Bakterier Flashcards Preview

T4 > Bakterier > Flashcards

Flashcards in Bakterier Deck (114):
0

Man, 42 år, insjuknar efter en veckas förkylning akut med hög feber och svår huvudvärk. Vid undersökning uttalad nackstelhet. Direktmikroskopi av liquor visar rikligt med neutrofiler och grampositiva kocker.

Streptococcus pneumoniae

1

73-årig diabetiker med ful, vätskande sårinfektion i amputationsstump efter underbensamputation. Vid direktmikroskopi av sårsekret ses grampositiva kocker i kedjor. Vilken bakterie är mest sannolik som orsak till infektionen?

Streptococcus pyogenes (GAS)

2

30-årig homosexuellt aktiv man söker för ett drygt 14 dagar gammalt icke-smörtande sår i analregionen som inte vill läka. Sårodling visar ingen växt av patogena bakterier.

Treponema pallidum

3

25-årig man med skärsår i handen som nu svullnat upp. Ful sårinfektion. Sårodling visar växt av katalasnegativa, beta-hämolytiska grampositiva kocker.

Streptococcus pyogenes (GAS)

4

19-årig kvinna. Trängningar och sveda vid vattenkastning. Urinodling är negativ, vilket föranleder att du vill komplettera med test för...

Chlamydia trachomatis

5

68-årig kvinna med tilltagande diarréer sedan några dagar. Förutom en behandlad urinvägsinfektion tre veckor tidigare har hon varit frisk de senaste åren. Har inte varit utomlands. Vid undersökningen klagar hon över att hon är trött och känner sig sjuk. Hon är måttligt dehydrerad, temp 39,2. Faecesprov tas för specifik odling och toxinpåvisning. Odlingen visar växt av anaeroba grampositiva sporbildande stavar, Toxintest är positiv.

Clostridium difficile

6

En 60-årig man kommer in på infektionsavdelningen med misstänkt dubbelsidig pneumoni. Eftersom han vistats flera år i Vietnam vill man även inkludera tuberkulosdiagnostik i utredningen. Vilka metoder väljer man för detta?

Tuberkulintest (PPD)
Interferon gamma release essay (IGRA)
Bakteriologisk odling
Lugnröntgen

7

Neisseria gonorrhoeae har ett antal virulensfaktorer gemensamma med sin nära släkting Neisseria meningitidis. En viktig skillnad föreligger dock, nämligen att N. gonorrhoeae i motsats till N. meningitidis saknar...

kapsel.

8

En man boende i Malmö avled nyligen pga en atypisk pneumoni orsakad av Legionella pneumophila. Hur kan bakterien överleva i naturen?

Genom att leva i frilevande amöbor.

9

Enterotoxigen E.coli, ETEC, är en vanlig orsak till turistdiarré. Vilken annan mikrob orsakar diarré genom samma patogenetiska mekanism som ETEC?

Vibrio cholerae

10

Din patient har subakut bakteriell endokardit orsakad av alfa-hemolytiska (viridans) streptokocker. Dessa bakterier ingår alltid i normalfloran. Var?

Orofarynx

11

Din patient är en 3-årig flicka med feber och smärta i höger öra. Vid undersökningen ses en sprucken trumhinna och ett blodblandat exudat. Nämn fyra bakterier som är sannolika orsaker till infektionen.

Streptococcus pneumoniae (pneumokocker)
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pyogenes (GAS)

13

Infektionsskyddande antikroppar kan vara riktade mot olika strukturer. När det gäller Clostridium tetani-infektion är de viktigaste skyddande antikropparna riktade mot...

exotoxin.

14

Du har påvisat grampositiva kocker i kedjor och grampositiva kocker i klasar i irektmikroskopi av pus från en ful sårinfektion. Vilka två bakterier är mest sannolika som orsak till infektionen?

Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus

15

En nyfött barn bedöms ha meningit. Vilka två bakterier bör misstänkas i första hand?

Escherichia coli
Streptococcus agalactiae (GBS)
Listeria monocytogenes

16

19-årig kvinna söker på infektionsmottagningen för ont i halsen en vecka. Nu tilltagande smärta fr a vä sida. Röd i svalget, svårt att svälja, vä tonsill kraftigt förstorad med varproppar. Feber 38,9 grader. Odling visar anaeroba gramnegativa stavar känsliga för penicillin. Vilken patogen?

