Parasiter Flashcards Preview

T4 > Parasiter > Flashcards

Flashcards in Parasiter Deck (104):
0

För vilken parasit är sk tejpprov optimal metod för att påvisa parasiten?

Enterobius vermicularis

1

53-årig kvinna läggs in för utredning efter att i tre veckor haft diarréer, kräkningar, magkramp och feber. Kvinna är född och uppvuxen i Surinam, Sydamerika, men kom som 20-åring till Sverige och han sedan dess levt här utan avbrott i 33 år. Hon har ingen relevant anamnes och tar inga mediciner. Hon genomgår en rad tester och så småningom även analys avseende tarmparasiter. Vid direktmikroskopi av faeces ses rikligt med larver.

Strongyloides stercoralis

2

En ung man söker på vårdcentralen pga rodnade, multipla hudförändringar i ljumskarna och på låren. Tillståndet har pågått i flera veckor. Läkaren ställer diagnosen "tinea". Odling av hudskrap visar växt av en antropofil trådsvamp.

Epidermiphyton floccosum

3

Du har påvisat jästsvamp i odling av et sputumprov från en HIV-patient. Vilken svamp är det frågan om?

Candida albicans

5

Någon dag efter hemkomst från en 5-veckors semesterresa till Malawi och Tanzania, som innefattat safari och bad i Indiska Oceanen, insjuknar en kvinna med 40 graders feber och kraftig allmänpåverkan. Inför resan tog hon inga vaccinationer och under, samt efter, resan har hon inte tagit några läkemedel. Vilket infektiöst agens bör misstänkas i första hand och därför uteslutas först?

Plasmodium falciparum

6

21-årig kvinna hemkommen för två månaden sedan från en tremånaders vistelse i Tanzania. Söker på infektionsklinik för lätt feber och ömhet i buken. Ultraljudsundersökningen visar abscess i levern. Bakterieodling av aspirat från abscessen är negativ. Mikroskopi av aspiratet visar trofozoiter och cystor. Vilken patogen?

Entamoeba histolytica

7

21-årig kvinna nyss hemkommen efter en resa till Moskva. Sedan några dagar tilltagande vattniga diarréer utan feber. Faecesmikroskopi visar typiska cystformer. Behandling med metronidazol har god effekt. Vilken patogen?

Giardia lamblia

8

Olika arter av malariaplasmodier infekterar människor. Förklara kortfattat utifrån patogenetiska mekanismer varför det är Plasmodium falciparum som orsakar flertalet dödsfall i malaria.

P. falciparum infekterar en större andel (upp till 30%) erytrocyter än övriga arter.

P. falciparum gör också erytrocyter klippiga (sequestrering) ---> cytoadherens av infekterade erytrocyter till kärlväggen --> proppar i mikrocirkulationen --> organskador:
- njursvikt
- DIC
- ARDS
- Cerebral malaria (kramper, medvetanesänkning pga inflammatoriskt ödem sekundärt till cytoadherens av erytrocyter)

9

Redogör, med utgångspunkt på malariaplasmodiens livscykel, hur malaria kan leda till döden?

Cyklisk hemolys av erytrocyter --> hemolytisk anemi och klibbiga erytrocyter.

Klibbiga erytrocyter pluggar igen post-kapillära venoler i njure, lunga och hjärna --> blödningar och hypoperfusion -->
- Njursvikt
- lungödem
- koma

Hemolytisk anemi --> Hepatosplenomegali --> Mjältruptur.

10

Vilken malariaart ger cerebral malaria?

Plasmodium falciparum

11

Smittar som filariforma larver och orsakar allvarlig järnbrist.

...

12

Smittar som cystform och orsakar allvarlig keratit.

Acanthamoeba castellani

13

Smittar via myggor och kan ligga som vilande former i levern.

Plasmodium vivax
Plasmodium ovale

Dessa kan producera hypnozoiter som vilar i levern. Det är därför blodcentralen frågar om man har haft malaria.

14

Avdödning av vattensniglar i endemiska områden kan bryta livscykeln hos dessa två parasiter.

...
Schistosoma

15

Smittar som larver och kan orsaka sjukdomssymtom genom att stoppa lymfflödet.

