Immunologi Flashcards Preview

T4 > Immunologi > Flashcards

Flashcards in Immunologi Deck (150)
Loading flashcards...
0

Vilka inflammatoriska celler ses vid rheumatoid artrit?

Lymfocyter

1

Vilka inflammatoriska celler ses vid rheumatoid artrit?

Lymfocyter

2

Vilka inflammatoriska celler ses vid icke-dödande hjärtinfarkt, efter tre dagar?

Neutrofila granulocyter

3

Vilka inflammatoriska celler ses vid appendix infekterad av rundmask?

Eosinofila granulocyter

4

Vilka inflammatoriska celler ses i en varböld?

Neutrofila granulocyter

5

Vilka inflammatiska celler ses i granulationsvävnad?

Lymfocyter
Makrofager

6

Vilken klass av antikroppar bildas främst vid ett T-cells oberoende antikroppssvar?

IgM

7

Vilken klass av antikropp dominerar i olika typer av sekret t.ex. i saliv?

IgA

8

Vilka celler utöver så kallad ADCC (antigen dependent cellular cytotoxicity)?

NK-celler

9

Vilka faktorer är del av den alternativa komplementaktiveringsvägen?

faktorer B, D, P (properdin) och C3.

10

Vad är flockimmunitet?

När vaccinationstäckningen är så hög i populationen att de som inte är vaccinerade också erhåller skydd eftersom smitta inte kan spridas effektivt i populationen.

11

Vilka faktorer påverkar vilken vaccinationstäckning som krävs för flockimmunitet?

Mikroorganismens smittsamhet
Hur tätt folk bor
Hur mycket kontakt individer i populationen har

13

Beskriv typiskt antikroppssvar vid bakteriell infektion. Ange när specifika antikroppar som kan ge skydd har hunnit bildas, vilken antikroppsklass som bildas först och vilken som det bildas mest av.

...

IgM först
IgG sedan

IgG bildas det mest av.

14

Vilken typ av immunceller är involverad i en främmande kroppsreaktion kring en suturrest?

Makrofager

15

Vilken typ av immunceller ses i myokardiet två dagar efter icke-dödlig infarkt?

Neutrofila granulocyter

16

Vilken typ av immunceller ses i myokardiet fem dagar efter icke-dödlig infarkt?

Makrofager

17

Vilken typ av immunceller ses vid aktiv virusmyokardit?

Lymfocyter

18

Vilken typ av immunceller ses vid en ett halvt dygn gammal ren sårskada?

Neutrofila granulocyter

19

Vilken typ av immunceller ses i slemsekretet vid ett akut astmaanfall?

Eosinofila granulocyter

20

IgE har en viktig roll i försvaret mot en viss typ av mikrober. Vilka?

Parasiter

21

Vid vaccinering börjar plasmaceller producera immunglobuliner som svar på vaccinet. Vilken cell härstammar de från?

B lymfocyt

22

Bildning av granulationsvävnad förekommer i samband med läkningsprocesser. Vilka proliferativa processer pågår i granulationsvävnad?

Aktiv angiogenes
Fibroblastproliferation

23

Hur agerar immunförsvaret för att bli av med ett bakteriellt toxin?

Plasmaceller producerar antikroppar mot det.

24

Vad menas med passiv immunisering?

Immunisering via tillskott av antikroppar utan aktivering av immunförsvaret. T.ex. inom sjukvården eller via modersmjölk.

25

Nämn fyra steg i induktion av apoptos.

Frisättning av cytokrom c från mitokondrierna
...

26

Dendritiska celler uttrycker ______ konstitutivt, medan B-celler måste aktiveras för att uttrycka denna menbranmolekyl.

...

27

Aktivering av TH-celler resulterar i sekretion av ________ och uttryck av dess receptor, vilket leder till proliferation och differentiering.

...

28

Den co-stimulatoriska signal som behövs för fullständig T-cellsaktivering triggas genom interaktion mellan ________ på T-celler och ___________ på APC.

CD28
B7

29

Vilka tre cytokiner som produceras av aktiverade makrofager har störst betydelse för uppkomst av de lokala och systemiska inflammatoriska effekter som kännetecknar den akuta inflammationen? (3p)

...

30

Vilka fyra olika funktioner har IgG? (4p)

...
opsonisering
neutralisering
aktivering av komplement
...

