Klinisk kemisk diagnostik Flashcards Preview

T4 > Klinisk kemisk diagnostik > Flashcards

Flashcards in Klinisk kemisk diagnostik Deck (43):
1

Vilket/vilka prov tar du för mikrobiologiskt diagnostik och vilka analyser kommer det mikrobiologiska laboratoriet utföra för att verifiera din herpesencephalit-misstanke?

likvorprov för:
- cellräkning, glukos, albumin
- PCR och/eller serologi
- allmän odling

2

Du misstänker bakteriell meningit.
Vilket prov tar du?
Vilka analyser ber du laboratoriet att utföra?

likvorprov för:
- cellräkning, glukos, albumin, laktat
- odling och gramfärgning

blododling

3

Vad talar antikroppar mot p24-antigen för?
Ange virus och om infektionen sannolikt är kronisk eller genomgången.

p24 är ett kapsidprotein hos HIV. Antikroppar tyder på infektion. HIV är en kronisk infektion.

4

Serologisvar:
HBsAg positiv
anti HBc IgG positiv
anti-HBc IgM negativ
Ange virus och om infektionen sannolikt är kronisk eller genomgången.

Kronisk, eftersom hepatit B antigen påvisats och patienten hunnit utveckla IgG antikroppar samt att halten IgM har hunnit sjunka.

5

Serologisvar:
HBsAg negativ
anti HBc IgG positiv
anti-HBc IgM positiv
Ange virus och om infektionen sannolikt är kronisk eller genomgången.

Genomgången, eftersom hepatit B antigen inte går att påvisa men patienten har utvecklat IgM och IgG antikroppar.

6

Serologisvar:
HBsAg negativ
anti HBc IgG negativ
anti-HBc IgM positiv
Ange virus och om infektionen sannolikt är kronisk eller genomgången samt var i förloppet proverna är tagna.

Nyligen genomgången, men patienten har inte hunnit utveckla IgG antikroppar mot infektionen. IgM antikroppar har inte sjunkit.

7

Vad tyder förekomst av anti-HBc-IgM på?

Att patienten nyligen infekterats med hepatit B.

8

Vad tyder förekomst av anti-HBc-IgG på?

Att patienten någon gång inte allt för nyligen infekterats med hepatit B.

9

Var syntetiseras hepcidin?
Vilka indikationer har analysen och hur tolkas svaret?

- Bildas i levern
- Hämmar upptag i järn i tarmen
- Hämmar frisättning av järn från makrofager
- Delvis ansvarig för sekundäranemi

10

Vad är rheumafaktorn (RF) och vad binder det till?

En autoantikropp mot Fc-delen av IgG.

11

Vilken markör har högst sensitivitet och specificitet för myokardskada?

Högkänsligt Troponin

12

Ange tre analyser som påverkas påtagligt av patientens kroppsläge.
Hur ändras det när patienten går från stående till sittande?

P-Albumin minskar
P-Kolesterol minskar
P-Hb minskar
P-CRP minskar

13

Varför ändras vissa prov med 10-15% från stående till sittandes?

En liggande patient har 8-10% större plasmavolym än en som sitter. Detta innebär att koncentrationen av celler, proteiner och proteinbundna komponenter kan vara upp till 15% lägre hos en liggande patient än hos en som står, på grund av det hydrostatiska trycket.

14

Hur diagnosticeras hepatit C?

- Enzyme Immuno Assay (EIA): virusantigen i fast fas exponeras för patientens antikroppar. Sedan tillsätts en enzymmärkt kaninantikropp mot humant hepatit C-IgG.
- Hepatit C Rekombinant Immunoblot Assay (RIBA)
- HCV-antigen
- Anti-HCV-ak
- HCV-RNA

15

Hur diagnosticeras virusinfektioner generellt?

- Direkt genom påvisning av virus-DNA/RNA med PCR
- Indirekt genom påvisning av antikroppar mha serokonversion, titrar

16

När kan foster börja producera IgM?

Vecka 20.

17

När börjar IgG transporteras akivt över placenta från mor till foster?