Fusobacterium necrophorum

17

32-årig man från Somalia söker pga långvarig viktnedgång, feberkänsla, nattsvettningar och tilltagande envis hosta med gulgröna, blodtillblandade upphostningar. Direktmikroskopi av sputum visar syrafasta stavar. Vilken patogen?

Mycobacterium tuberculosis

18

En 21-årig läkarstudent söker efter att i en vecka haft låggradig feber, huvudvärk, torr intensiv rethosta och uttalad sjukdomskänsla. Lungröntgen visar diffusa interstitiella infiltrat vä lunga. För övrigt inga anmärkningsvärda fynd. Vilken bakterie är den mest sannolika orsaken till infektionen?

Mycoplasma pneumoniae

19

60-årig kvinna. Fick höftledsprotes inopererad för 3 mån sedan. Nu smärtor över höften och på ett ställe från operationsärret tömmer sig lite pus. Odling av sekretet visar växt av katalaspositiva, koagulasnegativa grampositiva kocker. Vilken patogen?

Staphylococcus epidermidis

Del av normal hudflora.
Kan göra biofilm som är svårt att få bort från implantat.

20

Vilken egenskap hos Chlamydophila pneumoniae måste du ta hänsyn till vid val av antibiotika?

Bakterien är intracellulär.

21

Varför har cirkulerande antikroppar mycket liten skyddande effekt mot tuberkulos?

M. tuberculosis växer i huvudsak intracellulärt.

22

Vad producerar Helicobacter pylori för att motstå en saltsyra hos värden?

Ureas

23

Mikrober använder olika mekanismer för att orsaka diarré. Vilken bakterie använder sig av invasion av tarmepitelet?

Enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC)

24

Vissa stammar av både Streptococcus pyogenes och Staphylococcus aureus kan producera superantigener vilket kan leda till livshotande infektioner hos patienter som drabbats av sådana stammar. Hur verkar ett superantigen?

Det aktiverar ett stort antal T-celler genom att direkt binda till TCR-beta kedja och klass II MHC.

25

Det finns Streptococcus pneumoniae som är resistent mot penicillin. Vilken förändring skapar resistensen?

De har förändrat PBP (penicillin-bindande protein)

26

Vilken av följande patogener har lägsta smittdosen?
Salmonella enteritidis
Enterotoxigen Escherichia coli (ETEC)
Tersinia enterocolitica
Giardia lamblia
Vibrio cholerae

Giardia lamblia

27

Alfa-toxinet hos Clostridium perfringens är en central virulensfaktor vid gasbrand som är en akut, livshotande infektion. Hur verkar alfa-toxinet i det patogenetiska förloppet vid gasbrand?

Förstör cellmembran i värdcellerna.

28

20-årig gravid kvinna med trängningar och feber, 38 grader. Odling av urin visar växt av katalasnegativa, beta-hemolytiska grampositiva kocker.

S. agalactiae

29

En 56-årig diabetiker blir förvirrad och får feber dagen efter en gallstensoperation. Blodtrycket sjunker och tillståndet försämras snabbt. Han förs till IVA. Från såret, som är svårt inflammerat, sipprar en illaluktande blodblandad vätska. Odling av sårvätskan visar anaeroba grampositiva stavar.

C. perfringens

30

68-årig kolonopererad man. Han har inte fått igång tarmen ännu. Nu feber 39,2 grader och diffus smärta över operationsområdet. Ultraljud visar abscess i buken. I odlingen tagen vid dränering av abscessen dominerar en anaerob gramnegativ stav, resistent mot penicillin.

Bacteroides fragilis

31

60-årig kvinna. Coronary bypass 3 mån sedan. Nu smärtor över sternum och på ett ställe från operationsärret tömmer sig lite pus, Odling av sekretet visar växt av katalaspositiva, koagulasnegativa grampositiva kocker.

Staphylococcus epidermidis

32

Flertalet patogena bakterier kräver järn för att tillväxa. En patogen bakterie kan hindras att få tillräckligt med järn. Hur?

Genom att järn är bundet till transferrin.

33

Hur skiljer sig grampositiva bakterier från gramnegativa?

De har ett yttermembran utanför peptidoglykanlagret.

34

Vilken patogen har ett potent endotoxin och är obligat anaerob?

Fusobacterium spp.

35

Vilken bakterie orsakar diarré och har potent exotoxin som leder till kollaps av aktinskelettet?

Clostridium difficile

36

Vilken patogen har ett endotoxin som är strukturellt och funktionellt skilt från konventionellt endotoxin?

