Antibiotika Flashcards Preview

T4 > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (85)
Loading flashcards...
1

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för sulfonamider.

Hämmar folsyrasyntes/verkan
Sulfadiazine, trimetoprim
T. gondii, P. jiroveci

2

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för betalaktamantibiotika.

Hämmar peptidoglykansyntes (cellväggen)
Benzylpenicillin, pivmecillinam, cefotaxim, impenem
Gram-negativa och gram-positiva bakterier

3

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för glykopeptider (iv).

Hämmar peptidoglykansyntes (cellväggen)
Vancomycin
gram-positiva spp.

4

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för tetracykliner.

Hämmar bakteriell proteinsyntes
Tetracyklin, doxycyklin
Många gram-negativa och gram-positiva spp.

5

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för aminoglykosider.

Hämmar bakteriell proteinsyntes och skapar läckage i cellmembranet (baktericid)
Gentamycin, tobramycin
Många gram-negativa, en del gram-positiva spp.

6

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för makrolider.

Hämmar bakteriell proteinsyntes
Erythromycin, azithromycin
I huvudsak gram-positiva, en del gram-negativa spp, likt Penicillin.

7

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för linkosamider.

Hämmar bakteriell proteinsyntes
Klindamycin
Gram-positiva spp.

8

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för fluorokinoloner.

Hämmar bakteriell DNA-syntes
Ciprofloxacin, levofloxacin
Gram-negativa och gram-positiva spp.

9

Ange verkningsmekanism och exempel på användningsområden för nitrofurantoin.

Skadar bakteriellt DNA
Gram-negativa urinvägsinfektioner, används mot cystit hos kvinnor (E. coli).

10

Ange verkningsmekanism och exempel på målpatogener för fusidinsyra.

Hämmar bakteriell proteinsyntes
Grampositiva spp.

11

Ange fyra subkategorier av betalaktamantibiotika.

Penicilliner
Cefalosporiner
Carbapenemer
Monobaktamer

12

Ange fyra subkategorier av penicilliner.

Benzylpenicillin
Penicillinasresistenta penicilliner
Bredspektrumpenicilliner
Antipseudomonala penicilliner
Mecillinamer

13

Vilket antibiotikum ordineras sannolikt vid en sårinfektion med stafylokocker resistenta mot penicillin V?

...

14

Vilket antibiotikum är förstahandspreparat vid sårinfektion med MRSA, innan resistensbestämning?

Vancomycin
Linezolid

15

Vilket antibiotikum är förstahandspreparat vid STI med klamydia? Varför?

...
Tetracylin/Doxycyklin
Eftersom C. trachomatis är intracellulär och tetracykliner verkar intracellulärt genom att hämma proteinsyntesen.

16

En patient har både klamydia och gonorré. Tidigare fick han utskrivet tetracyklin men gonokockerna är resistenta mot detta preparat. Vilket preparat kan man tänka sig då? Motivera.

...
Ciprofloxacin, en kinolon
...

17

En äldre herre med benign prostatahyperplasi som brukar springa och kissa 1-2 ggr/natt insjuknar med 39 graders feber och miktionssmärta. Vilken antibiotika förskrivs? Varför?

Ciprofloxacin

18

Äldre man med benign prostatahyperplasi och urinvägsinfektion. Fick ciprofloxacin utan effekt. Urinodling visar växt av Proteus mirabilis. Varför är denna bakterie resistent mot ciprofloxacin? Vilket preparat kan du välja istället?

...

19

En 35-årig rökande kvinna kommer till akuten med bilateral pneumoni som inte svarat på penicillin V. Nämn några orsaker till terapisvikten.

...

20

35-årig rökande kvinna med pneumoni som inte svarat på Penicillin V. Du föreslår behandling med en tetracyklin, men patienten nekar eftersom hon ska på solsemester. Vilket preparat kan du då ge istället, så att hon kan sola på sin semester?

En kinolon.
Tetracyklin har fototoxicitet som biverkan.

21

Ange två mekanismer med vilken en bakterie blir resistent.

Slumpartade punktmutationer (1/10 000 000 delningar)
Förvärvade resistensgener
- via konjugation (plasmidöverföring)
- via transformation (läckage/diffusion av gener)

Under antibiotikatryck selekteras sedan de resistenta formerna.

22

Vad är faran med ESBLcarba?

De producerar carbapenemaser, som bryter ner alla betalaktamantibiotika.

