Ezokuvakasha/ Tourism Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Ezokuvakasha/ Tourism > Flashcards

Flashcards in Ezokuvakasha/ Tourism Deck (31):
1

Howick

eMpophoma

2

at home I am reading this book

ekhaya ngifunda lencwadi

3

where are there waterfalls that you know of in ZA?

ikhona impophoma oyaziyo eMzanzi?

4

drought (it dried)

lomisile

5

to dry or make thirsty

omisa

6

in Howick there are many beautiful places where you can eat

eMpophoma kukhona izindawo zokudlela ezinhle

7

traditional village

umuzi wesintu

8

Girlie's hometown

eMsinga

9

game reserve/s

isiqiwu/iziqiwu

10

animals

isilwane/ izilwane

11

waterfall/s

impophoma/izimpophoma

12

battle fields

izinkundla zezimpi ezinomlando

13

township/s

ilokishi/amalokishi

14

shack/ shanty towns

umkhukhu/imikhukhu

15

shack/ shanty towns (2)

umjondolo/imijondolo

16

Diviners/ healers

izangoma

17

traditional dancing (also hymn or anthem)

ingoma/ izingoma

18

cave/s

umgede/imigede

19

reed dance

umkhosi womhlanga

20

heritage sites

amafa/ amaguguezwe

21

precious treasure

igugu/amagugu

22

lion/s

ibhubesi/amabhubesi

23

elephant

indlovu/izindlovu

24

monkey/s

inkawu/izinkawu

25

zebra/s

idube/amadube

26

giraffe/s

indlulamithi/izindlulamithi

27

antelope/s

inyamazane/izinyamazane

28

hippo/s

imvubu/izimvubu

29

buffalo/s

inyathi/izinyathi

30

leopard/s

ingwe/izingwe

31

they are dancing

bayasina