Neisseria meningitidis

Lipooligosackarid (LOS) instället för lipopolysackarid (LPS)

37

19-årig kvinna. Trängningar. Vänstersidig flanksmärta, frossa, feber 38,8 grader. Urinodling visar riklig växt av en gramnegativ stav.

E. coli

38

Man 20 år, insjuknar plötsligt med hög feber och svår huvudvärk. Vid undersökning uttalad nackstelhet och små spridda hudblödningar. Direktmikroskopi av likvor visar rikligt med neutrofiler och gramnegativa kocker.

Neisseria meningitidis

39

Nämn två bakterier som får sina toxingener från bakteriofager.

Vibrio cholerae
Enterohemorrhagisk E. coli

40

Vilken av följande bakterier är sannolikast som orsak till kroniskt bärarskap efter genomgången infektion?
Campylobacter
Vibrio cholerae
Enteropatogen E. coli
Salmonella typhi
Yersinia enterocolitica

Salmonella typhi

41

Vilken patogen orsakar ögonsjukdomen trakom?

Chlamydia trachomatis.

42

Vilken bakterie är sannolik orsak till en bukabscess?

Bacteroides fragilis

43

Vilken bakterie associeras med hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)?

Enterohemorrhagisk E. coli
(ibland Shigella)

44

nämn fyra egenskaper som karakteriserar den atypiska mykobakterien Mycobakterium avium?

Stavformade
Syrastabila
Resistenta mot kemisk påverkan
Långsam tillväxt

45

Vilka är de första kliniska symtomen på borrelios i typiska fall och hur lång tid efter fästigbettet uppträder dem?

Erythema migrans + ev. influensasymtom
1-4 veckor efter fästingbett

Sedan neuroborrelios flera månader senare.

46

Hur stor är risken att man insjuknar i borrelios efter ett fästingbett?

Mindre än 1%.

47

Vilka andra smittämnen än Borrelia burgdorferi kan man drabbas av efter ett fästingbett?

TBE-virus (ett flavivirus)

48

Vilka typer av Borrelia finns i Sverige?

B. burgdorferi
B. garinii

49

Hur ställs borreliosdiagnos?

Serologiskt.
Det går också att göra PCR på ledvätska.

50

17-årig pojke med förstorande lymfkörtlar och feber. Labtest för mononukleos är negativt. Ett svalgprov visar växt av beta-hemolytiska grampositiva kocker.

Streptococcus pyogenes

51

Ung kvinna får feber två dagar efter senaste mensen. Ytterligare två dagar senare yrsel, värk i kroppen, kräkningar. Hypotoni och diffust rodnat utslag på bröstkorgen.

S. aureus som produceras toxic shock syndrome toxin (TSST)

52

Tre dagar efter förlossning börjar ett spädbarn krampa, få hög feber och slutar äta. Förlossningen var fördröjd och vattnet gick ovanligt långt innan partus. Likvor visar grampositiva kocker i kedjor.

Streptococcus agalactiae

53

Fem timmar efter att ha ätit stekt ris på en kinesisk restaurang insjuknar en ung kvinna med illamående och kräkningar. Vilken bakterie är den mest sannolika orsaken?

Bacillus cereus

54

Ung kvinna med dysuri, pyuri och feber som kommit plötsligt. Kan knappt kissa. Urinodling visar katalaspositiva, koagulasnegativa grampositiva kocker.

Staphylococcus saprophyticus

55

Ung man söker för diarré med flera lösa avföringar per dag. Ont i magen, förlorad aptit. Åt grillad kyckling för fyra dagar sedan. Afebril och opåverkad. Måttlig bukömhet. Faecesodling visar växt av gramnegativ stav ej tillhörande Enterobacteriacae.

Campylobacter jejuni

56

Lymphogranuloma venerum (LGV) är en sexuellt överförbar infektion. Vanligast förekommande i Afrika, Asien, Central- och Sydamerika. Ett fåtal fall ses även i Sverige. Vilken patogen orsakar infektionen?

Chlamydia trachomatis serotyp L1-L3

57

Botulinumtoxin är en central virulensfaktor vid matburen botulism som är ett akut livshotande sjukdomstillstånd. Hur verkar botulinumtoxin?

Blockerar frisättning av acetylkolin.