31

Vilken cell syntetiserar och utsöndrar antikroppar?

Plasmacellen - en B cell

32

Vilken är den primära typen av antigenpresenterande celler (APC)?

...
Fagocyter - makrofager

33

Vilken cell spelar en av huvudrollerna både vid fördröjd överkänslighet och vid granulombildning?

Th1-cell
...?

34

CD8-molekylen har en viktig roll vid aktivering av cytotoxiska T-celler. Vad binder den till?

...
det är en co-receptor när TCR binder till antigen-MHC-1 komplexet.

35

Peptider som genererats från intracellulära proteiner stimulerar ett immunsvar genom att presenteras på cellytan i komplex med __________.

MHC-1

36

Vilka två celltyper, förutom T-celler, bidrar till den inflammatoriska aktiviteten i ett aterosklerotiskt plack?

...
makrofager --> skumceller

37

Hur verkar antimikrobiella peptider (AMP)?

De förstör bakteriers plasmamembran.

38

Vilken(a) antikropp(ar) finns naturligt i serum hos en person med blodtyp A, Rh+.

Anti B

39

Hur gör en apoptotisk cell att den fagocyteras effektivt?

...

40

Vilka komponenter består det innata immunförsvaret av?

- Epiteliala barriärer med intraepiteliala T-lymfocyter med begränsad mångfald.
- Antimikrobiella peptider, t.ex. defensiner.
- Fagocyter: neutrofiler och monocyter/makrofager.
- Dendritiska celler stimulerar till inflammation.
- Mastceller som vasodilaterar och avdödar bakterier.
- NK-celler som avdödar virusinfekterade celler.
- Komplementsystemet: proteiner som stimulerar inflammation, opsonisering, fagocytos och lyserar mikrober.
- Akutfas-responsen: plasmaproteiner, t.ex. CRP frisätts och bidrar med opsonisering etc.

41

Vilka tre vägar består komplementsystemet utav?

Den alternativa vägen:
Den klassiska vägen:
- antikroppar binder till mikroberna
--> C1 binder till antikroppen
--> C2, C3, C4..
Lectinvägen/MBL-vägen (Mannos-bindande lectin):

42

Vad är HLA?

Human leukocyte antigen complex (HLA) är ett annat namn för Major Histocompatibility Complex (MHC).

De binder till processat antigen och presenterar antigenet för T-celler.

43

Förklara vilka kontroll/toleransmekanismer det finns för T-celler.

...

44

Vilka celltyper deltar i kronisk inflammation och vad ha de för viktiga roller i inflammationsprocessen? (3p)

...
kronisk inflammation medieras av lymfocyter

45

Vad är opsonisering?

...

46

Ge exempel på två immunologiska komponenter som kan vara opsoniserande.

C3b
CRP
...

47

Hur stor är chansen att en förälder matchar sitt barn med minst den ena hälften av HLA allelerna?

(ca) 100%
Klassisk mendelsk nedärvning.
HLA generna sitter i ett kluster på kromosom 6 och ärv nästan alltid tillsammans.

48

Vilken typ av celler utgör majoritet i det parakortikala området hos lymfkörtlar?

T-celler

49

Vilken typ av cell är dendritiska celler?

Myeloida celler

50

Vilken molekyl på T-cellers yta binder antigen?

T-cells antigenreceptor

51

Typ I-interferoner (alfa och beta) utgör en del av kroppens medfödda försvar mot virusinfektioner. Hur utövar interferonet fr a sin tidiga effekt?

Genom att inducera intracellulära proteiner som kan hämma translation av viralt mRNA och degradera virala nukleinsyror.

52

Epitelceller bidrar till vårt försvar mot mikrober bland annat genom syntes av peptider med direkt antimikrobiell effekt. Vilka?

Defensiner

53

Vilken av komplementsystemets aktiveringsprodukter är ansvarig för kemotaxi och histaminfrisättning?

C5a

54

Vilka celler genomgår affinitetsmognad?

B-celler

55

Hur går affinitetsmognad till?

...

56

Vilken/vilka effekter induceras av IL-6?

Syntes av akutfasproteiner
Inducerar B-cellers utmognad till plasmaceller

57

Vilken del av antikroppens aminosyrasekvens bestämmer antikroppens idiotyp?

Den tunga och lätta kedjans variabla regioner.