Wuchereria bancrofti
Brugia malayi

16

Hur fortplantar sig Schistosoma mansoni och S. japonicum?

De lägger ägg främst i levern.
Äggen utsöndras i urin eller faeces.

17

En 21-årig kvinna har för vana att skölja sina kontaktlinser i kranvatten. Nu gradvis tilltagande smärta hö öga sedan tre dagar. Ser nu också suddigt. Ögonläkaren konstaterar svår retinit. Mikroskopi av skrap från hornhinnan visar trofozoiter och cystor.

Acanthamoeba castellani

18

En kvinna nyligen hemkommen från Afrika söker för attacker av omväxlande frossa, feber och svettningar de senaste dagarna. Direktmikroskopi av blodutstryk visar olika intracellulära parasitstadier, b la amöboida ringlika former.

...
Malaria?

19

Protozo som efter infektion kvarstår livslångt i människokroppen och som kan reaktiveras vid immunsuppression.

Toxoplasma gondii

20

Ett forskarlag på KI rapporterade 2011 att de tagit fram ett nytt medel mot malaria - som nu testas. Mycket förenklat skulle man kunna säga att medlet fungerar som en högtryckstvätt i ett igenstoppat avlopp - stoppet spolas bort.
Vad är det för "stopp"?
Är detta medel ett behandlingsalternativ för alla malariapatienter? Förklara.

P. falciparum gör att infekterade erytrocyter adhererar till kärlväggen och orsakar stopp i mikrocirkulationen. En behandling som löser upp stoppet kan sannolikt minska organskadan orsakad av P- falciparum.

Detta är bara ett problem hos patienter infekterade med P. falciparum, inte de andra typerna.

21

Rundmask med komplicerad livscykel som kan autoinfektera sin värd i många decennier.

Strongyloides stercoralis

22

Två dagar efter hemkomst från en 3-månaders resa i Östafrika, som bl a innefattat safari och bad i Indiska Oceanen, insjuknar en kvinna med 40 graders feber och allmänpåverkan. Inför resan tog hon inga vaccinationer, hon har inte heller tagit några läkemedel under eller efter resan. I blodutstryck påvisas former av en flagellat.

Trypanosoma brucei rhodesiense (Afrikansk sömnsjuka, aggressiva formen)

Finns i Östafrika, gambiense i Västafrika.
Chaga's sjukdom (T. cruzi) finns i Amerika.
Leishmaniasis uppvisar symtom på hepatosplenomegali eller hud/slemhinnesymtom.

23

När en mamma ska byte blöja på sin knappt 2-årige son på morgonen ser hon några sytrådssmala centimeterlånga "trådar" runt sonens analöppning.

Enterobius vermicularis

24

En 22-årig man har nyligen återvänt från Tanzania. Söker för hematuri sedan tre dagar. Vid mikroskopi av urin ses, förutom erytrocyter och neutrofiler, ovala ägg med en tagg på ena sidan.

Schistosoma haematobium

25

55-årig kvinna, utsprungligen från Mellanöstern men bosatt i Sverige sedan 20 år, läggs in för utredning av kolitbesvär med svåra diarréer, magkramper, kräkningar och feber. Hon har även sökt och utretts ett halvår tidigare för liknande, mildare besvär men fick ingen diagnos. Kortison har dålig effekt. Rikligt med larver i faecesmikroskopi. Vilken parasit är sannolikt orsaken?

...
Strongyloides stercoralis?

26

Parasit som smittar som oocysta fr a via rått eller otillräckligt upphettat kött.

...
Toxoplasma gondii potentiell kandidat

27

25-årig man som flyttat hem efter att ha arbetat i Egypten i tre år. Söker nu efter att ha haft diffusa urinvägsbesvär av och till under de senaste månaderna. Urinprov tas för odling och mikroskopi. Urinodling visar ingen växt. Vid mikroskopi ses stora ovala ägg som är spetsiga i ena ändan.

Schistosoma haematobium

28

Strikt humanpatogen amöba som kan orsaka dysenteri.

Entamoeba histolytica

29

Ange tre typer av blodparasitinfektioner.

- Malaria (Plasmodium)
- Trypanosomiasis (flagellat)
- Leishmaniasis (flagellat)

30

Ange tre kategorier av tarmparasiter.

