Garden and Agriculture Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Garden and Agriculture > Flashcards

Flashcards in Garden and Agriculture Deck (68):
1

to water

chelela

2

hole/ s

umgodi/ imigodi

3

mouse/ mice

igundane/ amagundane

4

to shear

gunda

5

to weed

hlakula

6

bushes

isihlahla/ izihlahla

7

to pluck or pick

kha

8

growth of plants

mila

9

to dig

mba

10

seed/ seeds

imbewu/ izimbewu
inhlamvu/ izinhlamvu

11

mosquito

umiyane/ omiyane

12

insect (frightful)

inunu
isinambuzane/ izinambuzane

13

snake

inyoka/ izinyoka

14

cockroach /es

iphela/ amaphela

15

to use

sebenzisa

16

venomous spider/ hairy caterpillar

isicabucabu

17

field

insimu/ amasimu

18

farmer

umlimi/ abalimi

19

farm

ipulazi/ amapulazi

20

to plough

lima

21

hoe

igeja/ amageja

22

to plant

tshala

23

plant/ s

isitshalo/ izitshalo

24

maize

ummbila

25

beans

ubhontshisi/ obhontshisi

26

soil

inhlabathi

27

sand

isihlabathi

28

green vegetables

umfino/ imifino

29

butterfly

uvemvane/ izivemvane

30

weeds

ukhula

31

fence

uthango/ izintango

32

fence in

biyela

33

root/roots

impande/ izimpande

34

branch/es

igatsha/ amagatsha

35

maize seeds

imbewu yombila

36

tap/s

umpompi/ ompompi

37

manure

umquba

38

to milk a cow

ukusenga

39

to burn, evaporate or dry up

ukusha

40

smoke

intuthu

41

ash

umlotha

42

to extinguish

ukucima

43

the field is ablaze

insimu iyavutha

44

axe/s

imbazo/ izimbazo

45

clay

udongwe lu

46

compost

ikhomposi

47

fertilizer

umanyolo

48

furrow/s

umsele/ imisele

49

garden fork

imfologo yengadi

50

garden hose

ithumbu lokunisela

51

green house

indlu eluhlaza

52

ladder

iladi

53

lawn

ingilazi

54

leaf/ves

ikhasi/ amakhasi

55

seedling/s

isithombo/ izithombo

56

pruning shears

isikelo semithi

57

rake/s

ihhala/ amahhala

58

shovel/s

ifosholo/ amafosholo

59

sprinkler

isifafazi

60

top soil

umhlabathi ophezulu

61

watering can

isichelo

62

wheelbarrow

ibhala

63

worm/ worms

isibungu/ izibungu

64

pasture, grasslands, grazing field

idlelo/ amadlelo

65

flea/s

izenze/ amazenze

66

forest/s

ihlathi/ amahlathi

67

dust/s

uthuli/ izinthuli

68

fur

uboya (ubu)