Was it you? Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Was it you? > Flashcards

Flashcards in Was it you? Deck (18):
1

it was me

yimina - o - onga

2

it was you

nguwena - o - onga

3

it was he or she

nguyena - o - onga

4

it was us

yithina - esi - esinga

5

it was you all

yinina - eni - eninga

6

it was them

yibona - aba - abanga

7

it was not me

akumina

8

it was not you

akuwena

9

it was not he or she

akuyena

10

it was not us

akuthina

11

it was not you all

akunina

12

it was not them

akubona

13

Girlie was it you that I saw yesterday

Girlie nguwena engikubone izolo

14

is Akhile your son?

uAkhile nguwena oyindodana yakho?

15

is Jabu your husband?

uJAbu nguwena ogumkwenyane wakho?

16

is Noma your daughter?

uNoma nguwena oyindodakazi yakho?

17

who is making a noise? is it you Bongi?

ngubani obanga umsindo? nguwe Bongi?

18

no teacher, it is not me

cha thisha, akumina