- Maskar
- Amöbor
- Giardia

31

Ange fem invasiva maskinfektioner och vilka organ som påverkas.

- Echinococcus
- Cysticercos
- Schistosomiasis
- Filariasis
- Onchocerciasis

32

Parasiterande maskar kan delas in i tre subkategorier. Vilka?

- Bandmaskar
- Flundror
- Filiarier

33

Inom parasitologi, vad betyder 'definitiv värd', 'mellanvärd' och 'accidentell värd'?

definitiv värd - organism där fortplantning äger rum
mellanvärd - annan del av parasitens livscykel
accidentell värd - ej del av normala livscykeln

34

Ge fyra exempel på parasiter som smittar fekal-oralt.

Entamoeba
Giardia
Cryptosporidium
Intestinala maskar

35

Ge fyra exempel på parasiter som smittar via artropodburen transmission.

Malaria
Filaria
Leishmania
Trypanosoma

36

Ge tre exempel på parasiter som smittar via penetration av hud och slemhinnor.

Hakmask
Schistosoma
Strongyloides

37

Ge två exempel på parasiter som smittar via blod.

Leishmania
Trypanosoma

38

Vilken sjukdom orsakar Trypanosoma spp?
Vad är mekanismen?

Afrikansk sömnsjuka (T gambiense, T brucei)
Chagas sjukdom (T cruzi)

39

Hur smittar Trypanosoma gambiense/brucei?

Via tse tse-flugan
Vilddjursreservoar
Blodburen

40

Vilka symtom ses vid Afrikans trypanosomiasis?

- Kraterliknande sår vid stickstället (ibland)
- Spridning till lymfkörtlar
- Lång inkubationstid
- Kronisk encephalopati, demens
- Hög dödlighet

41

Hur smittar Trypanosoma cruzei?

Via bed bugs (skinnbaggar)

42

Vilka symtom ses vid Chagas sjukdom?
Vilken patogen orsakar sjukdomen?

- Orsakas av Trypanosoma cruzei (Amerika)
- Kronisk infektion
- 30% har perifer neuropati
- Kardiomyopati, retledningsrubbningar
- Mega-oesofagus, megacolon

43

Beskriv kortfattat patogenesen vid Leishmaniasis?

- Leishmania spp
- Intracellulär infektion i makrofager i hud, slemhinnor och lymfatiska organ.
- Sprids med bett från sandflugor
- Sprids också som blodsmitta mellan missbrukare i södra Europa.

44

Vilka symtom ses vid Leishmaniasis?

- Kutan: Kroniskt sår på bettstället
- läker ofta ut och ger då immunitet mot nya sår
eller
- Mucokutan: Espundia (Sydamerika)
- Massiva hud och slemhinneförändringar
eller
- Visceral: Kala azar
- Medelhavet, Indien, Afrikas horn
- Infektion i benmärg, lever, mjälte
- Feber, splenomegali
- Pancytopeni, infektionskänslighet

45

Vilka patogena intestinala protozoa är invasiva respektive icke-invasiva?

Invasiva:
- Entamoeba histolytica
Icke-invasiva:
- Giardia lamblia
- Cyclospora cayetanensis
- Cryptosporidia (immunsupprimerade)
- Isospora (immunsupprimerade)

46

I vilka former ses intestinala protozoa?

Trofozoiter:
- rörlig
- ej infektiös
Cystor:
- Inaktiv
- Infektiös

47

Hur smittar Entamoeba histolytica?

fekal-oralt
bärare utsöndrar cystor i faeces som kontaminerar vatten/föda

48

Vad skiljer Entamoeba dispar från entamoeba histolytica?

De är morfologiskt identiska, men Entamoeba dispar orsakar inte sjukdom.

49

Vilken sjukdomsbild orsakar Entamoeba histolytica?

Dysenteri
- trofozoiter infiltrerar colonslemhinnan --> blodiga diarréer och buksmärtor.
Leverabscess med feber, buksmärta, illamående
Ibland abscesser i andra organ, t ex lunga.

OBS! Majoriteten av infekterade är asymptomatiska.

50

Hur påvisas infektion med Entamoeba histolytica?

