HIV/AIDS Flashcards Preview

T4 > HIV/AIDS > Flashcards

Flashcards in HIV/AIDS Deck (33):
1

Ange en central celltyp som infekteras av HIV.

CD4+ T-celler

2

Vid behandling av HIV-infektion används ofta nukleosidanaloger. Vilket enzym hämmas av dessa läkemedel?

Reverse transcriptase (RT)

3

Vilken molekyl utgör huvudreceptor för HIV?

CD4 receptorn
gp 160 (gp 120+41) binder till CD4 receptorn --> höljet fuserar med cellmembranet.
gp 120 är den extracellulära delen, gp 41 är transmembrandelen.

OBS! HIV behöver också en co-receptor, CCR5 eller CXCR4.

4

Vad menas med retrovirus? Ange grundläggande egenskaper för denna virusgrupp.

Höljeförsedda RNA-virus som omvandlar sitt RNA till DNA, som sedan inkorporeras i cellens DNA.

5

HIV kallades tidigare HTLV-III, vad står HTLV för?

Human T-lymphotrophic virus

6

Ange de viktigaste smittvägarna för HIV.

Sexuell kontakt
Perinatalt
Genom placenta under graviditeten
Via intravenöst narkotikabruk med använda nålar
Genom blodtransfusion

7

Vilken är den globalt sätt viktigaste smittvägen för HIV?

Heterosexuellt samlag

8

Redogör för orsakssambandet mellan HIV-smitta och utveckling av Pneumocystis jiroveci-pneumoni.

HIV minskar antalet CD4+ T-celler.

Pneumocystitis jiroveci är en svamp som överlever i fagocyter i avsaknad av T-cellsberoende antikroppssvar.

9

Redogör för sambandet mellan HIV-smitta och cancer.

HIV ökar känsligheten för infektion:

HHV-8 kan ge Kaposi sarkom:
- röd-lila papler, plack eller noduli

100x ökad risk för non-Hodgkins lymfom
- t ex EBV och B-cellslymfom i CNS, HHV-8
10x ökad risk för Hodgkins lymfom

HPV kan ge cervixcancer och anal intraepitelial neoplasi

HIV ger försämrad "immune surveillance" mot tumörer eftersom CD4+ T celler hjälper till i aktiveringen av CTL.
Långvarig cytokinproduktion --> långvarig proliferativ stimulation --> cancer.

10

Du har påvisat jästsvampliknande celler i direktmikroskopi av bronkialsekret från en HIV-patient med tecken på pneumoni. Vilken mikroorganism är mest sannolik orsak till infektionen?

Pneumocystis jiroveci

11

Vilken cancersjukdom är associerad med HTLV-I?

Adult T-cells-leukemi

12

Hur smittar HTLV?

Sexuellt, med blod och via modersmjölk.

13

Du har haft oskyddat sex med en person med HTLV. Om du är smittad, hur ser dina framtidsutsikter ut?

HTLV har låg sjukdomspenetrans, därför finns det många smittade som aldrig får symtom.

14

Om man följer en HIV-infekterad patient som inte erhåller antiviral behandling kan man, efter primärinfektionen, ofta se en mångårig period med sk klinisk latens, innan utveckling av AIDS. Vad kännetecknar denna period?

låg halt påvisbara viruspartiklar
långsamt sjunkande nivå av CD4+ T-lymfocyter

15

Ange fem mikrober som anses vara vanliga opportunister i samband med AIDS och exempel på sjukdom de orsakar.

- Pneumocystitis jiroveci pneumoni
- Candida albicans esofagit (specifikt för HIV)
- Cryptococcus neoformans meningit
- Cryptosporidium diarré
- Isospora belli diarré
- Toxoplasma gondii encephalit
- CMV retinit --> blindhet (<50/µl)

16

En AIDS-patient med vattnig diarré behandlas med metronidazole och blir besvärsfri. Vilken mikrob är den mest sannolika orsaken?

Giardia lamblia

17

An AIDS-patient får vattnig diarré. Vilken protozoo är den mest sannolika orsaken?

Cryptosporidium

18

När HIV replikerar behövs det bl a tre viruskodande enzymer. Vilka?

reverse transcriptase
integras
proteas

19

Beskriv kort hur virusnivån respektive antalet CD4-positiva T-lymfocyter varierar över tid under de olika stadierna hos en individ med HIV-infektion.

Ca 1 månad efter infektion ses en kraftig ökning av virusnivån och en snabb minskning av T-hjälparceller. Sedan återhämtar sig nivån av T-hjälparceller och virushalten minskar.

Därefter följer en mång-årig fas av låg virushalt och klinisk latens. Mängden T-hjälparceller minskar gradvis med ca 60 celler/µl/år.

AIDS vid ≤200 celler/µl
Här börjar en accelerarad fas med ökad halt virus och snabbare minskning av T-hjälparceller.

Tillslut har CD4+ T- cellerna minskat så pass att det inte finns lika mycket celler att infektera, därför sjunker virushalten i blodet mot slutet av sjukdomsförloppet.

20

Beskriv genomstrukturen hos retrovirus.