58

Vad är det lymfoida systemets huvudsakliga funktion?

Att medverka i det adaptiva immunförsvaret.

59

Redogör för de mekanismer genom vilka central och perifer T-cellstolerans utvecklas och uppräthålls.

...

60

Vilken/vilka antikroppar kan passera placenta?

IgG

61

Vilken inflammatorisk cell kännetecknar akut inflammation?

...

62

Vilken inflammatorisk cell ses typiskt vid parasitinfektion?

Th-2 celler
Eosinofiler

63

Vilken cell är huvudkälla för histaminfrisättning från cytoplasmatiska granula?

Mastceller

64

Vilken immuncell kan producera kväveoxid efter cytokinaktivering?

Fagocyter
- neutrofiler
- makrofager
- eosinofiler ...?

65

Vilken typ av cell är Langhans cell i ett tuberkulöst granulom?

...

66

Hur verkar cyklooxygenas-2 (COX-2)?

Det leder till syntes av prostaglandiner.

67

Ett viktigt steg i utvecklingen av B- och T-cellsrepetoaren är...

...rearrangering och spicing av VDJ generna. (skriv om frågan)

68

Ett positivt intrakutant tuberkulintest beror på interaktion mellan vilka komponenter?

antigen och antigen-specifika lymfocyter och makrofager

69

Vilken roll har integriner vid inflammation?

Skapar fast adherens mellan granulocyter och endotelet så att granulocyterna kan migrera till den inflammerade vävnaden.

70

Beskriv olika möjliga mekanismer som kan förklara hur antikroppar verkar skyddande mot virusinfektioner. Ange också några sätt för virus att undgå värdens antikroppsförsvar.

...

71

En naiv T-hjälparcell blir aktiverad första gången av en antigenpresenterande cell (APC). Vilken molekyl på APC måste kännas igen för att leda till signal 1?

MHC-2

72

En naiv T-hjälparcell blir aktiverad första gången av en antigenpresenterande cell (APC). Ange en grupp av molekyler som måste finnas på APC för att leda till signal 2.

Co-stimulatoriska molekyler

73

Vilket är värdens huvudförsvar mot potenta bakteriella exotoxiner?

IgG och IgM antikroppar

74

Vad krävs av immuncellerna för att antikroppsbeklädda värdceller ska dödas av ADCC (Antibody-dependent cellular cytotoxicity)?

De måste ha Fc receptorer för IgG.

75

Vilket anses vara det bästa INITIALA skyddet mot en luftvägsinfektion?

Cilierade epitelceller

76

Nämn en faktor som stimulerar "extrinsic pathway" och därmed inducerar apoptos?

Fas-ligand

77

Lymfocyterna i det adaptiva immunförsvaret delas i i två huvudgrupper. Vilka?

T-lymfocyter och B-lymfocyter

78

Vad avses med termen polymorfism när den används i samband med MHC-molekyler?

En mångfald av olika alleler i populationen för många loci

79

Cytokiner utgör det "molekylära språket" vid inflammations- och immunreaktioner. Cytokiner överför signaler mellan celler, hur?

De binder med hög affinitet till membranreceptorer.

80

Differentiering av CD4 T-celler till Th1 och Th2 styrs av cytokiner. Vilka cytokiner krävs för att få många Th1-celler?

IL-12 och IFN-gamma

81

En hudyta exponeras för humant papillomvirus (HPV) virioner. Inom en vecka utvecklar lymfkörtlar ett immunförsvar med produktion av antikroppar. Vilka celler är viktigast när det gäller att samla antigen från virionerna för att initiera immunsvaret?

Langerhans celler

82

Akutfassvaret initieras som följd av olika typer av rubbning av homeostas som infektion, inflammation, cancer, brännskador, ischemi m.m. och leder till ökad syntes av akutfasproteiner. I vilka celler syntetiseras akutfasproteiner?

Hepatocyter

83

Vilken effekt har akutfasproteiner?

...

84

Vid mätning av specifikt T-cellssvar inkuberas ofta mononukleära celler från perifert blod med peptider motsvarande specifika T-cellsepitoper, varefter specifik aktivering mäts med intracellulär färgning (ICS) eller ELISPOT-teknik. Vilket protein är det oftast man testar för?

Interferon gamma

85

Vad är Di George syndrom?