Antigen detection assays på faeces/serum

Faecesmikroskopi
- Trofozoiter i färsk faeces vid dysenteri
- Cystor eller trofozoiter utan blod = bärarskap

51

Vilken sjukdomsbild orsakar Giardia lamblia?

Trofozoiter hindrar fettabsorption -->
- fettrik, mycket illaluktande diarré
- Gaser, uppspändhet
- Buksmärtor
(--> Malnutrition, viktnedgång, anemi)

52

Hur påvisas infektion med Giardia lamblia?

...
- Antigen immunoassay
- Cystor(/trofozoiter) i faeces
(Trofozoiter i duodenum - ser ut som glada gubbar på flygande drakar)

53

Hur smittar Giardia lamblia?

- Fekal-oralt, fr a kontaminerat vatten.
- Finns i Sverige
- Zoonos (gnagare)

54

Vilken sjukdomsbild orsakar Cryptosporidium?

Hos friska:
- självbegränsande diarré
- ont i magen
Hos immunsupprimerade:
- Långvariga vattentunna diarréer
- 3-17 liter/dag
- livshotande
- vätskesubstitution + immunboost är den enda fungerande behandlingen

55

Hur smittar Cryptosporidium?

Intag av oocystor

56

Vilken sjukdomsbild orsakar Wuchereria bancrofti och Brugia malayi?
Vad är den patogenetiska mekanismen?

Förstorade lymfkörtlar
eller
Feber, huvudvärk, och svullna lymfkörtlar i ljumskarna -->

Elefantiasis (lymfatisk filiariasis)
- Mikrofiliarier (larver) tar sig in i lymfkärl --> mognar till maskar --> fibrotisering och stas av lymfflödet --> lymfödem.
- Ofta nedre extremiteter och genitalia.

57

Hur sprids Wuchereria bancrofti och Brugia malayi?

Vektorburen via myggor
- ofta vid stillastående vatten, slumområden
- Sydasien, Östafrika, Sydamerika

58

Vad orsakar senkomplikationerna vid Schistosomiasis?

Hon- och hanmaskar etableras i bl a portavener --> ägg deponeras i vävnader --> inflammatorisk reaktion med granulom och fribros.

S mansoni/japonicum: klassiska komplikationer av leverfibros.
S haematobium: äggdeposition kring urinblåsan --> kronisk cystit, hydronefros --> njursvikt, blåscancer.

59

Hur smittar Schistosomiasis?

- Cerkarier penetrerar huden när värden är i kontakt med sötvatten.
- Livscykeln beroende av sötvattensniglar.

60

Vad är det största problemet vid behandling av Schistosomiasis?

Behandlingen är enkel men re-infektioner är vanligt i endemiska områden.
Kontakt med sötvatten är ofta oundvikligt.

61

Vilken sjukdomsbild orsakar Onchocerca volvulus?

Onchocerciasis:
- flodbindhet om det sprids till ögonen

Dagbitarbett --> mikrofiliarier i huden --> maskar som bildar kutana noduli och frisätter fler mikrofiliarier --> dermatit
- klåda
- pigmentrubbningar
- lymfödem
- "ödlehud" - torr, flagig, tjock hud

62

Hur sprids Onchocerca volvulus?

Sprids med flugarten Simulium (dagbitare)
Trivs vid strömmande vatten.

63

Vilken strategi används för att förhindra Oncherciasis (flodblindhet)?

Massbehandling av invånare i endemiska områden med läkemedlet Ivermectin.

64

Vilka intestinala protozoa svarar på behandling med Metronidazole?

The Metro is coming. GET out of the way!
G - Giardia lamblia
E - Emtamoeba histolytica
T - Trichomonas vaginalis

65

Intestinal protozoa som orsakar kraftig diarré hos immunsupprimerade.

Cryptosporidium
eller Isospora belli

66

Hur diagnosticeras cyclospora och isospora?

Faecesmikroskopi med syra-fast färgning (båda är syrafasta).

67

Hur behandlas cyclospora och isospora?

Trimetoprim-sulfamethoxazole

68

Vilken symtombild ses vid infektion med Naegleria Fowleri?

Fowl play! 95% dör inom en vecka.

