Allergi Flashcards Preview

T4 > Allergi > Flashcards

Flashcards in Allergi Deck (32):
1

Vilken typ av överkänslighet uppträder typiskt 72 timmar efter kontakt med antigenet?

Typ 4

2

En 15-årig pojke har haft nysningar, rinnande näsa och klåda i ögonen de senaste två veckorna. Läkarundersökningen visar att han har röda, svullna nässlemhinnor. Han har haft liknande episoder varje vår. Vilken ämne medieras han symtom sannolikt av?

histamin

3

Vilken behandling ges i första hand vid akut allergisk reaktion med blodtrycksfall?

Adrenalin

4

Vilken substans stimulerar vasodilation i en allergisk reaktion?

Prostaglandin

5

En pojke får antibiotikaför grupp A hemolytiska streptokocker. Hematuri två veckor senare. Njurbiopsi med immunfluorescence visar korniga utfällningar av IgG och komplement runt de glomerulära kapillärerna. Vilken överkänslighetsreaktion?

Typ III (Immunkomplexmedierad)

6

Vilken typ av överkänslighet ger en reaktion på en inkompatibel blodtransfusion?

Typ 2

7

Vilken typ av överkänslighet ger allergisk kontaktdermatit?

Typ 4

8

Vilken typ av överkänslighet ger lokaliserad anafylaxi?

Typ 1

9

Vilken typ av överkänslighet är orsakad av immunkomplex?

Typ 3

10

Hur verkar desensibilisering?

Upprepad administration av ökande doser allergen syftar till att ändra immunsvaret från ett Th2-svar med IgE produktion till ett Th1 och T-reg dominerat svar.

11

Vad händer vid en typ 1 reaktion?

Aktivering av Th2-celler ger ett humoralt svar med produktion av IgE.

IgE binder till Fc receptorer på mastceller.

Vid framtida antigenstimuli reagerar mastcellerna på lösligt antigen med histaminfrisättning.

Histamin och andra mediatorer leder till ökad kärlpermeabilitet, lokalt ödem och klåda.

Cytokiner, bl a TNF och IL-4, frisätts och rekryterar neutrofiler och eosinofiler --> 'late-phase reaction' --> vävnadsskada från upprepade attacker.

12

Vad händer vid en typ 2 reaktion?

IgG/IgM binder till cell- eller matrixassocierade antigen och stimulerar till aktivering av komplement och Fc receptorer. Detta medierar rekrytering av neutrofiler och makrofager, varefter vävnaden tar skada pga komplementaktivering, fagocytos, respiratory burst etc.
T ex
Blodgruppsinkompatibilitet
Läkemedelsallergier
Reumatisk feber
Myasthenia gravis
Graves sjukdom
Goodpasture syndrom

13

Vad händer vid en typ 3 reaktion?

Antikroppar binder till lösliga antigen och bildar immunkomplex som sätter sig i njurar, leder, kärl, hud, lungor etc beroende på patogenes. Komplexen aktiverar Fc receptorer och komplement som rekryterar neutrofiler.
T ex
Serum sickness
Vaskulit
Nefrit
- post-streptokock glomerulonefrit
- IgA nefrit
Artrit
SLE

14

Vad händer vid en typ 4 reaktion?

Vid lösligt antigen:
Klass II MHC på APCs aktiverar minnes T-celler.
T-hjälparceller (CD4+) av Th1-typ startar en fördröjd överkänslighetsreaktion (24-48h) genom frisättning av cytokiner --> ödem, fibrin, ROS, neutrofiler.

Vid cell-associerat antigen: Cytotoxiska t-celler (CD8+) destruerar cellen.

T ex
kontaktdermatit
tuberkulin (PPD )test
Hepatit B, C
MS, RA, DM typ 1, mb Crohn
Toxic Shock Syndrome, andra superantigen

15

Ange två läkemedel som kan användas vid anafylaxi och deras verkningsmekanismer.

Adrenalin
- vasokonstringerar kärl
- ökar CO
- bronkdilaterar
- hindrar degranulering av mastceller

Glukokortikoider
- anti-inflammatoriska
- motverkar angioödem
- hämmar bl a produktion av arakidonsyra

Inhalation av beta-2-agonist + antikolinergikum
t ex ventoline+atrovent / ipramol / combivent
- Bronkdilaterar

Antihistamin
-motverkar vasodilation och glattmuskelkontraktion

16

Beskriv en fördröjd överkänslighetsreaktion (celler, molekyler) och ange en sjukdom där denna reaktion förekommer. (3p)

Vid lösligt antigen:
Klass II MHC på APCs aktiverar minnes T-celler.
T-hjälparceller (CD4+) av Th1-typ startar en fördröjd överkänslighetsreaktion (24-48h) genom frisättning av cytokiner --> ödem, fibrin, ROS, neutrofiler.