Ca vecka 28-32.

18

Hur diagnosticeras parasitinfektioner?

- Ljusmikroskopi (vanligast)
- Serologi
- PCR

19

Serologisvar:
Anti-HAV IgM negativ
Anti-HAV IgG positiv

Geomgången hepatit A infektion

20

Hur tolkas de olika serologiska proverna vid hepatit B infektion?

HBsAg = levande virus och infektion
Anti-HBsAg = immun, botad, ingen infektion

Anti-HBcAg IgM = ny infektion, dessa ak skyddar ej
Anti-HBcAg IgG = gammal infektion, dessa ak skyddar ej

HBeAg = hög smittsamhet, aktiv sjukdom
anti-HBeAg = låg smittsamhet

21

Vad är ELISA och hur går det till?

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay
Kan användas för att påvisa antikroppar eller antigen. För serologi:
1. Antigen för den efterfrågade antikroppen sitter i fast fas på botten av brunnar på en mikrotiterplatta.
2. Patientens prov tillsätts. Finns antigenspecifika antikroppar binder de till antigenet. Icke-bundna molekyler tvättas bort.
3. Sedan tillsätts tracer - enzymlänkade antikroppar (ofta kanin-ak) mot humana antikroppar.
4. Icke-bundna molekyler tvättas återigen bort.
5. Enzymet länkat till antikroppen aktiveras och bildar ett färgat eller fluoroscerande ämne som detekteras med fotometer.

22

Vad är Immunflouroscensanalys (IF) och hur går det till?

En immuninfärgning vid mikroskopering för att påvisa diverse biologiska molekyler.

1. Celler från patienten exponeras för antigenspecifika fluorescensinmärkta monoklonala antikroppar.
alt.
Prov från patienten inkuberas med virusinfekterade celler + tillsats av fluoroscerande anti-IgG-ak. (??)
2. Avläsning i mikroskop.

23

Hur odlar man virus?

I cellkultur


..

24

Vad är PCR och hur går det till?

Polymerase Chain Reaction:
1. temperaturen 95 grader vilket separerar och denaturerar DNA strands.
2. Temperaturen sjunker till 55 grader och primers binder till DNA strands.
3. Temperaturen stiger till 72 grader och taq polymeras binder till primern och binder nukleotider till båda strands = två dubbelstängade DNA.
4. Cykeln repeteras.

Primern är genspecifik, vilket möjliggör identifikation av olika patogener.

25

Vid ELISA tar man oftast två serumprover (akut- och konvalescentfasserum). Varför?

- Akutprov direkt eller inom 1-2 veckor från insjuknande.
- Konvalescentprov 3-4 veckor efter insjuknande, då IgG-ak bör har bildats. Prover kan jämföras med tidigare prov.

26

När ses IgM respektive IgG antikroppar efter infektion?

IgM - 5-10 dagar efter debut fram till 6 mån
IgG - efter 2-6 veckor

27

Vad är serokonversion?

När inget antigen är påvisbart i blodet men antikroppar mot antigenet går att påvisa.

28

Vad krävs för PCR av RNA-virus?

Enzymet Reverse Transcriptase används för att konvertera RNAt till DNA för PCR.

29

Laboratoriet använder ofta realtids PCR med probe detektion. Hur detekteras resultatet från sådan PCR?

...

30

Hur går DNA-sekvensering till?

DNAt
+ DNA polymeras
+ primer
+ deoxynukeotider
+ dideoxynukleotider (ddNTP) av sorterna A, T, C, G

Polymeriseringen avbryts vid inbindning av en ddNTP. Tillslut finns fragment för alla längder av DNAt.
Längden på DNA fragmentet beror på den ddNTP:s position i DNAt.

Fragmenten separeras efter längd på en kapillärelektroforesgel. Eftersom längden korrelerar med ddNTP:s position kan man avläsa varje nukleotids position i DNAt.

Varje ddNTP har sin egen fluorescens och detekteras med laser.