...

86

I både tarmens och luftvägarnas mucosa (GALT och BALT) finns en stor mängd lymfocyter. Vilka utrymmen cirkulerar dessa i?

De håller sig i regel till GALT och BALT och inte till de systemiska lymfoida organen.

87

Vad är allotyper?

Allotyper av ett protein inom en art t.ex. människa, skiljer sig åt genom att de har olika antigena determinanter.

88

Vilket cytokin är direkt kopplat till höjning av kroppstemperaturen?

IL-6

89

I patogenesen vid immunkomplexsjukdom samverkar antigen, antikroppar, komplement och neutrofila granulocyter. Vilken komplementprodukt är viktig vid aktivering av granulocyterna?

...

90

Beskriv makrofagers roll vid kronisk respektive akut inflammation.

...

91

Vilken immuncell är förstadium till vävnadsspecifika makrofager?

Monocyter

92

Från vilken cell bildas trombocyter?

Megakaryocyter

93

Vilken cell fungerar som nervsystemets makrofager?

Mikroglia celler

94

Vad är en Kupffercell?

En typ av makrofag i levern.

95

Hur påverkas individer med genetisk brist på komplementfaktor C6?

...

96

Peptider som genererats från intracellulära proteiner stimulerar ett immunsvar genom att "presenteras" på cellytan i komplex med _______.

MHC klass I molekyler

97

Anafylatoxiner kan genereras vid komplementaktivering. Vilken av celltyp anses vara det mest direkta målet för anafylatoxiner?

..
Mastceller?

98

Vilka celler producerar TNF-alfa?
Nämn även tre bakteriella faktorer som stimulerar cellerna till att producera TNF-alfa.

...

99

Vilket komplementprotein stabiliseras vid inbindning av properdin?

...

100

Vilket komplementprotein är det brist på vid hereditärt angioödem?

...

101

Vilket/vilka komplementprotein är anafylatoxin(er)?

C5a
C3a
C4a

102

Vilket komplementprotein är det vars gen finns inom MHC-regionen?

...

103

Vilket komplementprotein ingår i Membrane Attack Complex (MAC)?

C5b, C6, C7, C8, C9

104

Vilken cell är den viktigaste effektorcellen vid allergisk kontaktdermatit?

...

105

Vilken/vilka cytokiner är typiska för ett Th2-svar?

...

106

Vilka effektorceller är centrala vid ett Th1-svar?

...

107

För vilken cell är granzymer viktiga verktyg i utförandet av dess effektoruppgift i immunförsvaret?

Natural killer (NK) celler

108

En pojke ha fått en herpes simplex infektion i huden. Inom en vecka utvecklar närliggande lymfkörtlar ett immunförsvar med produktion av antikroppar. Vilken cell är viktigast när det gäller att samla antigen från virionerna för att initiera detta immunförsvar?

...

109

Vilken ytstruktur på en monocyt känner igen en bakterie?

Pattern-recognition receptors

110

Ange en struktur på E. coli som kan aktivera en B1 cell.

...

111

Vilka peptider i komplementkastaden inducerar inflammation?

C5a
C3a
C4a (svagast)

112

Pathogen-associated molecular patterns är strukturer som ses hos majoriteten av patogener men inte hos värden. Ge exempel på tre typer av PAMPs.

lipopolysackarider
peptidoglykaner
specifika nucleotidsekvenser unika för bakterier

113

Vilka celler produceras defensiner?

a-defensiner produceras av neutrofiler och intestinala Paneth celler
b-defensiner produceras av epitelceller.

114

Hur verkar defensiner?

De vinder till bakteriers yttermembran och ökar dess permeabilitet.

115

Hur skyddar sig värdceller från spontan komplementaktivering?

De har regulatoriska proteiner på cellytan som skyddar mot spontanaktivering av C3.

116

Komplementproteinet C3b har två huvudsakliga roller. Vilka?

Opsonisering
Stimulering av antikroppsproduktion

117

Vad gör IL-8?

Inducerar uttryck av integriner på neutrofiler så att de kan migrera till infektionsområdet.

118

Vad gör IL-1?

Aktiverar kärlendotelet och lymfocyter
Ökad leukocytadhesion

119

Vad gör IL-12?

Aktiverar NK celler och inducerar Th1-cellsdifferentiering

120

Vad gör IL-17?