Symtom som vid bakteriell meningit:
- feber, huvudvärk, nackstelhet
- illamående, kräkningar

Cerebrospinalvätska med:
- höga neutrofiler
- lågt glukos
- hög proteinhalt
- inga bakterier, möjligt att se amöbor

69

Hur smittas man av Naegleria fowleri, Acanthamoeba och Balamuthia mandrillaris?

- Frilevande i sötvatten
- Naegleria via näsan --> lamina cribrosa --> CNS
Övriga via lungorna
- Infekterar sällan människor
- Infektion är oftast dödlig

70

Vilken symtombild ses vid infektion med Acanthamoeba?

Kronisk granulomatös meningoencephalit:
- utvecklas över några veckor
- feber, huvudvärk, anfall, fokalneurologiska tecken
- oftast dödlig
Keratit:
--> blindhet
- smutsiga kontaktlinser, t ex sköljda i kranvatten.

71

Vilken är den vanligaste orsaken till CNS-infektion hos AIDS patienter?

Toxoplasma gondii

72

Vilken symtombild ses vid infektion med Toxoplasma gondii?

Hos immunkompetenta:
- lymfkörtelförstoring
Hos immunsupprimerade:
- varierande
- feber
- förstorade lymfkörtlar, lever, mjälte
- pneumoni
- växande massa i CNS med fokala symtom
- chorioretinit --> blindhet
Hos foster:
- chorioretinit --> blindhet
- kognitiv funktionsnedsättning, epilepsi
- microencephali, encephalit
(- som rubella)

73

Redogör för Plasmodiums livscykel.

När malariamyggan (Anopheles) sticker en människa simmar sporozoiter ut i blodet och sätter sig i leverceller.

Sporozoiten blir en bollformad trofozoit. Kärnan delar sig och bildar tusentals nya kärnor = en schizont.
Plasmamembran bildas mellan cellkärnorna och skapar tusentals små merozoiter.
Levercellerna spricker och släpper ut merozoiterna, som sedan infekterar nya leverceller men också erytrocyter.

Replikationscykeln upprepas nu i både leverceller och erytrocyter.

En del merozoiter blir maskulina eller feminina gametocyter som, om de blir uppsugna av en malariamygga, kan fusera och bilda en oocysta --> sporozoiter.

74

Vad skiljer de fyra olika typerna av malaria?

P. falciparum:
- feber kontinuerligt eller med varierande intervall
- hjärn- och njurskador via sequestration av erytrocyter
- klorokinresistens vanlig
P. vivax & ovale:
- feber 6h med 48h intervall
- kan ligga latent i levern
P. malariae
- feber 6h med 72h intervall

75

Hur diagnosticeras malaria?

Mikroskopi av blodutstryck
- flera former
- trofozoiter ser ut som diamantringar
- Antigenbaserat snabbtest

76

Vilken är den vanligaste biverkningen av malariamediciner?

Orolig mage, illamående, kräkningar

77

Hur behandlas malaria?

Artemisia (sedan >2000 år)
Kinin (sedan 1600-talet)
Klorokin (sedan 1934)
Folsyreantagonister (sedan 40-talet)
+ Nyare preparat

Anpassa behandling efter resistensmönster i området
Kombinationsbehandling

78

Hur smittar Toxoplasma gondii?

Via cystor i kattfaeces eller otillräckligt tillagat kött (fläsk).

79

Vad är helmiter och hur subkategoriseras de?

Maskar, indelas i:
- nematoder (rundmaskar)
* intestinala (mognar i GI)
* blod och vävnader
- platyhelminthes (bandmaskar)

80

Vilka intestinala nematoder (rundmaskar) smittar via intag av deras ägg?

Ascaris lumbricoides
Enterobius Vermicularis
(Trichuris trichuria)

81

Ge två exempel på intestinala nematoder (rundmaskar) som kan infektera genom att penetrera huden när värden går barfota.

Necator americanus
Strongyloides stercoralis

82

Hur infekteras värden av Trichinella spiralis?

Larvae kapslar in sig i cystor i muskulaturen hos grisar och smittar människan genom intag av griskött.

83

Vissa intestinala nematoder (rundmaskar) invaderar vävnader som del av sin livscykel. Ge tre exempel och förklara kort hur de olika parasiternas livscykler skiljer sig åt.