58

Under de senaste åren har en fruktad epidemisk stam av Clostridium difficile - benämnd typ 027/NAP1 - fått stor uppmärksamhet i västvärlden sedan den orsakat flera dödsfall. Nyligen avled fyra personer i Växsjö och en i Kalmar pga bakterien. Vilka två egenskaper hos stammen anses vara anledning till att den orsakar svårare sjukdom en vanlig C. difficile?

...
(två av dem)
Den börjar producera stora mängden toxin redan i tidig log fas
Den är sporbildande
Den är höggradigt resistent mot moxiflocaxin liksom andra fluorokinoloner
Den drabbar redan antibiotikabehandlade patienter
Den är resistent mot alla typer av antibiotika

59

Beskriv, med exempel på bakterier, kortfattat skillnader mellan patogenetiska mekanismer vid vattnig/sekretorisk och invasiv/"blodig" diarré.

...

60

Vad är hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)?

Shiga-likt toxin (verotoxin) skadar vaskulärt endotel i bl a glomeruli -->
Akut njursvikt
Hemolytisk anemi
Trombocytopeni

61

Analys av likvor hos ett misstänkt fall av meningit visar riktigt med vitablodkroppar, varav 90% polynukleära granulocyter, ökad albuminhalt och sänkt glukoshalt. Odlingen visar växt av grampositiva diplokocker.

Neisseria meningitidis

62

En dryg timme efter att ha varit på konditori och ätit gräddtårta insjuknar en ung kvinna med illamående och våldsamma kräkningar. Vilken bakterie är den mest sannolika orsaken?

S. aureus

63

Pojke, 4 år med upprepade öroninflammationer. Nu åter ont och rodnad trummhinna på hö sida. Odling visar växt av gramnegativa stavar. Vilken bakterie är den mest sannolika orsaken?

H. influenzae

64

Pojke, 6 år är sedan några veckor på familjens sommarställe i Stockholms skärgård. En morgon ser föräldrarna att pojken dreglar från vänster mungipa. När han ler är leendet snett. Vilken bakterie är den mest sannolika orsaken?

Borrelia burgdorferi

65

Vilken unik egenskap skiljer Chlamydia trachomatis från andra bakterier?

Den förekommer i en infektiös och en metabolt aktiv form.

66

Kvinna, 65 år med KOL, osteoporos och hypertoni. Den senaste månader har hon varit tröttare än vanligt och haft perioder då maken upplevt henne som förvirrad. Inga bröstsmärtor eller hosta. Känt sig varm. Igår fick hon ett krampanfall i hemmet. På akuten noteras högt CRP, lågt Hb. Diskret blåsljud. CT-skalle visade 2 abscesser. Blododling visade växt av S. aureus. Vilken sjukdom har hon sannolikt?

Encephalit

67

Ge två exempel på bakterier i normalfloran som kan ge upphov till sjukdom och beskriv patogenetiskt förlopp vid de båda sjukdomarna.

...

68

Under 2012 diagnosticerades ovanligt många fall av meningokockmeningit, sk epidemisk meningit. Förklara - med utgångspunkt i dina kunskaper om patogenes vid meningit - varför meningit orsakad av Neisseria meningitidis kan smitta direkt från människa till människa medan meningit orsakad av Borrelia burgdorferi inte gör det.

...

69

Kvinna, 19 år, söker sedan hon haft feber och täta trängningar under det senaste dygnet. Undersökning: feber 39,0 grader. Illaluktande urin. Mikroskopisk urinanalys visar >50 vita och rikligt med bakterier. I urinodling växer ureasnegativa, gramnegativa stavar.

E. coli

70

Inhemsk diarréorsakande gramnegativ bakterie som kan tillväxa vid 4 grader.

Yersinia enterocolitica

71

Vilken är den vanligaste bakteriella orsaken till neonatal sepsis?

Streptococcus agalactiae (GBS)

72

Varför är sporbildning en egenskap som kan öka bakteriers möjligheter att orsaka sjukdom?

...

73

Vilken är den vanligaste orsaken till pneumoni?

Pneumokocker

74

Streptococcus pyogenes (GAS) benämns "den köttätande bakterien" och "mördarbakterien". Förklara kortfattat virulensmekanismer hos GAS som kan förklara att bakterien gör skäl för dess båda termer.

...