Inducerar cytokinproduktion hos epitel, endotel och fibroblaster.

121

Vad gör IL-18

Inducerar interferon-gamma produktion hos T-celler och NK-celler

122

Vad gör TNF-alfa?

Aktiverar vaskulära endotelet och ökar permeabiliteten, vilket leder till accumulation av Ig och komplement i det infekterade området.

123

Hur migrerar leukocyter till den infekterade vävnaden?

Kemokiner stimulerar leukocyter att ta sig i rätt riktning.
Selectiner på endotelet binder svagt så leukocyten rullar längst med endotelet. Integriner (ICAM-1) ...??? binder hårt, varefter leukocyten migrerar genom endotelet ut i vävnaden.
...

124

Vilka funktioner har NK-celler?

- Lyserar celler som inte uttrycker MHCI (inte signalerar att de är kroppsegna).
- Producerar IFN-gamma och TNF-alfa.

125

Förklara hur immunförsvarets svar på Mycobacterium leprae påverkar sjukdomens symtom och prognos.

...
Th1 cellmedierat immunsvar ger... ...men patienten överlever.
Th2, antikroppssvar, ... ... patienten avlider.

126

Vilka cytokiner avgör om T-celler utmognar till Th1- eller Th2-celler?

IL-2, IFN-gamma, TNF --> cell-medierat immunsvar, Th1
IL-4, IL-5 --> humoralt svar, Th2

127

Vad krävs av en patogen som orsakar GI-infektion för att immunitet ska utvecklas?

Invasivitet

128

Ange fyra organ som är centrala i immunförsvaret.

Mjälten
Lymfkörtlar
Thymus
Benmärgen

129

Hur avdödar NK-celler virusinfekterade celler?

NK-celler har aktiverande och inhiberande receptorer. MCH-1 binder till inhiberande receptorer.

Virusinfekterade och stressade celler uttrycker inte MHC-1 vilket gör att NK-celler inte inhiberas och istället uttrycker NK aktiverande receptor ligander som binder och dödar infekterade celler.

NK-celler har granula med perforin och granzyme.
- perforin perforerar cellmembranet
- granzym tvingar cellen i apoptos
- interferon gamma aktiverar makrofager

130

Vad är de tre huvudmekanismerna för avdödning hos komplementsystemet?

OIL:
O - opsonisering
I - inflammation
L - lys

131

Hur aktiveras lectinvägen i komplementsystemet?

Mannos-bindande lectin binder till mannosresten på mikrobens yta. Associerade proteaser, MASP-1 och 2 aktiveras varefter vägen går in i den klassiska vägen med formation av C3 konvertas.

132

Hur aktiveras den alternativa vägen i komplementsystemet?

...

133

Hur går de olika komplementvägarna ihop?

C3 konvertas klyver C3 --> C3a + C3b.

C3b:
- opsoniserar mikroben
- klyver C5 --> C5a + C5b.
C5b, C6, C7, C8, C9 bildar Membrane Attack Complex (MAC) --> lys.

C3a: initierar inflammation (lockar neutrofiler, stimulerar degranulering av mastceller och basofiler)

134

Vilken struktur och funktion har de olika typerna av immunoglobuliner?

IgG:
- monomer
- sekundära immunsvaret
- lång halveringstid (23 dagar)

IgA:
- dimer
- i tårar, saliv, slem, bröstmjölk
- immunförsvar i slemhinnor

IgM:
- pentamer
- primära immunsvaret
- finns på B-cellsytan som antigenreceptor

IgE:
- monomer
- kort halveringstid (2,5 dagar)
- typ 1 överkänslighet
- vid allergi och parasitinfektioner binder den till Fc receptorn på mastceller och basofiler --> degranulering

IgD:
- monomer
- kort halveringstid (3 dagar)
- membran-bunden antigenreceptor på B-celler

135

Vad är CD4 och CD8?

Co-receptorer till T-cellsreceptorn. De binder till antigen-MHC komplexet samtidigt som TCR.

CD4+ T-celler (helper T-cells) binder till MHC typ 2.

CD8+ T-celler (killer T-cells) binder till MHC typ 1.

Minnesregel: 4x2, 8x1

136

Vilka celler har MHC 1 respektive 2 molekyler?

Alla celler med cellkärna har MHC-1.

