Antibiotika Flashcards Preview

T4 > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (85)
Loading flashcards...
1

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för sulfonamider.

Hämmar folsyrasyntes/verkan
Sulfadiazine, trimetoprim
T. gondii, P. jiroveci

2

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för betalaktamantibiotika.

Hämmar peptidoglykansyntes (cellväggen)
Benzylpenicillin, pivmecillinam, cefotaxim, impenem
Gram-negativa och gram-positiva bakterier

3

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för glykopeptider (iv).

Hämmar peptidoglykansyntes (cellväggen)
Vancomycin
gram-positiva spp.

4

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för tetracykliner.

Hämmar bakteriell proteinsyntes
Tetracyklin, doxycyklin
Många gram-negativa och gram-positiva spp.

5

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för aminoglykosider.

Hämmar bakteriell proteinsyntes och skapar läckage i cellmembranet (baktericid)
Gentamycin, tobramycin
Många gram-negativa, en del gram-positiva spp.

6

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för makrolider.

Hämmar bakteriell proteinsyntes
Erythromycin, azithromycin
I huvudsak gram-positiva, en del gram-negativa spp, likt Penicillin.

7

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för linkosamider.

Hämmar bakteriell proteinsyntes
Klindamycin
Gram-positiva spp.

8

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för fluorokinoloner.

Hämmar bakteriell DNA-syntes
Ciprofloxacin, levofloxacin
Gram-negativa och gram-positiva spp.

9

Ange verkningsmekanism och exempel på användningsområden för nitrofurantoin.

Skadar bakteriellt DNA
Gram-negativa urinvägsinfektioner, används mot cystit hos kvinnor (E. coli).

10

Ange verkningsmekanism och exempel på målpatogener för fusidinsyra.

Hämmar bakteriell proteinsyntes
Grampositiva spp.

11

Ange fyra subkategorier av betalaktamantibiotika.

Penicilliner
Cefalosporiner
Carbapenemer
Monobaktamer

12

Ange fyra subkategorier av penicilliner.

Benzylpenicillin
Penicillinasresistenta penicilliner
Bredspektrumpenicilliner
Antipseudomonala penicilliner
Mecillinamer

13

Vilket antibiotikum ordineras sannolikt vid en sårinfektion med stafylokocker resistenta mot penicillin V?

...

14

Vilket antibiotikum är förstahandspreparat vid sårinfektion med MRSA, innan resistensbestämning?

Vancomycin
Linezolid

15

Vilket antibiotikum är förstahandspreparat vid STI med klamydia? Varför?

...
Tetracylin/Doxycyklin
Eftersom C. trachomatis är intracellulär och tetracykliner verkar intracellulärt genom att hämma proteinsyntesen.

16

En patient har både klamydia och gonorré. Tidigare fick han utskrivet tetracyklin men gonokockerna är resistenta mot detta preparat. Vilket preparat kan man tänka sig då? Motivera.

...
Ciprofloxacin, en kinolon
...

17

En äldre herre med benign prostatahyperplasi som brukar springa och kissa 1-2 ggr/natt insjuknar med 39 graders feber och miktionssmärta. Vilken antibiotika förskrivs? Varför?

Ciprofloxacin

18

Äldre man med benign prostatahyperplasi och urinvägsinfektion. Fick ciprofloxacin utan effekt. Urinodling visar växt av Proteus mirabilis. Varför är denna bakterie resistent mot ciprofloxacin? Vilket preparat kan du välja istället?

...

19

En 35-årig rökande kvinna kommer till akuten med bilateral pneumoni som inte svarat på penicillin V. Nämn några orsaker till terapisvikten.

...

20

35-årig rökande kvinna med pneumoni som inte svarat på Penicillin V. Du föreslår behandling med en tetracyklin, men patienten nekar eftersom hon ska på solsemester. Vilket preparat kan du då ge istället, så att hon kan sola på sin semester?

En kinolon.
Tetracyklin har fototoxicitet som biverkan.

21

Ange två mekanismer med vilken en bakterie blir resistent.

Slumpartade punktmutationer (1/10 000 000 delningar)
Förvärvade resistensgener
- via konjugation (plasmidöverföring)
- via transformation (läckage/diffusion av gener)

Under antibiotikatryck selekteras sedan de resistenta formerna.

22

Vad är faran med ESBLcarba?

De producerar carbapenemaser, som bryter ner alla betalaktamantibiotika.

23

Hur beskrivs resistens i odlingssvar från mikrobiologen?

S - känslig (sannolik terapeutisk effekt)
I - intermediär (osäker effekt)
R - resistent (sannolik terapisvikt)

24

Ge två exempel på när man bör välja en bakteriocid antibiotika över en bakteriostatisk antibiotika.

Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar
Vid infektioner i lokaler immunförsvaret har svårt att nå, t ex endokardit, osteomyelot, meningit.

25

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för oxazolidinoner.

Bakteriell proteinsynteshämmare
Linezolid, posizolid, cycloserine
gram-positiva spp, "When all else fails" mot MRSA och VRE.
Cycloserine mot resistent TBC.

26

Ange verkningsmekanism och exempel på preparat och målpatogener för nitroimidazoler.

Hämmar DNA-syntes i anaeroba miljöer genom att bryta DNA-strängen
Metronidazole (Flagyl)
Används mot anaeroba bakterier (C. difficile, B. fragilis, G. vaginalis) och protozoa.

27

Vilka två antibiotikagrupper påverkar cellväggssyntesen?

Betalaktamantibiotika
Glykopeptider

28

Vilka fem antibiotikagrupper påverkar proteinsyntesen hos bakterier?

makrolider
linkosamider
tetracykliner
aminoglykosider
oxazolidinoner

29

Vilka två antibiotikagrupper påverkar DNA-syntesen?

kinoloner
nitromidazoler

30

Vilka två antibiotikagrupper påverkar folsyrametabolismen (och indirekt DNA-syntesen)?

Diaminopyrimidiner (Trimetoprim)
Sulfonamider