Streptolysin O och S
Streptokinas (Fibrinolysin)
DNAas
Hyaluronidas
Erytrogent toxin, SpeA (superantigen)
C5a peptidas

Kapsel
C-polysackarid
LTA på pili
M-protein
Antifagocytär

75

Kvinna, 25 år, genomgår en bukoperation. Dagen efter är hon förvirrad, febril och såret är rött och inflammerat. Blodtrycket sjunker och hon får andningsbesvär. Hon förs till IVA. Man noterar utbredda utslag och kraftiga ödem. Såret är svårt inflammerat, fingrar och tår är mörkt lilafärgade. Blod- och sårodling visar växt av koagulasnegativa, beta-hemolytiska grampositiva kocker.

Streptococcus pyogenes

76

Kvinna, 20 år, söker sedan hon haft feber och täta trängningar sedan tre dagar. Undersökningar: feber 38 grader. Illaluktande urin. Mikroskopisk urinanalys visar >50 vita och rikligt med bakterier. I urinodling växer katalasnegativa, koagulasnegativa grampositiva kocker.

Enterokocker
- E. faecium
- E. faecalis

77

En 45-årig man kommer in akut. Han är förvirrad, medvetandesänkt och nackstyv. Lumbalpunktion visar grumlig likvor. Vita ca 1000 varav de flesta är polymorfkärniga. Sockerkvoten är sänkt. I odling av likvor växer katalasnegativa, grampositiva diplokocker.

Neisseria meningitidis

78

En 20-årig man klagar över att han i två veckors tid haft ihållande torrhosta samt huvudvärk och lätt feber till och från. Lungröntgen visar små interstitiella infiltrat i vänster lunga. Han har inte varit ute och rest nyligen, är inte immunsupprimerad och har aldrig legat på sjukhus. Vilken bakterie är sannolikast som orsak till hans sjukdom?

Mycoplasma pneumoniae

79

Bakterie som orsakar luftvägsinfektion genom samverkan av flera olika exotoxiner.

...

80

Vilka essentiella virulensfaktorer associerar Du med Clostridium tetani respektive Clostridium perfringens? Beskriv hur dessa virulensfaktorer verkar.

...

81

Bakteriell meningit är alltid ett allvarligt sjukdomstillstånd. När Neisseria meningitidis orsakar meningit är en central virulensfaktor endotoxin. Vad heter motsvarande virulensfaktor hos Streptococcus pneumoniae?

Pneumolysin

N. meningitidis endotoxin och S. pneumoniae pneumolysin lyserar celler.

82

Vilken anaerob gramnegativ stav har ett klassiskt potent endotoxin och kan orsaka mycket allvarlig infektion hos fr a unga vuxna personer?

...

83

Beskriv och jämför utveckling av bakteriefloran (munhåla, hud, tarm) hos barn som föds vaginalt utan komplikationer och barn som föds för tidigt, läggs i kuvös och får mjölkersättning.

Ett barn som föds med vaginalt och komplikationsfritt får mycket tidigt kontakt med moderns normalflora genom förlossningen, kroppskontakt, pussar m.m. Vid amning får barnet antikroppar från mamman som skyddar mot infektioner.

Ett barn som föds för tidigt och läggs i kuvös får inte normalflora från sina föräldrar i samma utsträckning. Barnet löper större risk att koloniseras med nosokomiala mikrober.
Mjölkersättning innehåller inte skyddande antikroppar och gör barnet mer utsatt för infektioner.

84

Hur stor är en bakterie?

0,5-3,0 mikrometer

85

Vad är biofilm?

- En slime-ig yta av extracellulär polymer substans (EPS)
- binder ihop bakterier
- skyddar bakterierna mot antibiotika, antibakteriella peptider etc.

86

Hur etableras en bakteriell infektion?

Adhesion till slemhinna, hud
Kolonisering (tillväxt)
Invasion lokalt eller till blodbanan

87

Vilken effekt har en kapsel för en bakterie?

Bakterien kan undgå fagocytos.

88

Vilken effekt har adhesiner för en bakterie?

Binder till kolhydrater, fibronektin, kollagen etc, förhindrar bortspolning.

89

Vilken effekt har peptidoglykan, lipoteikonsyra och lipopolysackarid (LPS) på kroppen?

De är pyrogena - ger en akutfasreaktion med inflammation och feber.

90

Vad skiljer endotoxin från exotoxin?

Endotoxin är del av cellväggen, exotoxin frigörs.
Endotoxin = lipopolysackarid, exotoxin = protein.
Endotoxin är värmestabilt, exotoxin är det inte.
Endotoxin produceras endast av gram-negativa bakterier, exotoxin av både gram-neg. och gram-pos.

