here/ Muzi is not here

uMuzi ukhona/ uMuzi akekho

64

we are here/ we are not here

sikhona/ asikho

65

you all are here/ you all are not here

nikhona/ anikho

66

the children are here/ they are not here

abantwana bakhona/ abekho

67

she will quickly return

uzosheshe abuye

68

what's wrong?

hhawu yini?

69

I am here at your place

ngila kwakho

70

I am going home now

ngiya kwami manje

71

I wish that you are better

sengathi angaba ngcono

72

what are you cooking at your place? (excited)

uphekeni dade lapho kwakho?

73

do you think a mercedes will fall from the sky?

ucabanga ukuthi imercedes izokwehla ezulwini?

74

take care of yourself

niziphathe kahle

75

congrats

halala

76

happy birthday Nobuhle, you have 30 years

ukhulile uNobuhle, sineminyaka ewu 30

77

have just done recently (aux verb)

sanda

78

i don't know where he/she is

angazi ukuthi ukuphi?

79

8 people are coming

kwafika 8 abantu kuphela

80

can you?

ake?

81

i want a party

ngifuna ukuba nomcindi

82

to be examined, inspected, tested

hlolwa

83

examination, assessment

ukuhlolwa

84

to pass

phasa

85

you have worked

usebenzile

86

we wish you luck

sinifisela inhlanhla

87

prize, reward /s

umklomelo/ imiklomelo

88

they say goodbye to each other

bayavalelisana

89

she says they are coming to it

uthi bazokuza

90

to invite

mema

91

at the feast

edilini

92

I do not hear

angizwa

93

we do not hear

asizwa

94

I am rushing to town

ngiphuthuma edolobheni

95

may I phone at 5pm?

ngingamshayela ucingo ngo-5 ntambama

96

may I leave a message?

ngingashiya umyalezo

97

I have no time

anginasikhathi

98

I don't mind

anginandaba

99

I have nothing

anginalutho

100

I don't know

angazi

101

is she there

ngabe ukhona

102

conversation

ingxoxo

103

it’s late

kuleyithi