23

Hur beskrivs resistens i odlingssvar från mikrobiologen?

S - känslig (sannolik terapeutisk effekt)
I - intermediär (osäker effekt)
R - resistent (sannolik terapisvikt)

24

Ge två exempel på när man bör välja en bakteriocid antibiotika över en bakteriostatisk antibiotika.

Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar
Vid infektioner i lokaler immunförsvaret har svårt att nå, t ex endokardit, osteomyelot, meningit.

25

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för oxazolidinoner.

Bakteriell proteinsynteshämmare
Linezolid, posizolid, cycloserine
gram-positiva spp, "When all else fails" mot MRSA och VRE.
Cycloserine mot resistent TBC.

26

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för nitroimidazoler.

Hämmar DNA-syntes i anaeroba miljöer genom att bryta DNA-strängen
Metronidazole (Flagyl)
Används mot anaeroba bakterier (C. difficile, B. fragilis, G. vaginalis) och protozoa.

27

Vilka två antibiotikagrupper påverkar cellväggssyntesen?

Betalaktamantibiotika
Glykopeptider

28

Vilka fem antibiotikagrupper påverkar proteinsyntesen hos bakterier?

makrolider
linkosamider
tetracykliner
aminoglykosider
oxazolidinoner

29

Vilka två antibiotikagrupper påverkar DNA-syntesen?

kinoloner
nitromidazoler

30

Vilka två antibiotikagrupper påverkar folsyrametabolismen (och indirekt DNA-syntesen)?

Diaminopyrimidiner (Trimetoprim)
Sulfonamider

31

Hur verkar betalaktamantibiotika (generellt)?

Hämmar cellväggssyntesen genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP) i det periplasmatiska rummet.
PBP är peptidoglykaner som stabiliserar cellväggen.

32

Hur skiljer sig verkningsmekanismen mellan olika betalaktamantibiotika?

De binder till olika penicillinbindande proteiner (PBP), PBP varierar mellan arter.

33

Med vilka mekanismer kan betalaktamantibiotika döda en bakterie? Klargör för gramnegativa respektive grampositiva bakterier.

Gram-negativa:
Hämning av PBP1a/1b --> osmotisk instabilitet --> lys
Hämning av PBP2 --> stav --> sfäroblast
Hämning av PBP3 --> hämmar separation av celler vid celldelning
Gram-positiva:
Tjockt PBP-lager kräver större destruktion för att avdöda bakterien.
Frisättning av lipoteichonsyra triggar autolys av peptidoglykanlagret.

34

Vad används Penicillin V till?

Infektion med pneumokocker, streptokocker.

35

Ge exempel på betalaktamasstabila penicilliner (Isoxazolylpenicilliner). Vilka bakterier används de mot?

Kloxacillin, Flukloxacillin
Används främst mot stafylokocker, också streptokocker

36

Vilka bakterier är penicilliner med utvidgat spektrum effektiva mot, jämfört med penicillin V?

Utöver pneumokocker och streptokocker är de också effektiva mot H. influenzae, andra gram-negativa bakterier och enterokocker.

37

Vilken typ av bakterier används mecillinam mot?

Enbart gram-negativa bakterier.

38

Vad används Piperacillin-tazobactam till?

Allvarliga infektioner med streptokocker, pneumokocker, stafylokocker, enterokocker, gram-negativa bakterier inkl. P. aeruginosa, anaeroba bakterier. Endast iv.

39

Vad är skillnaden mellan Cefadroxil och Cefotaxim?

Båda är cefalosporiner men Cefadroxil ges po medan Cefotaxim ges iv. Cefotaxim täcker H. influenzae.

40

Vad används karbapenemer till?

Gram-positiva bakterier, gram-negativa bakterier inkl P. aeruginosa, anaeroba bakterier.
Imipenem täcker också enterokocker
OBS! Intravenösa.

41

Ange fyra mekanismer för resistens mot betalaktamantibiotika.

Förändrat/utbytt penicillinbindande protein
Produktion av betalaktamas
Nedsatt permeabilitet genom förlust av ytproteiner/poriner
Aktiv utpumpning av betalaktamantibiotika (efflux)

42

Hur skiljer sig resistens mot betalaktamantibiotika hos Pneumokocker och gramnegativa bakterier med ESBL-produktion?

Pneumokocker har förändrade penicillinbindande proteiner vilket hindrar betalaktamringen från inbindning.
ESBL produceras betalaktamas som bryter ner betalaktamringen.