Vid cell-associerat antigen: Cytotoxiska t-celler (CD8+) destruerar cellen.

T ex
kontaktdermatit
tuberkulin (PPD )test
Hepatit B, C
MS, RA, DM typ 1, mb Crohn
Toxic Shock Syndrome, andra superantigen

17

En kvinna som har blodgrupp A RhD- föder ett barn som har O RhD+. Direkt efter födseln noteras att barnet har sänkt allmäntillstånd, ikterus, förstorad lever och en del ödem i kroppen.
Om detta inte rör sig om någon infektion, vad kan det då vara?
Vilket prov ska du ta?

Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
diagnostik med direkt antiglobulintest (DAT), som påvisar Ig på erytrocyternas yta.

18

Vid Hemolytisk sjukdom hos nyfödda, vilken Ig-klass ses på erytrocyterna?
Var härrör antikropparna?

IgG från mammans B-celler

19

Hur nedärvs ABO och RhD?

Autosomalt co-dominant

20

Vad är mekanismen för hemolys vid Hemolytisk sjukdom hos nyfödda?

När en Rh negativ moder föder sitt första Rh positiva barn blir hon sensibiliserad. Under sin andra graviditet producerar hon IgG antikroppar mot barnets Rh, vilka passerar placenta och binder till barnets erytrocyter. Dessa fagocyteras sedan av barnets makrofager.

21

Varför är Hemolytisk sjukdom hos nyfödda nästan alltid orsakad av RhD, inte ABO?

IgG-antikroppar mot RhD kan korsa placentan.
IgM-antikroppar mot A/B kan inte korsa placentan.
I sällsynta fall producerar mamman IgG mot A/B antigen, om hon kommer i kontakt med fostrets blod eller om hon på annat vis kommit i kontakt med A/B antigen. I de få fall där detta händer har mamman i regel blodgrupp O, de andra producerar i regel bara IgM-ak.

22

Nämn tre exempel på typ 1 överkänslighet.

Allergi, astma, lokal anafylaxi

23

Nämn sex exempel på typ 2 överkänslighet.

Penicillin-överkänslighet,
Myastenia gravis
Autoimmun hemolytisk anemi
Good pasture syndrom
Blodtransfusionsinkompatibilitet
Graft vs Host-syndrom
SLE (också typ 3)

24

Nämn fem exempel på typ 3 överkänslighet.

Serum sickness
hepatit B
malaria
RA
SLE

25

Nämn fyra exempel på typ 4 överkänslighet.

Tuberkulintest
Kontaktdermatit
Kronisk astma
Nickelallergi

26

Hur stor del av populationen är allergisk mot minst ett vanligt allergen?

30%

27

Vad är Quinckes ödem?

Allergisk reaktion som ger kraftig svullnad i vävnad som är lucker och eftergivlig. T ex kring ögonen.

28

Vilken cytokin rekryterar och aktiverar eosinofiler?

IL-5
Produceras av Th2 celler och mastceller

29

Med vilka mekanismer utövar mastceller sin funktion som inflammatoriska celler?

Exocytos av granula med vasoaktiva aminer --> kärldilation, glattmuskelkontraktion.

Exocytos av proteaser --> vävnadsskada

Produktion av arakidonsyrametaboliter:
- Prostaglandin --> kärldilation
- Leukotriener --> Glattmuskelkontraktion

Cytokinproduktion --> Inflammation, rekrytering av inflmmatoriska celler

30

Vilka typer av antigen kan orsaka överkänslighetsreaktioner?

Proteiner, peptider

31

Vad stimulerar en naiv T-cell till att bli en Th1-, Th2-, Th17-, eller T-reg cell?

Th1:
- stimuleras av TNF-beta, IL-12, -18
- cell-medierad immunitet mot intracellulära patogener

Th2:
- stimuleras av IL-4
- antikroppssvar
- parasiter, allergen

T-reg:
- stimuleras av IL-10, TGF-beta
- tolerans
- t ex vid nekros

Th17:
- stimuleras av IL-6, -23
- immun-medierad sjukdom
- RA, MS, astma

32

Vad stimulerar IL-4?

B-celler genomgår isotype switch till IgE

Naiva T-celler blir Th2 celler -->
- eosinofiler
- mastcellsaktivering