LTR
- long terminal repeat sequences
- sticky ends kopplas till värdens DNA med integras
- promotorregion
Gag
- strukturella proteiner, t ex kapsid, matrix
- antigena
Pol
- reverse transcriptase
- integras
Env
- glykoproteiner i höljet

21

Varför har man hittills inte kunnat utveckla ett vaccin mot HIV?

Glykoproteiner kodade av env är hypervariabla, DNAt genomgår deletioner och duplikationer.
RT är variabel.
Variationen mellan olika HIV-typer kan vara upp till 30%.

HIV sprids bl a genom jättecellsformation utan kontakt med blodbanan, alltså behövs CD8+ T-celler.

Det finns inga bra djurmodeller för HIV. Bara människoapor får HIV, och de utvecklar bara AIDS-lik sjukdom vid infektion med SIV (Simian immunodeficiency virus).

22

En del av befolkningen är naturligt resistent mot HIV. Vad är mekanismen?

En del av befolkningen saknar co-receptorn CCR5, som krävs för infektion av makrofager. Dessa personer har en extra lång klinisk latens.

23

Ange tre principiellt olika antivirala medel mot HIV som finns idag. Ange det molekylära målet för respektive typ.

Inträdeshämmare
- Fusionshämmare
- CCR5-inhibitorer hindrar inbindning av gp 160 till CD4+CCR5 men tropism-test krävs för att se om det finns virus som kan använda CXCR4 istället.

Nukleosidanaloger
- hämmar reverse transcriptase
- nukleosidanalogen byggs in i DNAt istället för de naturliga nukleosiderna och avbryter därmed transkriptionen.

Andra RT-hämmare

Integrashämmare
- hämmar integrationen av HIV i värdens genom

Proteashämmare
- hindrar klyvning av polyproteiner till funktionella proteiner nödvändiga för nya virioner

24

Hur kan andra infektioner bidra till aktivering/exacerbation av HIV-infektion?

HIV infekterar celler, reverse transkriberar sitt RNA till DNA och integrerar DNAt i T-cellen. När T-cellen aktiveras stimuleras replikation av virus-DNAt.

25

Vilka symtom ses vid HIV infektion?

I majoriteten av fallen börjar viruset replikera direkt:
- feber, svullna lymfkörtlar, faryngit, muskel- och ledvärk
- viremi, hög smittsamhet
- efter ca 1 månad

Sedan ses en klinisk latens i median 8 år (1-20 år).
- ev. svullna lymfkörtlar
- viruset fortsätter replikera i lymfkörtlar
- gradvis destruktion av T-hjälparceller

AIDS ≤200 celler/µl blod
- Infektioner
- Fever
- Viktnedgång
- Nattliga svettningar
- Svullna lymfkörtlar
- AIDS demens
- Hårig leukoplaki (EBV)

26

Vilka prover används i prognostiskt syfte vid HIV-infektion?

Virusmängd i blodet (PCR) indikerar hur snabbt sjukdomen kommer att fortskrida.

CD4+ T-celler i blodet visar hur långt sjukdomen är gången och vilka opportunistiska infektioner patienten riskerar att drabbas av.

27

Hur påverkar HIV de olika delarna av immunförsvaret?

Minskar antalet T-hjälparceller genom infektion och destruktion.

Bildar Flerkärniga jätteceller av T-celler för att smitta mellan T-celler utan kontakt med blodbanan.

Inducerar polyklonal aktivering av B-celler --> hypergammaglobulinemi --> immunkomplex och autoantikroppar.

B-celler får minskad förmåga att bilda antikroppar mot och skapa ett immunologiskt minne av patogener.

Infektion av monocyter och makrofager -->
- virusreplikation
- migration till CNS

28

Vilka symtom ses vid Mycobacterium avium intracellulare-infektion hos AIDS-patienter?

Disseminerad infektion vid mycket låga CD4+ antal, <50/µl.
- feber
- nattliga svettningar
- viktnedgång, kakexi
- diarré
- förhöjda leverprover

29

Hur diagnosticeras HIV?

HIV Ak/Ag kombotest
- testar Ig och antigen p24.
Recombinant ImmunoBlot Assay (RIBA) för bekräftelse.

PCR för bedömning av 'viral load'

30

Varför kan HIV-smittade inte eliminera eller utveckla immunitet mot HIV?

Viruset muterar sina glykoproteiner för fort m h a 'Error-prone-RT' utan 'proof reading'.
Viruset sprids från cell till cell genom att bilda syncytium - jätteceller - och undviker på så sätt kontakt med blodbanan och antikroppar.

31

Hur kan retrovirus orsaka cancer?

Eftersom viruset konverterar sitt RNA till DNA och integrerar detta i värdens genom.

Mekanismer:
1. Viruset integreras framför en onkogen och aktiverar genen.
2. Viruset bär med sig en onkogen
3. Virus-DNAt kodar för ett transaktiverande protein som aktiverar en onkogen

32

Vilken kategori av virus tillhör HIV?

Lentivirus - RNA-virus med hölje
HIV är ett retrovirus

33

Hur behandlas HIV typiskt?

HAART - Highly Active Anti-Retroviral Therapy
= tre eller fler läkemedel i kombination, t ex
- 2 NRTI + PI
- 2 NRTI + NNRTI