Mikrobiologi Flashcards Preview

T4 > Mikrobiologi > Flashcards

Flashcards in Mikrobiologi Deck (33):
1

Nämn en mikroorganism som inte avdödas vid kokning i 10 minuter.

Clostridium difficile

2

Du har en patient med misstänkt pyelonefrit. Hon lämnar ett urinprov. Vilken/vilka analyser kommer laboratoriet utföra?

...

3

Nämn en frågeställning för direktmikroskopi.

...

4

Förklara hur antibiotikabehandling kan leda till pseudomembranös kolit.

...

5

Mikrober som kan ändra sina antigen utgör stora problem när det gäller vaccinutveckling. Nämn fyra sådana mikrober.

Neisseria gonorrhoea
Trypanosoma brucei
Borrelia burgdorferi
HIV

6

Ange X patogener som är klorresistanta och skulle kunna kontaminera det lokala dricksvattnet i Sverige.

Giardia lamblia
Cryptosporidium
... ??

7

Vad avses med Koch's postulat?

Fyra kriterier för att visa att en mikroorganism orsakar en specifik sjukdom:
1. Organismen kan isoleras från en värd med sjukdomen
2. organismen kan odlas i lab
3. organismen kan reintroduceras och orsaka sjukdom
4. organismen kan sedan åter isoleras från värden.

8

Klinisk relevans av bakteriefynd kan ibland vara problematiskt att bedöma. Ge två exempel av förorening med normalflora (kommensaler).

Växt av staphylococcus epidermidis i en blododling från en 32-årig kvinna med misstänkt urosepsis.
Växt av Candida albicans i en svalgodling från en 25-årig läkarstudent.

9

Ange fem exempel på normalflora i oropharynx.

Streptokocker
Staphylococcus aureus
Pneumokocker
H. influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria spp.
Fusobacterium spp.
Lactobacillus spp.
Corynebacterium spp.

10

Vad är skillnaden mellan sterilisering och desinfektion?

Sterilisering ger total avdödning av bakterier, virus, svampar och sporer. Desinfektion ger varierande grad av avdödning.

11

Ange tre fördelar med normalflora.

- Kolonosation med normalflora hindrar infektion med patogena bakterier.
- Laktobaciller uppräthåller lågt pH i vagina
- Bakterier i mag-tarmkanalen bildar vitamin K2

12

Ange en nackdel med normalflora.

Normalfloremikrober ger ofta upphov till sårinfektioner.

13

Ange fyra exempel på normalflora som kan ge upphov till sjukdom, och namnet på sjukdomen.

...
S. aureus - erysipelas
C. albicans - svampinfektion

14

Vad är en bakteriofag?

...

15

Vad menas med disk-diffusions teknik?

Det innebär att bakterien odlas på platta med antibiotika. Koncentrationen antibiotika är lägre desto längre från källan. Radien från antibiotika-källan (pluppen) indikerar bakteriens känslighet. SIR-systemet.

16

Vilken metod är bäst för att bedöma en tuberkulos-patients smittsamhet?

Direktmikroskopi av sputum

17

En kvinna som har blodgrupp A RhD- föder ett barn som har O RhD+. Direkt efter födseln noteras att barnet har sänkt allmäntillstånd, ikterus, förstorad lever och en del ödem i kroppen.
Om detta är en infektion, vilken patogen rör det sig sannolikt om?

...
alternativ:
Hepatit A, B, D
Spreptococccus agalactiae
Toxoplasma gondii

18

Man, 25 år, inkommer allmänpåverkad med feber, frossa och generell svår muskelvärk till akuten. Alvedon utan effekt. Temp 39,2 grader, BT 90/60 mmHg, puls 102/min, AF 29/min. Blåsljud PM apex och diskreta utslag på flera nagelbäddar. Vilken diagnos misstänker du? Vilken patogen är mest trolig?

...

19

Man, 25 år, inkommer till akuten med medelhög feber och trötthet. Alvedon utan effekt. Temp 39,2 grader, BT 90/60 mmHg, puls 102/min, AF 29/min. Blåsljud PM apex och diskreta utslag på flera nagelbäddar. Vilken diagnos misstänker du? Vilken patogen är mest trolig?

...

20

Vilken färg har gramfärgning?
Vilken molekyl färgas in?

Peptidoglykanlagret färgas mörkblå på grampositiva bakterier, eftersom lagret där är tjockare och inte skyddas av ett yttermembran.
Vid avsaknad av gramfärgning färgas bakterien kristallviolett (rosa).

21

Hur snabbt delar sig typiskt en bakterie under optimala förhållanden?

Var 20:e minut
Beror på vilken art

22

Hur överförs genetiskt material mellan bakterier?

- Transduktion mha bakteriofager, virus
- Transformation: upptag av DNA fragment eller plasmider
- Konjugering: enkelsträngat DNA överförs via sexpili
- Transposoner: icke-kodande DNA som kan ändra sin position i DNAt och därmed skapa/reversera mutationer.

23

Nämn tre metoder för sterilisering av medicinsk utrustning.

Autoklavering
Joniserande strålning
Filter

24

Vilka typer av patogener kan potentiellt överleva desinfektion?

Virus utan hölje
Sporer
Mykobakterier

25

Vad är en spor?

Ett vegetativt stadium hos en bakterie. Ger resistens mot bla uttorkning.

26

Ange fem exempel på normalflora i huden.

Kogulasnegativa stafylokocker (KNS)
Staphylococcus aureus
Streptokocker (ofta GAS)
Propionibacterium acnes
Candida albicans

27

Ge exempel på normalflora:
två exempel i ventrikeln
ett exempel i tunntarmen
tre exempel i tjocktarmen

I ventrikeln: streptokocker, laktobaciller, H. pylori
I tunntarmen: peptostreptococcus, Pevotella spp.
I tjocktarmen: E. coli, B. fragilis, Enterococcus spp, jästsvampar

28

Hur många olika arter av tarmflora beräknas en vuxen människa ha?

ca 160 arter

29

Ge tre exempel på normalflora i vagina.

Laktobaciller
Gardnarella
Alfastreptokocker
GBS
KNS
Candida spp.
Ureaplasma
fekalflora

30

Ge tre exempel på normalflora i urinvägarna.

laktobaciller
stafylokocker
streptokocker
fekalflora

31

Vilka olika smittvägar finns det för bakterier?

Inhalationssmitta (droppsmitta)
Fekal-oral smitta
Blodsmitta
Trauma
Sexuell smitta
Vektorburen smitta

32

Ge tre exempel på vektorburen bakteriell smitta.

Borrelia afzeli/garinii (EU) /burgdorferi (US)
Yersinia pestis
Francisella tularensis

33

Vilken storleksordning har den ungefärliga minimumsmittdosen för Shigella dysenteriae?

200 bakterier