Ngempelasonto Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Ngempelasonto > Flashcards

Flashcards in Ngempelasonto Deck (91):
1

at the horse racing

emjahweni

2

did you win a lot of money?

hawu, uwine imali eningi?

3

no, I wasted, I threw out my money

cha, ngidliwe, ngichithe imali yami

4

I went to Themba's wedding

ngiye emshadweni kaThemba

5

I went fishing

ngidobile

6

did you catch a lot of fish?

ubambe izinhlanzi eziningi?

7

no I didn't catch anything

cha, angibambanga lutho

8

what did you do on the weekend?

wenzeni ngempelasonto?

9

to discard, abandon, lose

lahla

10

to take out

khipha

11

to spill, throw away, waste

chitha

12

to pour a little

chathaza

13

to dress

gqoka

14

to pay

khokha

15

to chat

xoxa

16

to pack or tidy or collect

qoqa

17

you are wasting time, you play in class not listening

uchitha isikhathi udlala eclasini engalaleli

18

we rushed to church

sijahe esontweni

19

to climb

khwela

20

to hunt

zingela

21

to help wash

gezisa

22

to help cook

phekisa

23

the child helps mother to cook

ingane iphekisa umama ukupheka

24

I will help you pay

ngizokukhokhisa

25

I will pay for you

ngizokukhokhela

26

do not worry (s)

ungakhathazeki

27

make your bed

endlula umbhede

28

when are you finished?

uphuma nini?

29

when church is finished

uma isonto liphumile

30

sermon/ service/s

inkonzo/izinkonzo

31

to be surprised or amazed

mangala

32

what am I going to do?

ngizolenzani?

33

the machine is broken

umshini uphukile

34

wet

umanzi

35

a tree gives us shade

umuthi usinika umthunzi

36

the trees have fallen

imithi iwile

37

my bed is soft

umbhede wami uthambile

38

his car is old

imoto yakhe igugile

39

gogo is old

ugogo ugugile

40

my phone died

ucingo lami lufile

41

day after tomorrow

ngomhlomunye

42

day before yesterday

kuthangi

43

the other players

abanye abadlali

44

maths, arithmetic

izibalo

45

figure, number/s

isibalo/izibalo

46

boxing

isibhakela

47

to box

dlala isibhakela

48

to the cinema

ebhayisikobho

49

bed/ s

umbhede/ imibhede

50

to the football match

ebholeni

51

did you swim?

nibhukudile

52

breakfast/s

ibhulakufesi/amabhulakufesi

53

lunch/es

indlamini/izindlamini

54

supper/s

indlakusihlwa/izindlakusihlwa

55

it is expensive

kuyabiza, kudulile

56

return to home

buyela ekhaya

57

I lost out

ngidliwe

58

play the guitar

dlala isigingci

59

to fish

doba

60

after that

emva kwalokho

61

preach with fervour

shumayela ngomfutho

62

golf

igalofu

63

to be naughty

ganga

64

in a choir

ekhwayeni

65

climb mountains

khwela izintaba

66

whale/s

umkhomo/ imikhomo

67

at dusk

kusihlwa

68

to be injured

limele

69

nothing (when used after a verb in the negative)

lutho

70

cat/s

umangobe/ omangobe

71

a lot of money

imali eningi

72

during the weekend

ngempelasonto

73

ant, termite/s

umuhlwa/imihlwa

74

meat of a chicken

inyama yenkukhu

75

record

irekhodi

76

work, duty, exercise/s

umsebenzi/imisebenzi

77

school work

umsebenzi wesikole

78

I didn't work

angisebenzanga

79

broom/s

umshanelo/ imishanelo

80

waste your time

chitha isikhathi sakho

81

cheap

shibhile

82

tail/s

umsila, imisila

83

to lack or need

swela

84

to go and pray

ukuyothandaza

85

loved one/s

isithandwa/izithandwa

86

to be liked, loved, prefered

thandwa

87

to take the dogs for a walk to the park

vakashisha izinja epaki

88

to win

wina

89

mother prepared a beautiful breakfast

umama ulungise ibhulakufesi elimnandi

90

she cooked eggs, sausage and mushrooms

upheke amaqanda namasosiji namakhowe

91

it's important to eat a healthy breakfast

kubalulekile ukudla ibhulakufesi elinempilo