Ascaris lumbricoides:
Ingestion av ägg --> larvae i tunntarmen --> invasion via blod till lungan --> larvae hostas upp och sväljs --> mognar i tarmen och lägger 200,000 ägg/dag --> ut i faeces --> ingestion.
Necator americanus:
Samma fast äggen kläcks i jorden --> larverna penetrerar huden och går direkt till lungan.
Biter sig fast i tarmväggen och suger blod. Usch!
Strongyloides stercoralis:
larvae penetrerar huden --> lungan --> larvae hostas upp och sväljs --> mognar och producerar larvae i GI -->
1. ut i faeces --> sexuell reproduktion --> ägg --> larvae
2. ut i faeces --> infekterar ny värd
3. Penetrerar tarmväggen --> lungan
Alltså, larvae i avföringen, ej ägg.

84

Vilken symtombild ses vid infektion med Ascaris lumbricoides (Spolmask)?

- Oftast asymptomatisk eller buksmärtor.
- Hosta och infiltrat på lungröntgen.

- Kan dock invadera gallvägar, appendix, lever.
- Kan i svåra fall leda till malnutrition eller blockera tarmen.

85

Hur diagnosticeras infektion med intestinala nematoder (rundmaskar)?

Ägg i faeces:
- Ascaris lumbrocoides
- Necator americanus, Ancylostoma duodenale (hakmask)

Larver i faeces:
- Strongyloides stercoralis (ELISA finns också)

86

Hur behandlas infektion med intestinala nematoder (rundmaskar)?
Vad är verkningsmekanismen och varför används inte andra läkemedel?

Mebendazole
Albendazole
Thiabendazole

Minnesregel: Worms bend. Bend them enough and you can kill them!

Dessa paralyserar maskarna så de elimineras med faeces. Andra läkemedel kan reta maskarna så de migrerar ut till andra vävnader, vilket kan vara dödligt.

87

Vilken symtombild ses vid infektion med Necator americanus och Ancylostoma duodenale (Hakmask)?

Diarré, magont
Viktnedgång
Järnbristanemi

Hosta, infiltrat på lungröntgen, eosinofili
Klåda och utslag där larven penetrerat huden (ofta mellan tårna)

88

Vilken symtombild ses vid infektion med Strongyloides stercoralis (Dvärgtrådmask)?

Illamående
Uppsvälldhet, diarré
Viktnedgång
Järnbristanemi

Hosta, infiltrat på lungröntgen, eosinofili
Klåda och utslag där larven penetrerat huden (ofta mellan tårna)
- som hakmask.
- pga autoinfektion kan symtom uppkomma upp till 40 år efter smittotillfället.

Immunsuppression, t.ex kortisonbehandling --> allvarlig autoinfektion:
- pneumoni
- ARDS
- multiorgansvikt

89

Vilken symtombild ses vid infektion med Trichuris trichiura (Piskmask)?

Diarré, ont i magen.
Långsam livscykel med infektion som varar upp till 1 år.

Ej eosinofili eftersom T. trichiura inte är invasiv.
Piskmaskarna lägger ägg som återfinns i faeces.

90

Vilken symtombild ses vid infektion med Enterobius vermicularis (Springmask)?

Nattlig perianal klåda, eftersom honmaskarna migrerar till anus på natten och lägger sina ägg kring anus (ses med tejpprov).

91

Hur smittar Enterobius vermicularis (Springmask)?

Ingestion av ägg --> maskar mognar i caecum/colon ascendens --> honan lägger ägg i anus --> klåda --> värden kliar anus --> autoinfekterar sig själv per os.

92

Hur diagnosticeras infektion med Wuchereria bancrofti/Brugia malayi?

Mikroskopi av blodutstryck från blod taget på natten (då mikrofiliarierna kommer ut i blodomloppet).

Positiva antikroppstitrer vid iImmunofluoroscens.

93

Vilken symtombild ses vid infektion med Trichinella spiralis (Trikiner)?

Intag av fläskkött med inkapslade larver --> mognad och penetration av tarmepitelet:
- asymptomatisk eller
- diarré, buksmärta, feber

efter 1 vecka migrerar larverna till skelettmusklerna:
- feber
-muskelvärk
- kan invadera hjärmuskel och hjärna, vilken kan vara dödligt.