91

Ge exempel på arter som producerar exotoxiner.

S. aureus
Grupp A Streptokocker (GAS)
B. cereus
C. botulinum

92

Vilken patogen associeras med diarré upp till 20l/dygn som ser ut som "risvatten"?

Vibrio cholerae

93

Ge två exempel på superantigen.

Stafylokock enterotoxin B
Streptococcal pyrogenic exotoxin A-C (SpeA-C)

94

Ge två exempel på toxiner som produceras av Streptococcus pyogenes och deras verkan.

Streptolysin S och O --> lyserar erytrocyter och makrofager
Streptokinas --> löser upp koagel

95

Ange fyra lösliga virulensfaktorer (ej toxin).

Kollagenas
Proteas
Koagulas
Katalas

96

Hur smittas man av Listeria monocytogenes?

Intag av opastöriserad mjölk eller ost, rökt/gravad lax
Kontakt med infekterade djur/faeces

97

Vilka sjukdomsstadium finns vid borreliainfektion?

Primärstadium:
- 1-4 veckor
- erythema migrans
Sekundärstadium:
- 4-6 veckor
- Neuroborrelios, t ex facialispares
- Artrit
Tertiärstadium:
- Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA)
- Demens?

98

Hur diagnosticeras borrelia?

Serologi

99

Hur behandlas borrelia?

Erythema migrans - penicillin V

Neuroborrelios, artrit - doxycyklin

100

Vilka är de viktigaste virulensfaktorerna för Staphylococcus aureus?

Kapsel - hindrar fagocytos
Protein A - binder Fc-delen hos antikroppar
Fibrinogen-bindande protein
Kollagen-bindande protein

Koagulas - aktiverar fibrin --> blodpropp
Stafylokinas - aktiverar plasmin --> bryter ned blodpropp
Ger bakterien förmåga att gömma sig från immunförsvaret.

alfa-hemolysin - lyserar erytrocyter

lipas, proteas

Superantigen!:
Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST)
Enterotoxin A-H
Exfoliativt toxin

101

Vilken sjukdom orsakar Staphylococcus saprophyticus?

1% av UVI
fr a kvinnor, <25 år

102

Vilka sjukdomar orsakar Viridans streptokocker (alfa-streptokocker)?

Normalflora i mun och svalg
S. mutans --> karies

Subakut bakteriell endokardit (Endocarditis lenta)
- feber
- nytillkommet blåsljud, hjärtsvikt
- viktnedgång
- hudutslag
- emboli, stroke

103

Vad är beta-hemolytiska streptokocker?

Grupp A Streptokocker (S. pyogenes)

104

Vilken bakterie orsakar Scharlakansfeber?

S. pyogenes

105

Vilken bakterie orsakar barnsängsfeber?

S. pyogenes

106

Vilken bakterie orsakar knölros, erythema nodosum?

S. pyogenes

107

Vilken bakterie orsakar reumatisk feber?

S. pyogenes

108

När ska bakteriell tonsillit behandlas med antibiotika?

Centorkriterierna:
Behandlingsvinst på 1-2,5 dygn vid streptokockinfektion och uttalade symtom, minst 3 av 4 av:
1. Feber ≥38,5
2. Bilateral submandibulär ömhet
3. Beläggningar på tonsiller
4. Ingen hosta

109

25 åring med tonsillit och nässelutslag. Svalgodling visar en gram-positiv stav.

Arcanobacterium haemolyticum

110

Vilka sjukdomar orsakar Streptococcus agalactiae (GBS)?

Neonatal pneumoni
Neonatal meningit
Svalginfektion med negativt StrepA-test

Infektioner hos diabetiker, alkoholister

111

Vilka bakterier är katalaspositiva?

Stafylokocker

Listeria
Corynebacterium
Enteroabacteriacae (inkl. E. coli, klebsiella etc)

Streptokocker och Enterokocker är negativa!

112

Vilka bakterier är koagulaspositiva?

S. aureus
Y. pestis

113

Vilka bakterier är hemolytiska?
Hur testas detta och varför?

De som producerar hemolysin:
- alfa: S. pneumoniae och S. viridans
- beta: S. pyogenes
- gamma: Enterococcus faecalis.

Testas på plattor med blodagar.

114

Vilka bakterier producterar ureas?

PUNCH:
Proteus
Ureaplasma urealyticum
Nocardia
Cryptococcus
H. pylori