Immunologi Flashcards Preview

T4 > Immunologi > Flashcards

Flashcards in Immunologi Deck (150)
Loading flashcards...
0

Vilka inflammatoriska celler ses vid rheumatoid artrit?

Lymfocyter

1

Vilka inflammatoriska celler ses vid rheumatoid artrit?

Lymfocyter

2

Vilka inflammatoriska celler ses vid icke-dödande hjärtinfarkt, efter tre dagar?

Neutrofila granulocyter

3

Vilka inflammatoriska celler ses vid appendix infekterad av rundmask?

Eosinofila granulocyter

4

Vilka inflammatoriska celler ses i en varböld?

Neutrofila granulocyter

5

Vilka inflammatiska celler ses i granulationsvävnad?

Lymfocyter
Makrofager

6

Vilken klass av antikroppar bildas främst vid ett T-cells oberoende antikroppssvar?

IgM

7

Vilken klass av antikropp dominerar i olika typer av sekret t.ex. i saliv?

IgA

8

Vilka celler utöver så kallad ADCC (antigen dependent cellular cytotoxicity)?

NK-celler

9

Vilka faktorer är del av den alternativa komplementaktiveringsvägen?

faktorer B, D, P (properdin) och C3.

10

Vad är flockimmunitet?

När vaccinationstäckningen är så hög i populationen att de som inte är vaccinerade också erhåller skydd eftersom smitta inte kan spridas effektivt i populationen.

11

Vilka faktorer påverkar vilken vaccinationstäckning som krävs för flockimmunitet?

Mikroorganismens smittsamhet
Hur tätt folk bor
Hur mycket kontakt individer i populationen har

13

Beskriv typiskt antikroppssvar vid bakteriell infektion. Ange när specifika antikroppar som kan ge skydd har hunnit bildas, vilken antikroppsklass som bildas först och vilken som det bildas mest av.

...

IgM först
IgG sedan

IgG bildas det mest av.

14

Vilken typ av immunceller är involverad i en främmande kroppsreaktion kring en suturrest?

Makrofager

15

Vilken typ av immunceller ses i myokardiet två dagar efter icke-dödlig infarkt?

Neutrofila granulocyter

16

Vilken typ av immunceller ses i myokardiet fem dagar efter icke-dödlig infarkt?

Makrofager

17

Vilken typ av immunceller ses vid aktiv virusmyokardit?

Lymfocyter

18

Vilken typ av immunceller ses vid en ett halvt dygn gammal ren sårskada?

Neutrofila granulocyter

19

Vilken typ av immunceller ses i slemsekretet vid ett akut astmaanfall?

Eosinofila granulocyter

20

IgE har en viktig roll i försvaret mot en viss typ av mikrober. Vilka?

Parasiter

21

Vid vaccinering börjar plasmaceller producera immunglobuliner som svar på vaccinet. Vilken cell härstammar de från?

B lymfocyt

22

Bildning av granulationsvävnad förekommer i samband med läkningsprocesser. Vilka proliferativa processer pågår i granulationsvävnad?

Aktiv angiogenes
Fibroblastproliferation

23

Hur agerar immunförsvaret för att bli av med ett bakteriellt toxin?

Plasmaceller producerar antikroppar mot det.

24

Vad menas med passiv immunisering?

Immunisering via tillskott av antikroppar utan aktivering av immunförsvaret. T.ex. inom sjukvården eller via modersmjölk.

25

Nämn fyra steg i induktion av apoptos.

Frisättning av cytokrom c från mitokondrierna
...

26

Dendritiska celler uttrycker ______ konstitutivt, medan B-celler måste aktiveras för att uttrycka denna menbranmolekyl.

...

27

Aktivering av TH-celler resulterar i sekretion av ________ och uttryck av dess receptor, vilket leder till proliferation och differentiering.

...

28

Den co-stimulatoriska signal som behövs för fullständig T-cellsaktivering triggas genom interaktion mellan ________ på T-celler och ___________ på APC.

CD28
B7

29

Vilka tre cytokiner som produceras av aktiverade makrofager har störst betydelse för uppkomst av de lokala och systemiska inflammatoriska effekter som kännetecknar den akuta inflammationen? (3p)

...

30

Vilka fyra olika funktioner har IgG? (4p)

...
opsonisering
neutralisering
aktivering av komplement
...