MHC-2 ses i huvudsak på dendritiska celler, makrofager och B-celler.

137

Antikroppsproduktion kan ske både med och utan hjälp av T-celler, s.k. T-beroende resp. T-oberoende immunsvar. Det finns skäl att vid vaccination eftersträva ett T-beroende
antikroppssvar. Ange två sådana skäl.

...
...

138

I samband med sårläkningsprocessen använder man begreppen primär och sekundär sårläkning. Ange tre kännetecken för sekundär sårläkning.

...

139

Hur presenteras olika typer av antigen (protein, kolhydrater, lipider) för T-celler?

Proteiner presenteras som peptider på MHC
Lipider presenteras av beta2-mikroglobulin och CD1
Kolhydrater presenteras av ...


....

140

Vad är MHC polymorfism?

Flera olika alleler i en population.

141

Vilka olika T cellslinjer finns och vad skiljer dem?

alfa-beta TCR T-celler:
- utbildas i thymus

gamma-delta TCR T-celler:
- begränsad utbildning
- snabbare respons
- mindre repetoar
- i tarmen
- inget minne

NK T-celler:
känner igen CD1d (likt MHC-I)

142

Vad är linkage desequilibrium?

Kopplingsojämnvikt
- ett mått på hur alleler i olika loci på samma kromosom är associerade genetiskt
- indikerar att associationen är vanligare än förväntat (alltså lägre grad av rekombination)
- gäller för HLA

143

Vad är molecular mimicry?
Ge två exempel.

Likheten mellan peptider på en patogen och egna antigen är så stor att en korsaktivering av autoreaktiver T- och B-celler uppstår och en autoimmun reaktion initieras.

Exempel:
Yersinias nitrogenas - HLA-B27 --> RA, mb Crohn
GAS M-protein - hjärtats myosin --> rheumatisk feber --> mitralisstenos

144

Vilka två skilda idéer har man idag för att förbättra säkerheten vid blodtransfusioner?

- Att övergå från serologisk matchning till genetisk blodgruppsmatchning.
- Att gömma eller eliminera de olika antigenen och på så sätt kunna ge vilken blodtyp som helst, t ex mha Enzym Konverterande O celler (ECO) där man klyver bort ABO-antigenet.

145

Hur defineras ett blodgruppsantigen?

Ett antigen som förekommer på erytrocyter och som defineras av humana antikroppar på basen av "varianter", polymorfismer.

= antigen på röda blodkroppar som varierar och som människan därför kan utveckla antikroppar mot.

- Antigenen är delar av membranproteiner.
- Antigen varierar i regel pga SNP.

146

Hur defineras ett blodgruppssystem?

- antigen på erytrocyter
- lokaliserade på samma molekyl
- kodas av samma gen(er)

147

Varför är ABO den viktigaste blodgruppen att ta hänsyn till?

Alla har preformerade IgM antikroppar mot ABO-antigenen de själva saknar

--> hyperakut rejektion av organtransplantat

--> akut intravaskulär hemolys --> hemoglobinemi, hemoglobinuri, njursvikt, hypotension, komplement och koagulation goes bananas

148

Hur attackerar immunförsvaret tumörer?

Tumörer har mutationer och utrycker förändrade antigen. Tumörceller eller dess proteiner tas upp av dendritiska celler som presenterar antigenet på sin MCH-I. CD8+ T celler som reagerar på antigenet binder in, aktiveras och prolifererar.

CD4+ T celler kan också aktiveras av APC:n och hjälpa till att stimulera CD8+ T cellen med cytokiner.

Man vet inte säkert var de co-stimulerande signalerna kommer ifrån vid T-cellsaktiveringen, men man misstänker DAMPs.

149

Hur undviker tumörer immunförsvaret?

- Växer för fort
- Slutar uttrycka antigen
- Slutar uttrycka MHC-I
- Uttryck av immunhämmande cytokiner, t ex TGF-beta
- T-cellsinhibiton
- aktivering av regulatoriska T-celler

150

Vad har cytokiner för roll i immunförsvaret mot cancer?

Vissa stimulerar tillutveckling av cancer via proliferation, angiogenes etc.
- t ex IL-1, IL-6, TNF-alfa, TGF-beta

Vissa hämmar tumörutveckling
- t ex IL-12, IFN-gamma, TGF-beta