43

Vad beror penicillinresistens hos MRSA på? Vilka antibiotika är MRSA resistent mot, jämfört med "vanliga" S. aureus?

mecA genen kodar för ett förändrat PBP2a vilket medför resistens mot alla penicilliner, med undantag av ceftobiprole och ceftarolin.
Ofta multiresistenta eftersom resistensgenerna ärvs i en "genkasett".

44

Vilka antibiotika kan man tänkas ordinera mot Meticillin-känsliga S. Aureus, innan resistensbestämning?

Isoxazolylpenicilliner (kloxacillin, flukloxacillin)
Cefalosporiner (Cefotaxim, Cefadroxil, Cefuroxim)
Carbapenemer (Impenem, Meropenem)
Piperacillin/Tazobactam

45

Ange verkningsmekanism och exempel på användningsområden för Rifampicin.

Hämmar DNA beroende RNA polymeras hos bakterier.
Används mot mykobakterier, t ex M. tuberculosis och ibland i kombination med fusidinsyra mot MRSA.

46

Ange de tre olika typerna av Betalaktamaser.

Penicillinaser
Cefalosporinaser
Karbapenemaser

47

Vad är ESBL?

Ett plasmidmedierat cefalosporinas som bryter ner penicilliner och bredspektrumcefalosporiner som är stabila mot penicillinaser.

48

Vilka bakterier kan producera ESBL?

E. coli
K. pneumoniae
P. mirabilis

49

Vilka antibiotika kan välja mot ESBL-producerande tarmbakterier?

Trimetoprim
Nitrofurantoin
Ciprofloxacin
Aminoglykosider
Karbapenemer

50

Vilka antibiotika kan man välja mot ESBLcarba-producerande tarmbakterier?

Inga
Möjligtvis colistin??

51

Med vilken mekanism skapas resistens mot glykopeptider?

Minskad affinitet för glykopeptidinbindning.

52

Ange två bakterier som kan utveckla resistens mot glykopeptider.

Vancomycin-resistenta enterokocker (VRE):
- E. faecalis
- E. faecium

53

Vad används makrolider i huvudsak till?

pneumoni - pneumokocker, streptokocker
atypisk pneumoni - legionella, C. psittaci, Mycoplasma etc
klamydia (STI).

54

Hur kan resistens utvecklas mot antibiotika som är proteinsynteshämmare?

Modifierande enzymer (metylering)
Förändrat inbindningsställe på ribosomen
Efflux
Aminoglykosidmodifierande enzymer
Penetrationsbarriär

55

Vad används linkosamider i huvudsak till?

luftvägsinfektioner
Hud- och mjukdelsinfektioner
Anaeroba bakterier
- clostridium
- bacteroides

56

Vad används tetracykliner i huvudsak till?

luftvägsinfektioner
- pneumokocker
H. influenzae
Atypiska pneumonier
Klamydia (STI)

57

Hur resistens-bestäms bakterier?

- Diskdiffusion med "SIR"-gradering (används kliniskt)
- MIC-bestämning
- Genotypiskt påvisande av
- resistensgen (PCR)
- genprodukter (agglutination)

58

Vad är MIC?
Hur går det till?

Minimum Inhibitory Concentration - den lägsta antibiotika-koncentration som synligt hämmar en viss bakteries tillväxt. Mäts i buljongrör med bakterier och olika antibiotikakoncentrationer eller på odlingsplatta med Etest-remsa med olika koncentrationer av antibiotika. Avläsning efter 20 timmar.

59

Ge exempel på vad aminoglykosider används till.

Som kombinationsbehandling med betalaktamantibiotika mot endokardit - synergistisk effekt.
Endast iv.
Mot gramnegativa bakterier inkl P. aeruginosa.

60

Vad används kinoloner till?

UVI, tarminfektion
- effektiva mot gramnegativa bakterier inkl P. aeruginosa
- Atypiska pneumonier
- Klamydia och Gonorré (STI)
Ciprofloxacin har mer gram-positiv effekt, mixifloxacin mer gram-negativ. Levofloxaxin mittemellan.

61

Med vilken/vilka mekanismer skapas resistens mot kinoloner?

- Stegvis mutation av DNAgyras/topoisomeras IV ger minskad affinitet för enzymerna.
- Aktiv utpumpning (efflux)
- plasmidmedierad: skyddar målprotein, acetylering, efflux
Ger resistens mot samtliga kinoloner.

