Esikoleni/ At School Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Esikoleni/ At School > Flashcards

Flashcards in Esikoleni/ At School Deck (106):
1

learn well students

fundani kahle bafundi

2

don't beg me

musa ukungicenga

3

who is making noise?

ngubani obanga umsindo?

4

who is talking?

ngubani okhulumayo?

5

is it you Sipho?

nguwena Sipho?

6

no it is not me

cha, akumina

7

you are telling lies

uqamba amanga

8

open your desk

vula ideski lakho

9

it is full

kugcwele

10

it is not allowed to eat sweets in class

akuvunyelwe ukuba udle amaswidi ekilasini

11

it's your fault

yiphutha lakho

12

class/ es

ikilasi/amakilasi

13

principal

uthisha omkhulu/ unhloko

14

pen/s

ipeni/ amapeni

15

pencil/ s

ipensela/amapensela

16

book/s

ibhuku/amabhuku

17

exercise books

ama-exercise

18

in school we wear a uniform

esikoleni sigqoka inyumfomu

19

we carry school bags

siphatha izikhwama zesikole

20

desk/s

ideski/ amadeski

21

blackboard/s

uqwembe/ izinqwembe

22

chalk

ishoki

23

school inspector

umhloli wesikolie

24

we play games

sidlala imidlalo

25

we eat lunch at noon

sidla ukudla kwasemini ngo 12 emini

26

they ring the bell to tell us to enter the class

bashaya insimbi ukusitshela ukungena ekilasini

27

raise your hand

phakamisa isandla

28

take out your books

khiphani izincwadi zenu

29

answer the question

pendula umbuzo

30

turn over the page

phenyani ikhasi ebhuwini

31

don't speak all together

musani ukukhuluma kanye

32

i am going to punish you

ngizokujezisa

33

your work is bad

umsebenzi wakho mubi

34

are you the teacher?

unguthisha?

35

no, I am not the teacher

cha, angiyena uthisha

36

you are not allowed to be naughty in class

akuvunyelwe ukuganga ekilasini

37

you are not allowed to wear anything

akuvunyelwe ukugqoka noma yini

38

in the book

ebhukwini

39

Afrikaans

isiBhunu

40

question/ s

umbuzo/ imibuzo

41

it's them

yibo/ yibona

42

to be insolent

delela

43

to skip

dlala ingqathu

44

geography

ezezwe

45

it is right/ necessary

kufanele

46

to fail (exam)

feyila

47

clever

hlakaniphile

48

exams

ukuhlolwa

49

to be checked, examined

hlolwa

50

to make happy

jabulisa

51

to punish

jezisa

52

page/s leaf/ves

ikhasi/amakhasi

53

a break

ikhefu

54

history

umlando

55

rule/s

umthetho/imithetho

56

business man

umsomabhizinisi

57

a lot of work

mningi umsebenzi

58

jealousy

umona

59

kindness

umusa

60

what an amazing event

nansi imihlola

61

to plead

ncenga

62

skipping

ingqathu

63

no matter what

noma yini

64

to pass

phasa

65

to spit

phimisa

66

to spit spit

phimisa amatha

67

mistake/s

iphutha/ amaphutha

68

at the end of the year

ekupheleni konyaka

69

he is proud

uyaziqhenya

70

to continue

qhubeka

71

radio

umsakazo

72

the work is good

umsebenzi muhle

73

homework

umsebenzi wasekhaya

74

primary school

esikoleni esincane

75

at what time

ngasikhathisini

76

to scold

thethisa

77

go! (order)

yiya

78

its me

yimi

79

go home

yiya ekhaya

80

a pile or heap/ accumulation

inqwaba/izinqwaba

81

on top of the table

phezu kwetafula

82

the students sit at desks

abafundi bahlezi edeskini

83

the class is full

ikilasi licwele

84

to refuse

nqaba

85

the teacher catches them talking

uthisha ubabamba bekhuluma

86

to look underneath

phenya

87

soap

insipho

88

to congratulate

halalisela

89

to be seated

hlezi

90

to be shocked

ethuka

91

mark/s

imaki/ amamaki

92

test/s

isivivino/ izivivino

93

look at the pictures

buka izithombe

94

enter you all

ngenani

95

start to write you all

qedani ukubhala

96

the whole class

ikilasi lonke

97

read the story you all

fundani indaba

98

greet you all

bingelelani

99

wait

yima

100

make

yenza

101

wash hands

geza izandla

102

lines

imigqa

103

raise your hand

phakamisa isandla sakho

104

to agree

vuma

105

don't be afraid

musa ukwesaba

106

students don't make a mistake

bafundi musani ukwenza iphutha