Baba Wethu/ The Lord's Prayer Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Baba Wethu/ The Lord's Prayer > Flashcards

Flashcards in Baba Wethu/ The Lord's Prayer Deck (13):
1

our father in heaven

Baba wethu oseZulwini

2

hallowed be thy name

malihlonishwe igama lakho

3

thy kingdom come

umbuso wakho mawufike /mawuze

4

thy will be done

intando yakho mayenziwe

5

on earth as it is in heaven

emhlabeni njengasezulwini

6

give us this day our daily bread

mawusiphe namhlange isinkwa sethu semihla ngemihla

7

forgive us our trespasses

usithethelele izono zethu

8

as we forgive those that trespass against us

njengoba nathi sibathethelela abasonayo

9

lead us not into temptation

ungasingenisi ekulingweni

10

but deliver us from evil

kodwa usisindise kokubi

11

for thine is the kingdom

ngoba umbuso ungowakho

12

the power and the glory

namandla nobukhosi

13

forever amen

kuze kube phakade amen