62

Hur utvecklas resistens mot nitrofuraner?

Mutation ger förändrade nitroreduktaser. Förmåga till reduktion av 5-nitrogruppen i nitrofurantoin krävs för antibiotisk aktivitet.

63

Vad används trimetoprim till?

Vid UVI, mot tarmbakterier

64

Vad används trimetoprimsulfa till?

Vid UVI
Vid pneumoni
Vid pc-allergi
(Baktericid effekt)

65

Med vilken/vilka mekanismer skapas resistens mot folsyraantagonister?

- Överförbara gener som saknar affinitet till trimetoprim och sulfa
- Nedsatt permeabilitet
- Efflux

66

Vad är eftersträvningsvärt, avseende dos och duration av antibiotikabehandling, för att undvika resistensutveckling?

Hög dos
Kort kur

67

Vilka faktorer bör man ha i åtanke vid antibiotikaval?

Är antibiotikan verksam mot rätt bakterie?
Når antibiotikan den infekterade vävnaden?
Onödig resistensutveckling?
Onödig påverkan på den normala bakteriefloran?

68

Ange några antibiotika som enbart har effekt på gram-negativa bakterier.

Pivmecillinam
Aztreonam

69

Ange några antibiotika som enbart har effekt på gram-positiva bakterier.

Vancomycin
Klindamycin
Linezolid

70

Ange några antibiotika som har effekt på enterokocker.

Amoxicillin
Piperacillin-Tazobactam
Imipenem
Vancomycin

71

Ange några antibiotika som har effekt på Pseudomonas aeruginosa.

Ceftazidim
Piperacillin-Tazobactam
Imipenem
Fluorokinoloner
Aminoglykosider

72

Ange några antibiotika som har effekt på anaeroba bakterier

Metronidazole
Imipenem
Piperacillin-Tazobactam
Klindamycin

73

Vid antibiotikabehandling, varför innebär inte höga vävnadskoncentrationer automatiskt bättre antibakteriell effekt?

Att antibiotikan når målvävnaden innebär inte automatiskt att den når sitt target. Den intracellulära koncentrationen kan vara låg trots att det extracellulära koncentrationen är hög.

74

Varför kan man inte jämföra den totala antibiotikakoncentrationen med en bakteries MIC-värde?

En del av antibiotikan är proteinbunden i serum. Det är den fria serumkoncentrationen som korrelerar väl med vävnadskoncentrationen och kan jämföras med MIC, inte den totala S-antibiotikakoncentrationen.

75

Vilka antibiotika elimineras via njurarna?

De flesta betalaktam-antibiotika
Animoglykosider
Glykopeptider

76

Vilka antibiotika försvinner ur kroppen genom att metaboliseras?

Makrolider
Klindamycin
Fusidinsyra
Rifampicin
Nitroimidazoler

77

Vilken faktor är viktigast vid behandling med betalaktamantibiotika och glykopeptider?

Duration av kuren

78

Vilken faktor är viktigast vid behandling med kinoloner och aminoglykosider?

Antibiotikakoncentrationen

79

Vad är den postantibiotiska effekten?

Övergående hämning av bakteriell tillväxt efter kort antibiotikaexponering. Tiden det tar för en antibiotikaexponerad bakteriepopulation att öka med log10 jämfört med en oexponerad population.

80

Varför väljer man ibland kontinuerlig infusion av antibiotika för svårt sjuka patienter?

För att antibiotikakoncentrationen ska vara > MIC så stor del av dygnet som möjligt.

81

Vilka patogener avdödas av metronidazole?

Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
Trichomonas vaginalis

Gardnerella vaginalis
Bacteroides fragilis
Clostridium difficile

82

Hur behandlas infektion med Mycoplasma genitalium?

Azithromycin (makrolid)

83

Hur får bakterier gener för antibiotikaresistens?

Vertikal överföring:
evolution

Horizontell överföring:
konjugering
- sex pilus
transduktion
- bakterofager som tagit upp resistenta bakteriegener
transformation
- bakterier plockar upp fritt DNA från döda bakterier

84

Vad är en bakteriofag?

Ett virus som bara infekterar bakterier.
Är nödvändig för transduktion av resistenta gener hos bakterier.

85

Hur bidrar en bakteriofag till utveckling av bakteriell resistens?

Infekterar en bakterie --> plockar upp en resistent gen istället för sitt eget DNA --> infekterar en annan bakterie --> för över den resistenta genen.