94

Vilken symtombild ses vid infektion med Dracunculus medinensis?

När parasiten frigör sina larver från huden ses allergiska symtom inkl.
- illamående, kräkningar
- nässelutslag
- dyspné

95

Beskriv hur man behandlar infektion med Dracunculus medinensis med utgångspunkt från parasitens livscykel.

Finns i sötvatten som larver som lever i mikroskopiska afrikanska och asiatiska skaldjur. De sväljs med dricksvatten och larverna penetrerar tarmväggen och i subkutan vävnad där de mognar och parar sig. Honan växer upp till 100 cm och loopar ut sin livmoder ur huden. Vid kontakt med vatten frigör hon sina larver.

Ingen medicinsk behandling finns så smitta förhindras genom att drabbade undviker vatten till parasiten är avlägsnad.

Ett vanligt sätt att ta ut Dracunculus medinensis är att trä en pinne under den utstickande loopen och rotera den lite varje dag till parasiten är ute.

Minnesregel: Tänk att man använder en träpåle för att döda Dracula!

96

Vad är kutan larva migrans ("creeping eruption")?

- Necator americanus (hakmask)
- Strongyloides stercoralis (dvärgtrådmask)
- m fl

- Parasiten penetrerar huden.
- Lokal inflammation och klåda.
- Migrerar några cm om dagen
- Lämnar ett rött slingrande spår.
- Kan pågå i månader utan behandling.

97

Vilka parasiter (på kursen) ingår i stammen Platyhelminthes?
VIlken subkategorier ingår och vad karakteriserar dem?

Trematoda:
- Schistosoma spp.

- Finns som hane och hona.
- Vattensniglar som intermediär värd
- parar sig i människa

Cestoda:
- Taenia spp.
- Echinococcus spp.
- Diphyllothrium latum
- Hymenlepsi nana

- hemafroditer
- lever och parar sig i människans GI

98

Beskriv de två olika sjukdomarna som kan orsakas av Taenia solidum med utgång från dess livscykel.

1. Människan intar griskött med cysticerci --> bandmasken biter sig fast i tarmslemhinnan och växer till 2-8 meter --> ägg i faeces --> gris intar äggen --> kläcks till larver --> invaderar muskulaturen --> bildar cysticerci.
- Minimala symtom

2. När människan intar ägg istället för cysticerci blir människan mellanvärd -->cysticerci i musklerna och hjärnan.
Symtom på neurocysticercos:
- epileptiska anfall
- hydrocephalus
- fokalneurologiska bortfall
- efter 5-10 år läcker cysticerci och dör --> inflammation, meningit, förvärrade neurologiska symtom

99

Vilka symtom ses vid infektion med Taenia saginata?

Livscykel som Taenia solidum men kan inte bilda cysticerci hos människa. Ger mycket få symtom, ibland viktnedgång och malnutrition.

100

Vad karakteriserar infektion med Diphyllobothrium latum?

- Kan bli 45 meter lång
- larver äts av ett skaldjur som äts av en fisk som äts av en människa
- få symtom
- absorberar mycket B12 --> megaloblastisk anemi

101

Vad karakteriserar infektion med Hymenolepis nana?

- ont i magen
- ev. illamående, kräkningar
- 15-50 mm lång bara
- människor äter ägg som blir bandmaskar --> ägg i faeces

102

Vad karakteriserar infektion med Echinococcus spp?

Intag av ägg --> larver --> penetrerar tarmväggen --> invaderar lever, lungor, njurar, hjärna --> bildar hyatid cysta.

Hyatida cystor växer pp till 5-10 cm och orsakar symtom genom kompression av kringliggande vävnad.

E. granulosus cystor sprids om de spricker.
E. multiocularis cystor sprids genom budding.

Hyperallergen cystvätska --> livshotande allergisk reaktion om cystan spricker.

103

Vilka symtom ses vid Schistosomiasis (snäckfeber)?

- Feber, muskelvärk
- allergiska besvär
- lokal hudirritation

S. mansoni, S. japonicum:
- buksmärta, blodig diarré
- hepatosplenomegali

S. haematobium:
- hematuri, cystit, ureterit --> blåscancer, njursvikt

104

Förklara begreppen:
- livscykel
- vektor
- reservoar

...