31

Kvinna med smärtande slemhinneblåsor genitalt. Liknande besvär tidigare. Vilka prover bör tas för virologisk diagnostik?

Serologi för att se om det är en ny eller reaktiverad infektion.
PCR på blåsmaterial för att identifiera herpes simplex virus
Virusodling på blåsmaterial

32

Man, 45 år.
Torrhosta, muskelvärk, hög feber. Misstänkt influensa.
Vilket prov bör tas för att säkerställa diagnosen?

Serologi
PCR på nasofarynxsekret

33

Kvinna, 40 år. Har varit på cellprovstagning. Provet visar oklar atypi. Vilket prov bör tas för att se om hon har en högrisk HPV-infektion?

HPV genotypning med Luminexmetod

34

Man, 30 år.
Spenderat några dagar på dagis med sitt barn. Nu svängande feber sedan 1 vecka, svullna lymfkörtlar på halsen, trötthet. Vilket prov bör tas på misstanke om CMV-infektion?

Serologi

35

Vad är HPV genotypning med Luminex-metod och hur går det till?

kombinerar PCR med hybridsering till fluorescence-märkta polystyrene bead microarrays

...

36

Vilka differentialdiagnoser bör man ha i åtanke vid tresiffrig sänka?

njurcancer
temporalisarterit, polymyalgia reumatica
multipelt myelom
endokardit
osteomyelit
tuberkulos

37

Vilka symtom ses vid jättecellarterit?

Arterit i aortan 2-5:e grenar, fr a extrakraniella artärer som a. temporalis.
- Granulomatös inflammation, jätteceller, intimahyperplasi --> förträngning

Ischemi
- tuggclaudicatio
- blindhet
- extremitetsclaudicatio

- Tombotisering
- Aneurysm

- Proximal svaghet
- Feber, viktnedgång

38

Vilka symtom ses vid Polymyalgia Rheumatica (PMR)?

Proximal värk och stelhet fr a nacke, skuldror, bäcken.
Inflammation, feber, viktnedgång, malaise

Associerad med jättecellsarterit.

39

Kvinna, 20 år.
Sedan ett par månader smärta på halsen och i vä arm vid arbete. Sjukdomskänsla och feber.
CRP 70, SR 90.
Ingen palpabel puls vid blodtryckstagning.
Diagnosförslag?

Takayasus arterit
- inflammation i aorta och dess avgångar hos unga

40

Vilka symtom ses vid Takayasus arterit?

Granulomatös inflammation med jätteceller i aorta och dess avgångar.
Hos unga förträngning, trombotisering, aneurysm

Symtom:
- allmänsymtom, feber, viktnedgång
- schemisk värk och pulslöshet i övre extremiteten
- angina
- ömma carotider, yrsel, synpåvekan, huvudvärk, stroke
- bukangina, njurartärstenos
- dissektion/ruptur av aneurysm

- blåsljud, hypertoni, högt CRP, SR

41

Man, 50 år.
Tidigare typ 2 diabetes. Söker upprepade gånger för hosta, snuva som tolkats som sinuit och bronkit. Fått Penicillin V, Amoxicillin och Tetracyklin utan effekt.
Skummande urin och näsblod när han snyter sig.
CRP 90, SR 85
Diagnosförslag?

Granulomatös polyangit (Wegeners granulomatos)

42

Vilka symtom ses vid Granulomatös polyangit?

Kärlväggsdestruktion i småkärl
- snuva, näsblod, otit, sadelnäsa
- hosta, hemoptys
- glomerulonefrit med crescenter (RPGN, stackare..)
- ögon - uveit
- allmänsymtom

- ibland hud-, GI- eller neurologiska symtom

43

Vilka symtom ses vid polyarteritis nodosa?

Drabbar medelstora artärer --> kärlväggsdestruktion, ses på angiografi som små bollar i kärlträdet.
- ofta medelålders/äldre män
- intestinal ischemi, perforation
- hudvaskulit - livido reticularis (nätformigt rött utslag)
- polyneuropati
- njurartärstenos
- allmänsymtom