Anemi Flashcards Preview

T4 > Anemi > Flashcards

Flashcards in Anemi Deck (39):
0

Hemolytisk sjukdom hos nyfödda orsakas av antikroppar mot...

...Rhesus antigen.

1

Ange en sannolik anemiorsak vid sänkt MCV, sänkt S-Fe, förhöjt S-TIBC.

Järnbrist

2

Ange en sannolik anemiorsak vid normalt MCV, normalt S-Fe, normalt S-Fe, höga retikulocyter, haptoglobin 0.

Hemolys

3

Ange en sannolik orsak till anemi med högt MCV, normalt S-Fe, normalt S-TIBC, låga retikulocyter, förhöjt homocystein.

B12/folsyrabrist

5

Ange en sannolik orsak till anemi med normalt MCV, normalt S-Fe, sänkt S-TIBC, högt S-ferritin, låga retikulocyter.

Sekundäranemi

6

Man, 55 år. Hb 97g/L. Erc-MCV 108 fL, P-transferrinmättnad u.a, retikulocyter u.a, P-haptoglobin u.a. Vilken är den mest sannolika orsaken till anemin?

Makrocytäranemi, t.ex. B12-brist

7

Hur lång tid tar det att utveckla B12-brist?

...

8

Hur lång tid tar det att utveckla folatbrist?

...

9

Varför utvecklas anemi vid B12/folat-brist?

DNA-syntesen försämras

10

Ange två principiella orsaker till B12-brist.

Minskat intag via kost (t.ex. veganism)
Minskat upptag i tarmen (t.ex. vid Crohns, atrofiskt gastrit med brist på intrinsic factor)

11

Vilken är den viktigaste orsaken till sekundäranemi?

...
alternativ:
Hemolysinproduktion av bakterier
Mikrobiella effekter på njuren som ger sänkt EPO-produktion
inflammatoriska cytokiner

12

Kroppens dagliga förluster av järn beräknas till 20 mikromol. Hur mycket utgör detta av kroppens totala järninnehåll?

alternativ:
0,5%
<0,1%

13

Vid hereditär sfärocytos kan man se en mångdubblad erytrocytproduktion som svar på den ökade erytrocytnedbrytningen. I vilket organ ger sig den ökade hemolysen främst till känna?

...

14

Med vilken behandling kan man effektivt minska hemolysen vid sfärocytos?

...

15

Hur korrelerar B12 och folat med homocystein?

...

16

Du har hand om en patient med Crohns sjukdom. Vilken anemiform har du anledning att misstänka att patienten löper risk att utveckla? Förklara mekanismerna.

...

17

Vilka symtom ses vid B12-brist?

...

18

Hur stora reserver av B12 har man?

...

19

Hur stora reserver av järn har man?

...

20

Hur stora reserver av folat har man?

...

21

Vilka symtom ses vid folat-brist?

PICA?

22

Vilka egenskaper hos röda blodkroppar använder man för att klassificera en anemi?

...

23

Vilka analyser beställer du för att klassificera en anemi?

...

24

Vilka två anemiformer utgör tillsammans 90% av alla anemier i Sverige?

...

25

Vilka två patogenetiska mekanismer anser man ligger bakom sekundär anemi vid kroniskt inflammatoriska sjukdomar?

TNF-alfa och andra inflammatoriska cytokiner hämmar erytrocytproduktionen
Bristande Epo-produktion

26

Vad beror Rh-immunisering som orsak till hemolytisk anemi hos nyfödda på?

transplacental överföring av IgG anti-Rh antikroppar

27

Ange ett protein som binder och lagrar järn i depåer i cellerna.

...

28

S-LDH (laktatdehydrogenas) stiger vid denna typ av anemi.

Hemolytisk anemi

29

Vilken typ av anemi är ofta orsakad av mutationer i spektringenen.

...

30

Vilken typ av anemi karakteriseras av aggregerat eller instabilt hemoglobin?

...

31

Du har tagit prover och skrivit ut kåvepenin mot sinuit åt en 35-årig kvinna. Hon kommer tillbaka fyra dagar senare och är trött, febril.
De tidigare proverna visade Hb 125, TPK 102, LPK 2. Nu är Hb 102. Diagnosförslag?

...

32

Nämn tre undersökningar du skulle vilja ha gjorda för att säkerställa diagnos av .

...

33

Vilken åtgärd vidtar du omedelbart för din patient om du ställer diagnosen sent en fredag eftermiddag?

...
Beställer blod?

34

För vilken metabol reaktion kräver kroppen folsyra?

---

35

Vilken analys kan mest entydigt visar på brist av vitamin B12?

...
S-Metylamonsyra?

36

Vilka indikationer har analys av S-Homocystein?

...

37

Ange en inte allt för ovanlig anemi som orsakas av medfödda mutationer i en gen som kodar för en cytoskelettkomponent.

Hereditär sfärocytos
Mutationer i gener för spektrin, ankyrin etc

38

Varför är erytrocyterna "sicklade" vid sickecellanemi?

Muterade betaglobin-kedjor i hemoglobinet gör att hemoglobin, under vissa betingelser, bildar bindningar mellan varandra intracellulärt. T ex vid syrebrist, vätskebrist, infektioner eller idiopatiskt. Detta ger erytrocyterna ett "sicklat" utseende.

39

De flesta fall av sekundäranemi kan härledas till en gemensam patofysiologisk mekanism knuten till ett akutfasprotein. Vilket? Hur verkar det?

...