Ngangingedwa oKhalamba Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Ngangingedwa oKhalamba > Flashcards

Flashcards in Ngangingedwa oKhalamba Deck (36):
1

it was dark

kwakumnyama

2

I was alone

ngangingedwa

3

it was quiet

kwakuthule

4

the weather was cold

izulu lalimakhaza

5

the cries of the baboons

ukukhala kwezimfene

6

in the big forest

ehlathini elikhulu

7

I still couldn't see

ngangingasakwazi ukubona

8

one thing

nento eyodwa

9

in front of me

phambi kwami

10

my clothes were wet

izingubo zami zazimanzi te

11

I didn't know what I would do

ngangingazi ukuthi ngizokwenzenjani

12

I shouted a lot

ngangimemeza kakhulu

13

but noone answered

kodwa akekho owangiphendula

14

there were bats close to me

kwakukhona amalulwane eduze kwami

15

they flew (bats)

ayendiza

16

I was hungry indeed

nangilambile impela

17

to dream

phupha

18

tears

izinyembezi

19

the trees moved about in the cold wind

imithi yayinyakaza emoyeni obandayo

20

their branches were dreadful

amagatsha ayo ayesabeka

21

it was like

ayefana

22

witches

abathakathi

23

i did not have matches

ngangingenawo umentshisi

24

i am going to die on these big quiet mountains

ngizofa ezintabeni lezo ezinkulu ezithule

25

i longed so much to see my friends

ngangifisa kangaka ukubona abangane bami

26

what it was

ukuthi kwakuyini

27

I was struck with fear

ngashaywa uvalo

28

fear was finishing me

uvalo lwangiqeda

29

to shiver

qhaqhazela

30

it was not necessary to do that

kwakungafanele ukuba ngenze lokho

31

to disappear

nyamalala

32

I fell

ngawa

33

I hit my head on a hard thing

ngashaya ngekhanda entweni elukhuni

34

it was a big rock

kwakuyitshe elikhulu

35

I was still not able to move

ngangingasakwazi ukunyakaza

36

I fainted

ngaquleka